1 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Górznie odbyła się uroczysta, inauguracyjna sesja VII kadencji Rady Gminy Górzno. Po otwarciu sesji przez najstarszego wiekiem  radnego Wiesława Mikulskiego, zebrani powstali i odśpiewali Hymn Państwowy. Radny senior podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji prowadzenia pierwszej sesji Rady Gminy i poinformował, ilu radnych uczestniczy w sesji. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  Grażyna Szewczyk wręczyła zaświadczenia o wyborze radnym Gminy Górzno wybranym w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r.:  Radosławowi Błażejczyk, Tomaszowi Chmielak, Wiesławowi Dybcio,  Tadeuszowi Gałkowskiemu, Tomaszowi Lis, Piotrowi Miętus, Wiesławowi Mikulskiemu, Robertowi Ochnio, Zbigniewowi Płatek, Marzenie Skrajnej, Krzysztofowi Skwarek, Sebastianowi Stoń, Tomaszowi Trzpil, Tadeuszowi Zając. Na najbliższej sesji zaświadczenie otrzyma nieobecny wczoraj radny Zbigniew Zuchniak.

 

W dalszej kolejności radny Wiesław Mikulski odczytał rotę ślubowania, a nowo wybrani radni wg kolejności potwierdzili wolę złożenia ślubowania  słowem: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. Kolejnym punktem sesji był wybór przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Rady Gminy. W tym celu Rada Gminy powołała komisję skrutacyjną. Na przewodniczącego został zgłoszony jeden kandydat Pan Krzysztof Skwarek. Przewodniczący komisji skrutacyjnej Marzena Skrajna odczytała regulamin głosowania, po czym komisja rozdała karty do głosowania. W głosowaniu tajnym radni 13 głosami za, przy jednym głosie nieważnym, wybrali Pana Krzysztofa Skwarka na Przewodniczącego Rady Gminy Górzno.

Radny senior poprosił Przewodniczącego Rady Gminy o dalsze prowadzenie obrad sesji. Radni zgłosili kandydaturę Pana Roberta Ochnio na stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Gminy. Komisja rozdała karty do głosowania, radni w głosowaniu tajnym 13 głosami za, przy jednym głosie nieważnym, wybrali Pana Roberta Ochnio na Zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Górzno.

Zgodnie z porządkiem sesji kolejnym punktem sesji było wręczenie Panu Waldemarowi Sabakowi Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze oraz złożenie przez niego uroczystego ślubowania. Podczas wczorajszej sesji radni zdecydowali także o składzie komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, a także przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Górzno oraz przyjęli zmiany w budżecie Gminy Górzno.