Górzno, dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZPiOŚ.6220.1.2013

POSTANOWIENIE

w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

postanawiam

zawiesić postępowanie wszczęte na wniosek PPH HETMAN Jacek Luciński, Florianów 24, 99-311 Bedlno, w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu przenośnej kontenerowej instalacji do produkcji półproduktu do wytworzenia węglowodorów płynnych na działce o nr ewid. 1972 w obrębie Unin , do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

Firma PPH HETMAN Jacek Luciński, Florianów 24, 99-311 Bedlno wnioskiem z dnia 21 stycznia 2013 r. zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego ustawieniu przenośnej kontenerowej instalacji do produkcji półproduktu do wytworzenia węglowodorów płynnych na działce o nr ewid. 1972 w obrębie Unin.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 231, poz. 1397).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub ewentualnego odstąpienia od tego obowiązku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie Opinią Sanitarną nr ZNS.4519.9.2013 z dnia 21.02.2013 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Postanowieniem nr WOOŚ-II.4240.228.2013.MŚ z dnia 26.03.2013 r. (data wpływu 02.04.2013 r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu według art.66 ustawy ooś.

W oparciu o powyższe opinie Wójt Gminy Górzno wydał postanowienie z dnia 16.04.2013 r. znak: ZPiOŚ.6220.1.2013 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając tym samym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji. W związku z powyższym do czasu opracowania w/w raportu tut. Organ postanowił zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Na postanowienie stronom nie służy zażalenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2.   Strona internetowa Urzędu Gminy Górzno www.gorzno.ugm.pl

3. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Górzno, Górzno 131, 08-404 Górzno
4. Tablica ogłoszeń we wsi Unin

5. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Warszawie

2. PPIS w Garwolinie

Sprawę prowadzi:

Iwona Zając

tel. 25 681 22 54 wew. 36

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.