Górzno, dnia 27.05.2014r.

 

WÓJT   GMINY   GÓRZNO

Górzno 131, 08-404 Górzno

 

Ogłasza aukcję na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego:

·         Autobus Autosan typ/model H 9 21

1. Aukcja odbędzie się dnia 11.06.2014 r. /środa/ o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Górznie – pokój nr 11.

 

2. Przeznaczone do sprzedaży (aukcji) składniki majątku ruchomego (autobus)
oglądać można, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 (po wcześniejszym ustaleniu terminu, tel. 25 681-22-55 /54/ wew.36

 

3. Do sprzedaży przeznacza się:

a). autobus marki Autosan typ/model H 9 21, data produkcji 2002, wskazania drogomierza 164 136 km, liczba miejsc siedzących 43, badania techniczne do 04.09.2014r.

 

4. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 1 500, 00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) na konto:

      Urzędu Gminy Górzno

BS Garwolin O/Górzno

86 9210 0008 0060 0200 2000 0090

Z dopiskiem:  „Wadium na aukcję samochodu Autosan”

 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.06.2014 r.(w tym dniu kwota wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Górznie).

 

5.Cena wywoławcza: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

 minimalna kwota postąpienia: 300 zł (słownie: trzysta złotych).

 

6. Aukcja zostanie przeprowadzona przez Komisję przetargową, która niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrają aukcji zostanie niezwłocznie zwrócone po wyłonieniu nabywcy.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

a) żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

b) uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy.

 

7. Z chwilą przebicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przebicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Aukcja prowadzona będzie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r /Dz. U. Nr 114, poz. 761/ w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe.