WSTĘP............................................................................................................................................ 3

I. CEL OPRACOWANIA, ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI. 4

II. PLANOWANIE I METODYKA OPRACOWANIA STRATEGII. 7

III. CHARAKTERYSTYKA GMINY GÓRZNO.. 10

1. Położenie. 10

2. Środowisko przyrodnicze. 11

3. Infrastruktura techniczna. 12

4. Gospodarka............................................................................................................................... 13

5. Sfera społeczna - Ludność......................................................................................................... 17

6. Bezrobocie................................................................................................................................. 21

7. Oświata...................................................................................................................................... 27

8. Kultura. 31

9. Opieka zdrowotna. 32

10. Pomoc socjalna. 33

11. Bezpieczeństwo i porządek publiczny. 40

12. Organizacje pozarządowe. 42

IV. ANALIZA SWOT. 46

V. MISJA.. 51

VI. PLAN OPERACYJNY „STRATEGII ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GÓRZNO”. 54

VII. SPODZIEWANE EFEKTY WDRAŻANIA STRATEGII. 58

VIII. MONITOROWANIE I WDRAŻANIE STRATEGII. 59

ZAKOŃCZENIE.. 61

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

 

            Opracowanie niniejszej strategii podyktowane zostało istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy,  powiatu, regionu mazowieckiego i Polski, związanej głównie z funkcjonowaniem naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej oraz nowymi możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym politykę społeczną. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. zobowiązała gminy do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

 

Rada Gminy Górzno uchwałą  Nr XXXV/189/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. przyjęła  „Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Górzno na lata 2006 -2010.”  W związku z upływem jej ważności konieczna jest aktualizacja dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CEL OPRACOWANIA, ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. Cele integracji powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier  i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim                  i materialnym dla przyszłej integracji. Gminna  strategia polityki społecznej powinna zmierzać do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, tworzenia mechanizmów ułatwiających zaspokajanie potrzeb oraz kreowania i popierania pożądanych zmian społecznych. Powinna zapobiegać nadmiernym rozpiętościom w poziomie dochodów i w warunkach życia ludności, a przede wszystkim wyrównywać szanse startu życiowego młodym ludziom.

 

Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w gminie polega  na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o różnym horyzoncie czasowym, pomaga w efektywnym zarządzaniu sferą polityki społecznej oraz ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań strategicznych z zakresu tej polityki. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych instytucji działających na rzecz rozwoju sfery polityki społecznej w gminie, wokół priorytetowych kierunków działań.

Celem gminnej strategii jest przedstawienie bilansu korzystnych i niekorzystnych cech społecznych gminy, a na ich podstawie opracowanie dokumentu, dzięki któremu możliwe będzie sprawne i racjonalne organizowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów społecznych.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Górzno nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje gminne (Urząd Gminy w Górznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Strategia proponuje przede wszystkim zadania stanowiące wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających w sferze polityki społecznej w gminie. Tak realizowana zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej.

 

Strategia Rozwoju Gminy Górzno

 

Kontekst zewnętrzny strategii rozwiązywania problemów społecznych  oznacza jej zgodność z innymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu. Strategia rozwiązywania problemów społecznych,  jako „branżowa” jest zgodna  z ogólną Strategią Rozwoju Gminy Górzno,  gdzie jako misję przyjęto „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, podniesienie standardu życia oraz pozyskanie nowych inwestorów, a co za tym idzie utworzenie nowych miejsc pracy”.

 

 

 

Cele strategiczne Gminy Górzno to:

 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców
 2. Podnoszenie atrakcyjności terenów w celu pozyskania nowych mieszkańców
 3. Podnoszenie atrakcyjności terenów w celu pozyskania nowych inwestorów.

 

 

Strategia Lizbońska

 

Dla polityki społecznej Europy najważniejsza jest Strategia Lizbońska, która jest długofalowym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Wdrażanie Strategii Lizbońskiej odbywa się przy pomocy Otwartej Metody Koordynacji. Otwarta Metoda Koordynacji jest zdecentralizowaną metodą koordynacji polityki wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Konkretyzacją ogólnych celów z dziedziny integracji społecznej ze Strategii Lizbońskiej          i Europejskiej Agendy Społecznej było przyjęcie tzw. wspólnych celów i wspólnych wskaźników. Wspólne cele zostały zaakceptowane w Nicei w grudniu 2000 roku i zwane są one celami nicejskimi. Na podstawie celów nicejskich państwa Unii Europejskiej miały ustalać narodowe priorytety w walce z ubóstwem i ekskluzją społeczną.

Cztery główne cele nicejskie to:

 

- zapewnienie dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług dla wszystkich,

-  zapobieganie ryzyku wykluczenia,

-  pomoc najbardziej narażonym (wspieranie najsłabszych),

-  mobilizacja wszystkich aktorów /organizacji ze sfery polityki gospodarczej i

społecznej.

 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski

 

Cele polityki pomocy społecznej i integracji społecznej w Polsce wynikają przede wszystkim z priorytetów określanych w przyjętej w czerwcu 2004r. Narodowej Strategii Integracji Społecznej.

 

Priorytety zawarte w Narodowej Strategii Integracji Społecznej stworzone z perspektywą ich realizacji do 2010 roku są następujące:

 

W zakresie realizacji prawa do edukacji:

- Wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym,

- Poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjum i średnim,

- Upowszechnianie kształcenia na poziomie wyższym i jego lepsze dostosowanie do potrzeb         rynku pracy,

- Rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci,

- Upowszechnianie kształcenia ustawicznego;

 

 W zakresie realizacji prawa do zabezpieczenia socjalnego:

- Radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, którego poziom jest obecnie nieakceptowany     i wymaga podjęcia natychmiastowych, zdecydowanych działań,

- Ograniczenie tendencji wzrostowych rozwarstwienia dochodowych tak, aby różnice te nie odbiegały od przeciętnego poziomu w krajach UE;

W zakresie działań dotyczących realizacji prawa do pracy:

- Ograniczenie bezrobocia długookresowego,

- Zmniejszenie bezrobocia młodzieży,

- Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród niepełnosprawnych,

- Zwiększenie liczby uczestników aktywnej polityki rynku pracy;

 

 W zakresie realizacji prawa do ochrony zdrowia:

- Wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności,

- Upowszechnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- Zwiększenie zakresu objęcia kobiet i dzieci programami zdrowia publicznego;

 

 

W zakresie realizacji innych praw społecznych:

- Zwiększenie dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej  zagrożonych bezdomnością, - Zapewnienie lepszego dostępu do pracowników socjalnych,

- Rozwinięcie pomocy środowiskowej i zwiększenie liczby osób objętych jej usługami,

- Zwiększenie zaangażowania obywateli w działalność społeczną,

- Realizacja Narodowej Strategii Integracji Społecznej przez samorządy terytorialne,

 - Zwiększenie dostępu do informacji obywatelskiej i poradnictwa.

 

 

Strategia  Wojewódzka w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego

 

Misja samorządu województwa mazowieckiego, realizowana w ramach strategii wojewódzkiej polityki społecznej Mazowsza na lata 2005-2013 jest osiągnięciem odczuwalnych społecznie, pozytywnych efektów w zakresie priorytetowych obszarów polityki społecznej, jakie stanowią: ubóstwo, uzależnienia, starość, bezrobocie, niepełnosprawność.

 

Cele strategiczne:

 

1. Podejmowanie selektywnych działań na rzecz osób i rodzin znajdujących sie w stanie

ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ograniczających skutki życia

w biedzie.

2. Tworzenie mechanizmów wychodzenia z bezdomności i zapobiegających przechodzeniu

osób ubogich w stan bezdomności.

3. Zahamowanie wzrostu spożycia alkoholu, promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie postaw sprzyjających temu zachowaniu.

4. Ograniczanie używania i dostępności do narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów.

5. Podniesienie jakości życia osób starych,  zaspokajanie ich potrzeb poprzez spójne

i skoordynowane działania podmiotów mających wpływ na realizacje regionalnej polityki

społecznej.

