Drukuj

Górzno, dnia 12.09.2014 r.

ZPiOŚ.271.4.4.2014

 

Otrzymują

Uczestnicy zapytania ofertowego

 

Urząd Gminy w Górznie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Górzno. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) postępowanie jest prowadzone poza ww. ustawą.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

1.      Załadunek, transport odpowiednio zabezpieczonych wyrobów zawierających azbest, wyładunek i przekazanie usuniętych wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia. Wyroby azbestowe są już zdemontowane składowane na terenie indywidualnych gospodarstw w pryzmach.

Ilość wyrobów azbestowych do usunięcia z terenu nieruchomości na terenie gminy zgodnie z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Gminy Górzno wynosi ok. 3426,0 m2 (20 posesji). Są to płyty eternitowe pochodzące z pokryć dachowych. Ilość podanych m2 eternitu może uleć zmianom.

2. Usługa odbioru jak i przekazanie na składowisko musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawnymi.

3. Rozliczenie wykonanej usługi tzw. kosztorysowe tzn. na podstawie rzeczywistej liczby odebranych m2 płyt azbestowych.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 28.10.2014 r.  

 

 

3. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy załączą do swej oferty następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 - kopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest stosownie do  przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) lub umowa na transport odpadów z grupy 17 06 z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych z grupy 17 06,

-  Oświadczenie o przeszkoleniu pracowników -  Załącznik nr 2,

- Oświadczenie o przedstawieniu umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych – Załącznik nr 3.

4. Przygotowanie oferty:

-    Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

-    Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

-    Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

-    Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.

-    Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

 

5. Ofertę w zamkniętej kopercie, należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 22.09.2014 r do godz. 1400.  

a) Na opakowaniu - kopercie należy umieścić:

-          pieczęć oferenta (nazwę i adres)

-          napis:

„Zapytanie Ofertowe

Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z pokryć

 dachowych budynków na terenie Gminy Górzno

Nie otwierać do dnia 22.09.2014 r. do godz. 1400

 

  b) Do oferty należy załączyć formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w pkt. 4. Nie załączenie któregoś z wyżej wymienionych dokumentów lub nie uzupełnienie ich w wyznaczonym czasie spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

       Po upływie terminu do składania ofert zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Spośród ofertspełniających wymagania, o których mowa w zaproszeniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną wykonania zamówienia.

6. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o wyborze jego oferty oraz wskaże termin i miejsce podpisania umowy na piśmie (fax, mail) lub telefonicznie.

7. Po podpisaniu umowy na realizację zamówienia z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.

8. Zamawiający informuje, że w przypadku nie uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji przedmiotowego zadania.

 

 

Wójt Gminy Górzno

 

Waldemar Sabak

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Zał. nr 1 - formularz ofertowy.
  2. Zał. Nr 2 i 3
  3. Zał. nr 4 wzór umowy.

 

 

 

Załącznik Nr 1

..........................................................

            /pieczęć adresowa wykonawcy;

w przypadku konsorcjum należy podać dane

Wykonawców tworzących konsorcjum /

Wójt Gminy Górzno

Górzno 131

08-404 Górzno

Formularz ofertowy

Odpowiadając na zapytanie cenowe:

Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Górzno.

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach jak niżej:

1.  Cena jednostkowa za:

a)      pakowanie, transport i utylizacja 1m2 płyt azbestowych .……. ……zł netto

- cena brutto (uwzględniająca 8 % VAT) - ……………………. zł/1 m2

(słownie brutto:…………………………………………………………………….. zł)

2. Termin realizacji zamówienia wynosi:  

·         Termin realizacji zamówienia: do 28.10.2014r. 

3. Warunki płatności:

W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone we wzorze umowy.

4. Oświadczamy, że wykonamy/nie wykonamy całość zamówienia  siłami własnymi.

   Następujące prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:                  …………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem cenowym, a także wzorem umowy oraz wszystkimi innymi dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń

Integralną część oferty stanowią:

1.       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

2.       Kopie decyzji o których mowa w pkt. 4 zapytania.

3.       Oświadczenie Wykonawcy o przeszkoleniu pracowników – Załącznik Nr 2.

4.       Oświadczenie o przedstawieniu umowy z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie odpadów zawierających azbest – Załącznik nr 3.

 

 

 

 

Miejsce i data  ..........................                                        Podpis  .......................................................

/umocowany przedstawiciel wykonawcy określony w dokumencie rejestrowym/

 

 

Załącznik Nr 2

............................................................

      /pieczęć adresowa wykonawcy/

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

W związku z przystąpieniem (nazwa firmy) : .....................................................................

 

z siedzibą w ................................................................... ul. …...........................................

 

……………………………………………………….nr ......./........

 

do zapytania cenowego pn.  Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Górzno

 

oświadczam iż:

Pracownicy przewidziani do realizacji zamówienia zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

 

 

 Miejsce i data ...................................................

 

                                                                                        Podpis ..............................................................

                                                                               /osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

............................................................

      /pieczęć adresowa wykonawcy/

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

W związku z przystąpieniem (nazwa firmy) : .....................................................................

 

z siedzibą w ................................................................... ul. …...........................................

 

……………………………………………………….nr ......./........

 

do zapytania cenowego pn.  Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Górzno

 

oświadczam iż:

 

W sytuacji gdy zostaniemy wyłonieni jako wykonawcy w/w zapytania cenowego przedstawimy umowę z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidywanej ilości odpadów zawierających azbest.

 

 

 

 

Miejsce i data ...................................................

 

                                                                                        Podpis ..............................................................

                                                                               /osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

 

Wzór umowy

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu  płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Górzno.

 

2. Zakres rzeczowy obejmuje załadunek, transport odpowiednio zabezpieczonych wyrobów zawierających azbest, wyładunek  i  przekazanie usuniętych wyrobów do unieszkodliwienia.

a. Wykaz nieruchomości, na których wyroby  azbestowe  są składowane stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest na zasadzie robót zamiennych w ramach niniejszej umowy.

3. Przewidywana ilość płyt azbestowych do usunięcia może ulec zmianie – do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

§ 2

1.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest oraz z odpadami niebezpiecznymi z podgrupy odpadów 17 06: Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest,  oraz zasadami sztuki budowlanej i z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej warunkujące odpowiednie bezpieczeństwo ludzi i mienia.

2. Wykonawca oświadcza, że składowiska odpadów, na które będą wywożone odpady zawierające azbest spełniają wymogi formalno-prawne dla składowiska odpadów niebezpiecznych. 

 

§ 3

1.    Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- transport wyrobów zawierających azbest zalegających luzem z miejsca gromadzenia na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do umowy obejmujący:

a)    przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu,

b)   transport odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości ………… gm. ……………………..woj. …………… i przekazanie do unieszkodliwienia.

2.    Rozliczenie końcowe z ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest nastąpi na podstawie kart przekazania odpadów zawierających azbest wystawionych odrębnie dla każdego właściciela nieruchomości, oraz na podstawie kart przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.       

 

§ 4

Za wykonanie usług określonych w § 1 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie według cen jednostkowych:

- załadunek, transport, rozładunek i utylizacja 1 m2 płyt azbestowych  netto w kwocie …………………zł (słownie złotych netto: ………………),  brutto z ……% VAT w kwocie …….. ( słownie złotych brutto: ………………..)

 

§ 5

1.        Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 28.10.2014 r.

2.     Usługi określone w §3 Wykonawca będzie realizował zgodnie  z otrzymanymi zleceniami. 

3.      Za wykonane usługi, określonej w § 3 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

4.        Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru robót.

5.        Wszelkie koszty wykonania zlecenia ponosi Wykonawca.

 

 

§ 6

1.      Osobą wyznaczoną ze strony zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą i odbioru robót jest : Iwona Zając, 25 681 22 54, wew. 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Wykonawcy: ………………….  

 

§ 7

1.    Wykonawca samodzielnie ustala z właścicielami nieruchomości, wymienionych w zleceniu,  o którym mowa w § 5 ust. 2 termin wykonania usługi, określonej w § 3 ust. 1 umowy.

2.    Do obowiązków Wykonawcy należy, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót. 

 

§ 8

1.    Jeżeli w trakcie odbioru robót zostanie stwierdzone niezgodne  z obowiązującymi przepisami  wykonywanie robót Zamawiający może odmówić odbioru i żądać  prowadzenia robót zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 5 dni.

2.    Jeżeli roboty po upływie terminu określonego w ust. 1 prowadzone będą nadal niezgodnie                         z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest Zamawiający może:

a)     powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

b)     odstąpić od umowy z 14 dniowym wypowiedzeniem.

 

§ 9

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a)     za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2% wartości faktury obejmującej roboty z odpowiedniego okresu rozliczeniowego, za każdy dzień zwłoki,

b)     za zwłokę w usunięciu wad, określonych zgodnie z § 9 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu ustalonego na ich usunięcie,

c)     za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość kary nie pokrywa wartości szkody.

 

§ 10

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 11

W  sprawach  nie uregulowanych  niniejszą  umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

 

§ 12

Sądem właściwym do rozstrzygania  sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 13

1.       Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2.       Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: