Górzno, dnia 20.11.2013 r.

ZPiOŚ.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Wójt Gminy Górznozawiadamia strony, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla inwestycji polegającej na ustawieniu przenośnej kontenerowej instalacji do produkcji półproduktu do wytworzenia węglowodorów płynnych na działce o nr ewid. 1972 w obrębie Unin

Wniosek o wydanie ww. decyzji został złożony przez PPH HETMAN, Jacek Luciński, Florianów 24, 99-311 Bedlno

Strony  mogą   w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie, Górzno 131, 08-404 Górzno od poniedziałku do piątku  w godzinach od 730 do 1530 zapoznać się z zebranymi dowodami, wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres  Urzędu Gminy w Górznie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art 49 Kpa, powyższe obwieszczenie uznaje się za doręczone Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po upływie w/w terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty.

Można zapoznać się między innymi zpostanowieniami uzgadniającymi przedmiotowe przedsięwzięcie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-II.4242.233.2013.AK z dnia 05 listopada 2013r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie nr ZNS.4511.3.2013 z dnia 11.07.2013r.

Wójt Gminy Górzno

   Waldemar Sabak

Powyższe obwieszenie umieszcza się:

1.      na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2.      na stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3.      w miejscach zwyczajowo  przyjętych  w sołectwie Unin