6. Rozwijanie aktywnej polityki rynku pracy w zakresie działań objętych pomocą społeczna,

wspieranej przez realizacje sektorowych i regionalnych programów.

7. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu

społecznemu.

 

 

Realizacja tak sformułowanych celów będzie polegała z jednej strony na tworzeniu

warunków zewnętrznych sprzyjających budowaniu sieci bezpieczeństwa socjalnego,

przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, z drugiej zaś strony działania będą

ukierunkowane na poprawę dostępu do praw społecznych i zwiększenie ich realizacji.

 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Garwolińskim w

latach 2007-2015.

 

Strategia została przyjęta uchwałą Nr XIV / 74 / 2007 Rady Powiatu Garwolińskiego z

dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Garwolińskim w latach 2007-2015. Wytyczono w niej misję samorządu powiatowego, którą jest wysoka spójność społeczności lokalnej Powiatu Garwolińskiego oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości zaspokajania swoich materialnych i pozamaterialnych potrzeb w stopniu zapewniającym równowagę społeczną oraz ciągłość rozwoju powiatu. Wyodrębniono cztery obszary priorytetowe rozwoju polityki społecznej powiatu, czyli kierunki działania odzwierciedlające zasadnicze pola działań w zakresie polityki społecznej w powiecie, a mianowicie:

 

- opieka nad rodziną i dzieckiem,

- aktywizacja rynku pracy,

- bezpieczeństwo publiczne, opieka zdrowotna i profilaktyka uzależnień,

- pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym.

 

II.  PLANOWANIE I METODYKA OPRACOWANIA STRATEGII

W procesie opracowania Strategii istotne stało się zaangażowanie lokalnych liderów społeczno-gospodarczych. W skład zespołu powołanego do opracowania strategii  zaproszono radnych, przedstawicieli instytucji z terenu gminy zajmujących się pomocą społeczną, kulturą, zdrowiem, przedstawicieli szkół, policji, przedstawicieli organizacji społecznych, charytatywnych, gminnych komisji, liderów społecznych, osoby publiczne. Dzięki dużej liczebności Konwentu Strategicznego zapewniona będzie  pełna reprezentacja instytucji i organizacji funkcjonujących  w obszarze polityki społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista członków Konwentu Strategicznego w ramach opracowania
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w  Gminie Górzno

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko / Instytucja

1.

Waldemar Sabak

Wójt Gminy Górzno

2.

Krzysztof Skwarek

Przewodniczący Rady Gminy

3.

Robert Ochnio

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

4.

Piotr Miętus

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia oraz Porządku Publicznego

5.

Grażyna Szewczyk

Skarbnik Gminy

6.

Jadwiga Mucha

Sekretarz Urzędu

7.

Stanisław Masny

Kierownik SP ZOZ

8.

Halina Sekuła

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

9.

Ewa Czamara

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek

10.

Łucja Szewczyk –

Prezes Koła TPD w Górznie

11.

Ks. Janusz Sałaj

Proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Uninie

12.

Ks. Eugeniusz Rola

Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Górznie

13.

Leszek Solarczyk

Dzielnicowy Zespołu Prewencji w Górznie

14.

Mirosław Mętrak

Dyrektor Zespołu Szkół w Uninie

15.

Renata Gałązka

Dyrektor Gimnazjum w Górznie

16.

Maria Szczęśniak

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górznie

17.

Agnieszka Rudnik

Z-ca Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górznie

18.

Ewa Włodarczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samorządkach

19.

Maria Owczarczyk 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkach

20.

Katarzyna Kurach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie

21.

Teresa Piesiewicz

St. pracownik socjalny GOPS

22.

Beata Zalewska

St. pracownik  socjalny GOPS

 

 

Strategia zawiera dwa niezbędne warunki do efektywnej realizacji pomocy społecznej,            a mianowicie: diagnozę rzeczywistych potrzeb społeczności  lokalnej Gminy Górzno oraz długofalowy plan działań.

 

 • Diagnoza stanu Gminy Górzno w następujących aspektach: demograficznym, dotyczącym porządku i bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, edukacji, kultury i opieki zdrowotnej oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy.

