Górzno, dnia 16.06.2015 r.

 ZPiOŚ.6220.2.2015

{gspeech} OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie  art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.) w związku z art 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Górzno zawiadamia strony,

że w dniu 16.06.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Górzno – Wólka Ostrożeńska w km 0+000 ÷ 5+300 na działkach nr ew. 348/2 i 892 w Górznie i  nr ew. 385 w Wólce Ostrożeńskiej, gm. Górzno.

 

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się przepis art . 49 Kpa, zgodnie z którym powyższą decyzję uznaje się za doręczoną Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Od decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Z aktami sprawy można zapoznać  się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. {/gspeech}                                                                   

                                                                                                                                            Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Górzno i Wólka Ostrożeńska