Drukuj

BECIKOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Na każdym wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który będą przelewane przyznane świadczenia.


Od 1 listopada 2013r. przyjmowane będą dokumenty przedstawiające dochody uzyskane w 2013r.