Drukuj

 

Górzno, dnia 16.09.2014 r.

ZPiOŚ.271.4.3.2014

Otrzymują

Uczestnicy zapytania ofertowego

 Urząd Gminy w Górznie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z przedszkola ”Zielony Gaik” w Reducinie, gm. Górzno. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) postępowanie jest prowadzone poza ww. ustawą.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest catering – przygotowanie i dowóz posiłków do przedszkola „Zielony Gaik” w Reducinie, gm. Górzno - w roku szkolnym 2014/2015.

Szacunkowa ilość posiłków:

– 60 posiłków dziennie -  śniadanie + zupa + drugie danie

- 40 posiłków dziennie - śniadanie + zupa+ drugie danie+ podwieczorek

 

Ilość posiłków została określona szacunkowo, ostateczna ilość posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci. Zapotrzebowanie na dany dzień składane będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz. 14.00 dnia poprzedzającego. Informację odnośnie ilości żywionych w danym dniu Zamawiający zobowiązuje się przekazać drogą telefoniczną lub mailem.

Okres i sposób świadczenia usługi: rok szkolny 2014/2015 tj. 01.10.2014r. do 30.06.2015r.  (+ 2 tygodnie lipca), od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć, w których przedszkole jest zamknięte.

Posiłki dostarczane w godzinach: śniadanie 8:30, zupa/drugie danie i podwieczorek 11:30, – indywidualnie ustalane z Dyrektorem Przedszkola. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin dowiezienia posiłków.

 

Schematyczny, sugerowany przez Zamawiającego schemat posiłków

Rodzaj posiłków:

a) śniadania

rodzaj dania

- bułka, masło, wędlina, ser żółty, pomidor lub ogórek, herbata

- zupa mleczna, bułka, masło, dżem, herbata

- bułka, masło, twarożek na słodko, wędlina, pomidor lub ogórek, herbata

- chleb-2 kromki, masło, jajo gotowane, wędlina, pomidor lub ogórek, herbata

- bułka, masło, twarożek z warzywami, wędlina, herbata

- bułka, masło, ser żółty, dżem, kakao

Należy przywozić gotowe kanapki

b) dwa razy w tygodniu – obiad drugodaniowy mięsny + owoc lub jogurt

rodzaj dania

- udko kurczaka + ziemniaki + jarzyny gotowane + kompot +owoc

- kotlet mielony + ziemniaki + surówka z buraczków + kompot + jogurt

- gulasz wieprzowy + kasza + ogórek kiszony + kompot + owoc

- kotlet schabowy + ziemniaki + surówka + kompot + jogurt

- pieczeń wieprzowa + ziemniaki + surówka + kompot + owoc

- filet drobiowy + ziemniaki + surówka + kompot + jogurt

- kiełbasa z wody + ziemniaki + surówka + kompot + owoc

- pyzy z mięsem + surówka + kompot

- pierogi z mięsem + surówka + kompot

c) raz w tygodniu – obiad drugodaniowy

rodzaj dania

- naleśniki z dżemem lub serem + kompot + jogurt +owoc

- racuchy z jabłkami z cukrem pudrem + kompot + jogurt + owoc

- pierogi z serem lub z owocami + kompot + jogurt

- makaron z sosem warzywno-mięsnym lub owocowym + kompot

+ owoc

- filet rybny + ziemniaki + surówka + kompot

- kluski leniwe z cukrem i bułką tartą z masłem + kompot + owoc

 

Gramatura posiłku

- ziemniaki, kasza, makaron, ryż, budyń 200g.

- mięso, ryba, kiełbasa 100 g.

- surówka lub jarzyny gotowane 100 g.

- naleśniki, pierogi, racuchy, placki ziemniaczane 300g.

- zupa 450 g.

- kompot, herbata, kakao – 200 g.

 

Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu 2 tygodni wystąpiła powtarzalność tego samego posiłku. Jadłospis dostarczany jest do przedszkola najpóźniej do czwartku poprzedniego tygodnia na następny tydzień. Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego. Jadłospis powinien być sporządzony i podpisany przez dietetyka.

Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Posiłki dla dzieci przedszkolnych powinny być dostosowane pod względem zastosowanych produktów oraz formy w jakiej są podawane do wieku dzieci.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi, tj. zmiany zarówno składu, jak i rodzaju posiłków przygotowywanych / dostarczanych w dany dzień o czym poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. W sytuacjach szczególnych (np. zorganizowane wyjazdy wychowanków przedszkola) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków – suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania wymaganych dostaw.

 

Dowożone posiłki winny być dostarczane własnym transportem Wykonawcy przystosowanym do przewozu żywności, na własny koszt w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw do punktów wydawania posiłków w przedszkolu. Posiłki będą wydawane w naczyniach własnych przedszkola. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru codziennie termosów po posiłku oraz odpadów/nieczystości. Odbiór ustalany indywidualnie z Dyrektorem przedszkola.

 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego i ponosi tym samym pełną odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz koszty z tym związane zgodnie z ustawą o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Wykonawca będzie zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007, Nr 80, poz. 545).

Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą ilość dostarczonych posiłków. Zamawiający zastrzega prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. Sanepidu wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem będą m. in. mandaty, kary odpowiada Wykonawca. Wszelkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP.

 

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy załączą do swej oferty następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

 

3. Przygotowanie oferty:

-    Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

-    Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

-    Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

4. Sposób oceny ofert:

W trakcie oceny ofert Zamawiający zsumuje zaoferowane ceny brutto za oba zestawy (tzn. śniadanie + zupa + drugie danie + podwieczorek i śniadanie + zupa + drugie danie). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną łączną.

 

5. Ofertę w zamkniętej kopercie, należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 23.09.2014 r do godz. 1400.  

a) Na opakowaniu - kopercie należy umieścić:

-          pieczęć oferenta (nazwę i adres)

-          napis:

„Zapytanie Ofertowe

Przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z przedszkola

”Zielony Gaik” w Reducinie, gm. Górzno

Nie otwierać do dnia 23.09.2014 r. do godz. 1400

 

  b) Do oferty należy załączyć formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w pkt. 2. Nie załączenie któregoś z wyżej wymienionych dokumentów lub nie uzupełnienie ich w wyznaczonym czasie spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

       Po upływie terminu do składania ofert zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Spośród ofertspełniających wymagania, o których mowa w zaproszeniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną wykonania zamówienia.

6. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o wyborze jego oferty oraz wskaże termin i miejsce podpisania umowy na piśmie (fax, mail) lub telefonicznie.

7. Po podpisaniu umowy na realizację zamówienia z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.

 

 

Wójt Gminy Górzno

 

Waldemar Sabak

    

Załączniki:

 

  1. Zał. nr 1 - formularz ofertowy.
  2. Zał. nr 2 wzór umowy.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie ofertowe dożywianie 2014.doc)Treść ogłoszenia wraz z załącznikami[Treść ogłoszenia wraz z załącznikami]138 kB