Górzno, dnia 16.04.2013 r.

ZPiOŚ.6220.1.2013

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)  zawiadamiam, że w dniu 16.04.2013 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu przenośnej kontenerowej instalacji do produkcji półproduktu do wytworzenia węglowodorów płynnych na działce o nr ewid. 1972 w obrębie Unin .

                   Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie,  pokój nr 1, tel. 25 681 22 54 wew.36, od poniedziałku do piątku w godzinachod 730 do 1530.

Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Górzno w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art.127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

            Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
                                                                                                              

Wójt Gminy Górzno

   Waldemar Sabak

Załączniki:
Pobierz plik (postanowienie o obowiązku oceny Unin.doc)Treść postanowienia[Treść postanowienia]77 kB