Gmina Górzno znajduje się w centralnej części powiatu garwolińskiego. W skład Gminy wchodzi 16 sołectw: Chęciny, Gąsów, Goździk, Górzno, Górzno Kolonia, Józefów, Kobyla Wola, Łąki, Mierżączka, Piaski, Potaszniki, Reducin, Samorządki, Samorządki Kolonia, Unin i Wólka Ostrożeńska.

Powierzchnia gminy wynosi 9 129 ha, co stanowi ok. 7,0% powierzchni powiatu garwolińskiego. Około 69% powierzchni zajmują użytki rolne, natomiast 27% zajmują lasy i grunty leśne. 
  

2. Historia 
Początki osadnictwa na terenie gminy sięgają XIV wieku. Już z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu Górzna. W XV wieku powstały kolejne wsie: Unin, Goździk i Kobyla Wola.

W 1864 roku utworzono gminę wiejską Górzno, która w tym czasie obejmowała dużo większy obszar niż obecnie. W 1867 roku powstał powiat garwoliński a w jego składzie gmina Górzno.

Według spisu powszechnego z 1921 roku gmina obejmowała ponad 100 wsi, koloni, osad i folwarków. Było 1 809 budynków mieszkalnych i 12 444 mieszkańców. W okresie międzywojennym gmina Górzno należała do sądu pokoju w Garwolinie. Sąd okręgowy miał siedzibę w Siedlcach. Najbliższa poczta i telegraf znajdowały się w Garwolinie. W gminie działała odlewnia żelaza, było też wiele zakładów mleczarskich.

W 1938 roku w ramach reorganizacji podziału administracyjnego kraju powiat garwoliński włączono do województwa warszawskiego. Taki stan trwał do końca istnienia II Rzeczypospolitej.

3. Rozwój

Ważną rolę w rozwoju Gminy Górzno stanowią liczne inwestycje. Najważniejsza z nich to zakończona już budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sieciową dla wsi Unin i Goździk. Ponadto od 2005 roku Gmina realizuje inwestycję w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy działa już 416 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oprócz dbania o ochronę środowiska, gmina inwestuje również w poprawę stanu dróg. Każdego roku wykonywane są nawierzchnie bitumiczne oraz  modernizowane są drogi gminne. Zrealizowano budowę ronda w Górznie oraz ciągu pieszego prowadzącego z Reducina do Górzna. Obie inwestycje zrealizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg, a współfinansowane przez Gminę Górzno. Ważną inwestycją była także rozbudowa budynku oraz remont istniejących pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Górznie, mająca na celu dostosowanie go do nowych wymagań. Na przestrzeni kilku lat przeprowadzono modernizację obiektów użyteczności publicznej tj. dokonano rozbudowy, remontu i adaptacji budynku OSP na świetlicę wiejską w Wólce Ostrożeńskiej, Mierżączce, Samorządkach oraz Chęcinach.

Obecnie trwa realizacja ważnej dla mieszkańców Gminy Górzno inwestycji - budowa hali sportowej w Górznie wraz z zapleczem oraz boiska.

Ze względu na swe położenie, a także dzięki dobrej infrastrukturze technicznej Gmina Górzno stanowi atrakcyjne miejsce dla lokalizacji firm i zakładów. Posiadamy aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje powstanie nieuciążliwego przemysłu, usług oraz rozwój osiedli rekreacyjno-letniskowych. Gmina jest w 100 % zwodociągowana, większość Gminy jest uzbrojona w sieć gazową, łączność telefoniczną. We wsi Górzno Kolonia znajduje się oczyszczalnia ścieków, która swoim zasięgiem obejmuje Górzno, Górzno Kolonię oraz Piaski, natomiast we wsiach o zabudowie rozproszonej funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Preferencją dla nowych inwestorów jest to, iż w Gminie Górzno są jedne z najniższych podatków tj. podatek od nieruchomości, od posiadania środków transportowych. Ponadto Urząd Gminy udziela pomocy w załatwianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także wspiera producentów w pozyskiwaniu środków finansowych na ich działalność.

4. Zabytki

Na terenie Gminy Górzno zlokalizowanych jest kilka cennych zabytków architektury, Najciekawszym jest najstarszy na Mazowszu spichlerz drewniany z początku XVIII w. Jest on pięknym przykładem kunsztu budowlanego z tego okresu. W tym samym zespole dworskim znajduje się dworek z końca XVII w. należący w przeszłości do rodzin Pawliszewskich i Wilkońskich. Prowadzi do niego blisko kilometrowa aleja wysadzona kasztanowcami, zamknięta dziedzińcem z gazonem przed fasadą rezydencji. Poruszając się Zabytkową Aleją Kasztanową natrafimy na wiekowy dąb „Dziadek” o niespotykanym obwodzie – 580  cm. 
Z zabytków sakralnych należy zwrócić uwagę na kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z 1787 r. prezentujący styl ubogiego baroku. W kościele tym znajdują się dwie chrzcielnice z piaskowca z XVI i XVII w. oraz barokowe ołtarze.