Górzno, dnia 24.02.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Górzno, że w tut. urzędzie przyjmowane są wnioski o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Dotacja zostanie przeznaczona na odbiór, transport i utylizację tych wyrobów, nie przewiduje się możliwości uzyskania dotacji na ich demontaż.

Przypominam, że wymiana pokrycia dachu wymaga zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Garwolinie, Wydział Budownictwa, ul. Staszica 15. Kopia zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych powinna zostać załączona do wniosku.

Wnioski  należy składać w Urzędzie Gminy, pokój nr 1

w terminie do dnia 14.03.2014 r.

 

Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy Górzno, pokój nr 1.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel: 25 681 22 54, 55 wew. 36

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak