Drukuj

                                                                                Górzno, dnia 07.02.2013 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie informuje, że w roku 2013 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom dla realizacji zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych. Jednocześnie zwrócono uwagę iż kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Doraźna pomoc pieniężna może zostać przeznaczona na dofinansowanie kosztów leczenia (wraz z leczeniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym itp), opieki pielęgnacyjnej, zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych itp., wsparcia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (konieczność poddania się operacji ratującej życie, kradzież, pożar, klęska żywiołowa lub inne).

Okresowa pomoc pieniężna może zostać przyznana kombatantom, na okres nie przekraczający 6 miesięcy. Warunkiem jest uzyskiwanie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym osoby wnioskującej, nieprzekraczającego najniższej emerytury ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

Osoba potrzebująca pomocy może zwrócić się o nią osobiście, pocztą lub też za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej albo stowarzyszenia kombatanckiego.

Własnoręcznie podpisany wniosek o pomoc pieniężną, z wyraźnym określeniem przeznaczenia środków pieniężnych, powinien zawierać:

W przypadku braku poniższych informacji w stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej konieczne jest załączenie niżej wymienionych dokumentów:

Dodatkowe załączniki do wniosku:

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zrealizowanego zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, odpłatnego leczenia operacyjnego itp. powinna załączyć imienną fakturę VAT za zakupiony sprzęt (wykonaną usługę).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do planowanego zakupu, odpłatnego leczenia itp. powinna załączyć fakturę Pro Forma (kosztorys) oraz zlecenie lekarskie bądź zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zaopatrzenia lub podjęcia leczenia.

Załączniki:
Pobierz plik (wzór wniosku udskior.doc)wzór wniosku udskior.doc[ ]38 kB