BECIKOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 • zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz innych dochodach – za 2012r. (dochody małżonków muszą być wykazane oddzielnie);
 • zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy albo oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012r.;
 • zaświadczenie, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2012r.;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne dot. wyegzekwowanych  świadczeń  w 2012 roku;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej;
 • dokumenty określające datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwa pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło, PIT-y, zaświadczenia od pracodawcy);
 • dokumenty określające wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w 2012 roku (umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, PIT-y, zaświadczenia od pracodawcy);
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po 2012 roku (umowy o pracę, umowy zlecenie, zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto osiągniętym w drugim miesiącu pracy od rozpoczęcia zatrudnienia).

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Na każdym wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który będą przelewane przyznane świadczenia.


Od 1 listopada 2013r. przyjmowane będą dokumenty przedstawiające dochody uzyskane w 2013r.