Górzno, dnia 16.06.2015 r.

ZPiOŚ.6220.2.2015

{gspeech}OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

           Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1235 ze zm.)  Wójt Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16.06.2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Górzno – Wólka Ostrożeńska w km 0+000 ÷ 5+300 na działkach nr ew. 348/2 i 892 w Górznie i  nr ew. 385 w Wólce Ostrożeńskiej, gm. Górzno.

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.{/gspeech}

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Górzno i Wólka Ostrożeńska