Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 125, poz. 842 z późn. zm.)wprowadza - jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określiła Rada Gminy Górzno w drodze uchwały : Nr IX/46/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniona  Uchwałą XXVII/145/2013 z dnia 5 lutego 2013r.  

 

Podstawą do powołania i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego było  zawarcie porozumień między wójtem a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu interdyscyplinarnego. Porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach zespołu wytypowanych przedstawicieli w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i zawodowych.

Zespół interdyscyplinarny powołał  Wójt Zarządzeniem  Nr 57/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.  Obecny skład  ustalony Zarządzeniem  Wójta  Nr 35/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.   

 1. Anna Zięba- przedstawiciel  oświaty
 2. Beata Zalewska – przedstawiciel ops
 3. Leszek Solarczyk – przedstawiciel Policji
 4. Teresa Dybcio – przedstawiciel ochrony zdrowia
 5. Halina Sekuła – przedstawiciel GKRPA
 6. Iwona Ptach – kurator sądowy
 7. Katarzyna Kurach – przedstawiciel organizacji pozarządowych

Od dnia 7 grudnia 2012r. przewodniczącą Zespołu jest P. Katarzyna Kurach , z-ca – Leszek Solarczyk . 

Zadania zespołu interdyscyplinarnego określone są w ustawie i należą do nich:

 • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu,
  w szczególności:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 
Podstawa prawna działania :

 

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z  2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
  poz. 1362 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r.
  Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553
  z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
 6. Wytyczne Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty"
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209,  poz. 1245).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych
  z użyciem przemocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1334).
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie ( Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2011 r.)
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 718 )