Górzno, 06.02.2014 r.

                      I N F O R M A C J A

Na podstawie pisma Dyrektora Gabinetu Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie informuje, że w roku 2014 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom dla realizacji zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych.

Jednocześnie w piśmie zwrócono uwagę iż kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również  wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Doraźna pomoc pieniężna może zostać przeznaczona na dofinansowanie kosztów leczenia (wraz z leczeniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym itp), opieki pielęgnacyjnej, zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych itp., wsparcia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (konieczność poddania się operacji ratującej życie, kradzież, pożar,  klęska żywiołowa lub inne).Okresowa pomoc pieniężna może zostać przyznana kombatantom, na okres nie przekraczający 6 miesięcy. Warunkiem jest uzyskiwanie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym osoby wnioskującej, nieprzekraczającego najniższej emerytury ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

Osoba potrzebująca pomocy może zwrócić się o nią osobiście, pocztą lub też za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej albo stowarzyszenia kombatanckiego.

Własnoręcznie podpisany wniosek o pomoc pieniężną, z wyraźnym określeniem przeznaczenia środków pieniężnych, powinien zawierać:

·         prośbę kombatanta lub innej osoby uprawnionej o udzielenie pomocy (w przypadku zwracania się o tę pomoc za pośrednictwem stowarzyszenia niezbędna jest pisemna zgoda kombatanta na występowanie stowarzyszenia w jego imieniu);

·         stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zawierające informacje o sytuacji rodzinnej, materialnej, pomocy udzielanej wnioskodawcy przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz opinię co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej;

·         kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub o uprawnieniach wdowy lub wdowca po kombatancie;

·         kserokopie dowodu osobistego.

W przypadku braku poniższych informacji w stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej konieczne jest  załączenie niżej wymienionych dokumentów:

·         Aktualne poświadczenie dochodów własnych i osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym (nie starsze niż sprzed 6 miesięcy): kserokopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg z konta bankowego (w przypadku osób samotnych – oświadczenie), zaświadczenie o dochodach, w przypadku dzieci uczących się zaświadczenie o kontynuacji nauki;

·         dokumenty dające podstawę do ustalenia stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zwracającej się o pomoc (np. orzeczenie o inwalidztwie (stopniu niepełnosprawności), karty szpitalne, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność leczenia, zaświadczenie z Urzędu Gminy o stratach poniesionych w wyniku klęski żywiołowej, pożaru itp. bądź inne dokumenty potwierdzające zdarzenie lub trudną sytuację).

Dodatkowe załączniki do wniosku:

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zrealizowanego zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, odpłatnego leczenia operacyjnego itp. powinna załączyć imienną fakturę VAT za zakupiony sprzęt (wykonaną usługę).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do planowanego zakupu, odpłatnego leczenia itp. powinna załączyć fakturę Pro Forma (kosztorys) oraz zlecenie lekarskie bądź zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zaopatrzenia lub podjęcia leczenia.

 

 

                                                                                                          Kierownik GOPS

                                                                                                          Katarzyna Kurach