PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTEPSTWEM

I NIC JEJ NIE USPRAWIEDLIWIA  !

Przemocą w rodzinie nazywamy każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody.

 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

  1. jest intencjonalna – jest zamierzonym celowym działaniem człowieka,
  2. jest nakierowana na kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
  3. odbywa się w warunkach nierównowagi sił – sprawca ma i wykorzystuje przewagę (fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną) nad ofiarą,
  4. prowadzi do naruszenia podstawowych praw i wolności ofiary, powoduje cierpienie oraz naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a zgodnie z art. 304§ 1 k.p.k. każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

Każdy kto jest świadkiem lub ofiarą przemocy  może zgłosić ten fakt  każdemu z członków  powołanego Zespołu interdyscyplinarnego,  lub w każdej z instytucji która uczestniczy w procedurze „Niebieskie Karty”

 1. posterunek Górzno :                                   (25)   68-122-81

Komenda Policji w Garwolinie :  oficer dyżurny     (25) 684-02-00

tel. stacjonarny alarmowy:                                         997
tel. komórkowy alarmowy:                                       112

2.Gminny Ośrodek Pomocy Społ(25)   68-122-84

3.SP ZOZ w Gó                                                 (25) 68-122-22

4.Szkoły na terenie gminy :

  • Górzno  (25) 68-122-79
  • Unin (25) 684-31-34
  • Samorządki (25) 683-16-71
  • Łąki (25) 683-16-21