Drukuj

OGŁOSZENIE

wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Górznie  w dniu 7 lutego 2014 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna i piłka siatkowa na terenie Gminy Górzno w 2014 roku.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Górzno z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna i piłka siatkowa na terenie Gminy Górzno w 2014 roku, w dniu 7 lutego 2014 roku dokonała oceny złożonej oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 7/2014 Wójta Gminy Górzno z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Górzno.

Realizacja zadania  publicznego w zakresie :

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie -piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2014 roku

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Unin otrzymał dotację finansową w wysokości
 90 000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie -piłka siatkowa na terenie Gminy Górzno w 2014 roku- nie została złożona żadna oferta.