Drukuj

11 lutego 2014 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bolesława Rojek, na którym dokonano podsumowania działalności za 2013 r. oraz wyboru nowych władz.

Działalność Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno w roku 2013 stanowiła realizację jego celów statutowych, a mianowicie:

1.      Dnia 30 czerwca 2013 r. Stowarzyszenie wspólnie z Restauracją Weselną „Galaktyka” zorganizowało imprezę pn. Dzień Górzna.

2.      Przyznano 1 stypendium motywacyjno-socjalne na okres 5 miesięcy (1 marzec 2013 r. – 31 lipiec 2013 r.) po 500 zł miesięcznie dla  Karoliny Ściślak oraz 2 stypendia motywacyjno-socjalne na okres 5 miesięcy (1 październik 2013 r. – 31 styczeń 2014 r.) po 500 zł miesięcznie dla Agaty Osiak oraz Anny Trzpil. Ponadto udzielono wsparcia finansowego dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Górznie oraz festynu charytatywnego „Gramy dla Anity i Pauliny” organizowanego przez Parafię pw. Św. Jana Chrzciciela w Górznie. Stowarzyszenie włączało się także w działania edukacyjno-kulturalne wspólnie z Gminną Biblioteka Publiczną w Górznie oraz TPD.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek z siedzibą w Górznie powstało 16 lipca 2010 r. Do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostało wpisane pod numerem KRS 0000369272 dnia 15 listopada 2010 r. Stowarzyszenie od dnia 27.05.2013 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności poprzez udzielanie pomocy materialnej zdolnej młodzieży uczącej się z terenu Gminy Górzno. Celem stowarzyszenia jest także inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia wśród mieszkańców Gminy Górzno. Stowarzyszenie prowadzi także działalność w zakresie dobroczynności, w szczególności poprzez wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz instytucji prowadzących działalność charytatywną. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym, w szczególności udzielanie pomocy materialnej zdolnym studentom z terenu Gminy Górzno,

b) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej instytucjom,

c) Organizowanie i wspieranie imprez popularyzujących sport, ochronę zdrowia oraz kulturę regionu wśród mieszkańców Gminy Górzno (pn.: „Dzień Górzna”),

d) Działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

e) Organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji,

f) Udział w ważnych dla Gminy Górzno wydarzeniach,

g) Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,

h) Organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,

i)  Organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych,

j)  Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Na zebraniu dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na następną kadencję. Zarząd Stowarzyszenia pozostał w niezmienionym składzie tj. funkcję Prezes Stowarzyszenia pełni Ewa Czamara, zastępcy Prezesa - Elżbieta Sabak, Sekretarz - Ewa Staros, Skarbnika - Jadwiga Rybicka, członek zarządu - Lidia Ziomek. Natomiast zmiany nastapiły w składzie Komisji Rewizyjnej, tj. Katarzyna Kurach, Elżbieta Płudowska oraz Katarzyna Ochnik.