Górzno, dnia 20.12.2013 r.

ZPiOŚ.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

           Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  Wójt Gminy Górzno

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 20 grudnia 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naustawieniu przenośnej kontenerowej instalacji do produkcji półproduktu do wytworzenia węglowodorów płynnych na działce o nr ewid. 1972 w obrębie Unin.

 

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (postanowienie nr WOOŚ-II.4242.233.2013.AK z dnia 05.11.2013r.) oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie (znak: ZNS.4511.3.2013 z dnia 11.07.2013r.) Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.  

                                                                                                                        Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

Powyższe obwieszenie umieszcza się na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Unin