OGŁOSZENIE

wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Górznie  w dniu 22 lipca 2014 r. w którym wyłoniono oferenta na realizację zadania publicznego w 2014 roku.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 lipca  2014 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2014 roku, w dniu 22 lipca 2014 roku dokonała oceny złożonej oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 28/2014 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Górzno.

 

Realizacja zadania  publicznego w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2014 roku poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, udzielenie wsparcia i pomocy środowiskom  abstynenckim jak i zagrożonym uzależnieniami .

 

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń otrzymało dotację finansową w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).