Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno

im. Aleksandry i Bronisława Rojek za 2013 rok

 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pochodzącej z naszej gminy, a obecnie zamieszkałej w Warszawie Pani Jadwigi Rojek córki Aleksandry i Bronisława Rojek. Rozpoczęcie działalności  przypada na 16 lipca 2010 r. tj. z dniem przyjęcia statutu.

Patronat nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Wójt Gminy Górzno.

Nr KRS –0000369272

Regon – 145417182

Data nadania statusu OPP – 27.05.2013 r.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

  1. Ewa Czamara   - Prezes Zarządu
  2. Elżbieta Sabak  - Zastępca Prezesa Zarządu
  3. Ewa Staros  - Sekretarz
  4. Jadwiga Rybicka  - Skarbnik
  5. Lidia Ziomek  - Członek Zarządu

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

  1. Katarzyna Ochnik
  2. Katarzyna Kurach
  3. Elżbieta Płudowska

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności poprzez udzielanie pomocy materialnej zdolnej młodzieży uczącej się z terenu Gminy Górzno. Celem stowarzyszenia jest także inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia wśród mieszkańców Gminy Górzno.

Stowarzyszenie prowadzi także działalność w zakresie dobroczynności, w szczególności poprzez wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz instytucji prowadzących działalność charytatywną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym, w szczególności

udzielanie pomocy materialnej zdolnym studentom z terenu Gminy Górzno,

b) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej instytucjom,

c) Organizowanie i wspieranie imprez popularyzujących sport, ochronę zdrowia oraz kulturę

regionu wśród mieszkańców Gminy Górzno (pn.: „Dzień Górzna”),

d) Działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

e) Organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji,

f) Udział w ważnych dla Gminy Górzno wydarzeniach,

g) Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,

h) Organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,

i) Organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych,

j) Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Działalność Stowarzyszenia w 2013 r.

W 2013 r.odbyło się 5 spotkań Zarząd Stowarzyszenia oraz 2 Walne Zebrania wszystkich członków.

Zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenie przyznało w 2013 roku  stypendia motywacyjno-socjalne trzem studentom dziennych studiów stacjonarnych.

Stowarzyszenie włączyło się w organizację festynu charytatywnego „Gramy dla Anity i Pauliny” zorganizowanego przez Parafię Górzno, przyznając jednorazowe wsparcie finansowe. Ponadto poprzez wsparcie finansowe włączyło się się w akcję: „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”, prowadzoną corocznie przez Zarząd Gminny TPD w Górznie.Stowarzyszenie również sfinansowało słodkie upominki  dla dzieci uczestniczących w teatrzyku mikołajkowym zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę i Świetlicę Szkoły Podstawowej w Górznie w dn. 10 grudnia 2013 r.

Po raz trzeci w czerwcu Stowarzyszenie zorganizowało dla mieszkańców gminną imprezę pod nazwą „Dzień Górzna”, nad którą patronat objął Wójt Gminy. Przygotowane atrakcje zgromadziły rzesze chętnych zarówno z terenu gminy jak i z sąsiednich miejscowości. Pozyskane z imprezy środki zostały przekazane na wsparcie finansowe studiującej młodzieży.

Pliki do pobrania 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2013 rok wraz z załącznikami.