Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

 • Akt notarialny lub
 • Umowę dzierżawy nieruchomości
 • Formularz "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego" sporządzony według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy. Wzór informacji dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki


Miejsce złożenia dokumentów:
Referat podatkowy - pokój Nr 2 w godz. 730-1530 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące zwolnienia i ulgi. 

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Ulgi i zwolnienia: 

 

 

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków Urzędu Gminy w Górznie.

 

Podstawa prawna:

 

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

 • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U.z 2005 roku , Nr 8, poz. 60 ze zm.)
 • Wniosek  o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy. Wzór wniosku dostępny jest poniżej.

 

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.

 • Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz U. z 2005r.  Nr 8 poz.60 ze zm.)
 • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku. Wzór wniosku dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach
 • oraz informację otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat (wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi)  lub Informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis   (dotyczy tylko osób fizycznych będących przedsiębiorcami). Wzór informacji dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki

 

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego miejscowo naczelnika Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w decyzji podatkowej:

 • I rata   - do 15 marca każdego roku
 • II rata  - do 15 maja każdego roku
 • III rata - do 15 września każdego roku
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku

 

E. Wpłaty można dokonywać:

 • inkasentów wsi (sołtysów);
 • w kasie Urzędu;
 • na konto Bank Spółdzielczy Garwolin o/ Górzno 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010
Załączniki:
Pobierz plik (zal-1.doc)wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/[wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/ ]121 kB
Pobierz plik (zal-1.pdf)wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/ [wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/ ]269 kB
Pobierz plik (zal-2.doc)wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości /DN-1/ [wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości /DN-1/ ]153 kB
Pobierz plik (zal-2.pdf)wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości /DN-1/ [wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości /DN-1/ ]376 kB
Pobierz plik (zal-3.doc)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane [wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane o nieruchomościach” /ZN – 1/A/ ]59 kB
Pobierz plik (zal-3.pdf)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane [wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane o nieruchomościach” /ZN – 1/A/ ]221 kB
Pobierz plik (zal-4.doc)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „/Dane[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” /ZN – 1/B/ ]111 kB
Pobierz plik (zal-4.pdf)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „/Dane[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” /ZN – 1/B/ ]265 kB