Drukuj

Górzno, dnia 05.07.2013 r.

 

ZPiOŚ.6220.1.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Górzno

Zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z  art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Gminy Górzno został złożony w dniu 04.07.2013 r. raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na ustawieniu przenośnej kontenerowej instalacji do produkcji półproduktu do wytworzenia węglowodorów płynnych na działce o nr ewid. 1972 w obrębie Unin.

Raport został wykonany na zlecenie Inwestora: PPH HETMAN Jacek Luciński, Florianów 24, 99-311 Bedlno.

Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji. Raport dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Górzno, Górzno 131, 08-404 Górzno, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530.

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227) Wójt Gminy Górzno zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak