Drukuj

Górzno, dnia 29.08.2013 r.

I N F O R M A C J A

Informuję mieszkańców Gminy Górzno, że na mocy uchwały Rady Gminy Górzno Nr XXXIII/176/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku ustanowiono inkasentów uprawnionych do poboru opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi. Inkasentami powołani zostali Sołtysi danego sołectwa.

Ustanowienie inkasentów nie wyklucza możliwości uiszczenia należności bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy Górzno

Nr 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010 lub w kasie urzędu.

Jednocześnie przypominam, że opata za gospodarowanie odpadami powinna być wnoszona bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

- za I kwartał do 30 marca danego roku,

- za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

- za III kwartał do 30 września danego roku,

- za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

      

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak