Górzno, dnia 18.10.2013 r.

PPR i L.6720.2.2013

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.674 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Górzno uchwały Nr XXXV/185/2013 z dnia 12 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno. Zmiana studium obejmuje teren gminy w granicach administracyjnych. Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium uwarunkowań na piśmie w Urzędzie Gminy Górzno, 08 - 404 Górzno w terminie do dnia 20 listopada 2013 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (wieś i nr działki), której dotyczy.