Drukuj

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

Nowe wysokości świadczeń :

Na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, policja może asystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; - wywiad może być przeprowadzany przez 2 pracowników socjalnych.

Do katalogu zadań własnych gminy dodano opracowanie i realizację projektów socjalnych. Gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wprowadzono trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie.

Wyeliminowano możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Uregulowano również kwestie superwizji – takie są główne zmiany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą opublikowano 4 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1310.

 

Kierownik GOPS
                                                                                                                      Katarzyna Kurach