Górzno, dnia 20.12.2013 r.

ZPiOŚ.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie  art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)Wójt Gminy Górzno

zawiadamia strony,

że w dniu 20 grudnia  2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  (znak: ZPiOŚ.6220.1.2013) dla przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu przenośnej kontenerowej instalacji do produkcji półproduktu do wytworzenia węglowodorów płynnych na działce o nr ewid. 1972 w obrębie Unin.

 

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się przepis art . 49 Kpa, zgodnie z którym powyższą decyzję uznaje się za doręczoną Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Od decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Z aktami sprawy można zapoznać  się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.                                                                                       

                                                                                                                                            Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

Powyższe obwieszenie umieszcza się na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Unin