Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł)

Nowe wysokości świadczeń :

  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej  1 722 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą     606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 1 335 zł;
  • maksymalna kwota zasiłku stałego  604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego   288 zł.

Na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, policja może asystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; - wywiad może być przeprowadzany przez 2 pracowników socjalnych.

Do katalogu zadań własnych gminy dodano opracowanie i realizację projektów socjalnych. Gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wprowadzono trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie.

Wyeliminowano możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Uregulowano również kwestie superwizji – takie są główne zmiany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą opublikowano 4 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1310.

 

Kierownik GOPS
                                                                                                                      Katarzyna Kurach