·         Przeprowadzenie analizy silnych i słabych stron obszaru polityki społecznej w gminie oraz identyfikacja szans i zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego – analiza SWOT;

 

(Analiza SWOT przeprowadzona przez każdą z instytucji z uwzględnieniem wszystkich obszarów problemowych)

 

·         Określenie Misji obszaru polityki społecznej w gminie;

·         Identyfikacja obszarów priorytetowych dla sfery polityki społecznej i głównych zagadnień strategicznych w poszczególnych obszarach;

·         Formułowanie celów strategicznych (odpowiadające  na pytanie: co chcemy osiągnąć?)  i celów operacyjnych  (w jaki sposób to osiągnąć?)  w poszczególnych obszarach priorytetowych;

·         Formułowanie zadań  (co zrobimy?)  w poszczególnych obszarach priorytetowych;

·         Określenie założeń organizacyjnych dla poszczególnych zadań (instytucja koordynująca, partnerzy, termin realizacji, źródła finansowania).

 

Do diagnozy problemów społecznych wykorzystano dane ujęte w sprawozdaniach MPiPS 03, MPiPS 01 dot. bezrobocia rejestrowanego, dane GUS  oraz informacje uzyskane z analizy ankiet skierowanych do mieszkańców, świadczące o wielkości zapotrzebowania na świadczenia  zgłaszane przez mieszkańców w sferze polityki Społecznej,  opracowania własne Urzędu Gminy w Górznie oraz   analizy szkół.

Przeprowadzona analiza danych  pozwoliła ocenić:

- jakie deficyty w zaspokojeniu potrzeb socjalnych  występują na terenie gminy,

- jakiego rodzaju wsparcie świadczą jednostki  organizacyjne na terenie gminy,

- w jakich miejscach ogniskują się problemy społeczne wyrażone realnym zapotrzebowaniem na wsparcie,

- jakie kategorie problemów społecznych najczęściej determinują zapotrzebowanie na świadczenia – co powoduje, że określona liczba mieszkańców znajduje się w sytuacji, w której bez pomocy nie jest w stanie zapewnić sobie i swojej rodzinie socjalnej egzystencji,

- ocenę dynamiki bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat oraz jego struktury ( wiek, płeć,  wykształcenie, długotrwałość bezrobocia, płynność)

 

III. CHARAKTERYSTYKA GMINY GÓRZNO

 

1 . Położenie  z rysem historycznym

 

Gmina Górzno znajduje się w centralnej części powiatu garwolińskiego.

Ø od wschodu graniczy z gminą Miastków Kościelny i Żelechów,

Ø od południa z gminą Sobolew,

Ø od północy z gminą Borowie,

Ø od zachodu z gminą Garwolin,

Ø od południowego zachodu z gminą Łaskarzew.

 

W skład Gminy wchodzi 16 sołectw:

Ø  Chęciny,

Ø  Gąsów,

Ø  Goździk,

Ø  Górzno,

Ø  Górzno Kolonia,

Ø  Józefów,

Ø  Kobyla Wola,

Ø  Łąki,

Ø  Mierżączka,

Ø  Piaski,

Ø  Potaszniki,

Ø  Reducin,

Ø  Samorządki,

Ø  Samorządki Kolonia,

Ø  Unin,

Ø  Wólka Ostrożeńska.

 

Powierzchnia gminy wynosi 9 122 ha, co stanowi ok. 7,0% powierzchni powiatu garwolińskiego. Około 69% powierzchni zajmują użytki rolne, natomiast 27% zajmują lasy
i grunty leśne.

 

Początki osadnictwa na terenie gminy sięgają XIV wieku. Już z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu Górzna. W XV wieku powstały kolejne wsie: Unin, Goździk
i Kobyla Wola. W 1864 roku utworzono gminę wiejską Górzno, która w tym czasie obejmowała dużo większy obszar niż obecnie. W 1867 roku powstał powiat garwoliński a w jego składzie gmina Górzno.

 

Według spisu powszechnego z 1921 roku gmina obejmowała ponad 100 wsi, koloni, osad i folwarków. Było 1809 budynków mieszkalnych i 12 444 mieszkańców. W okresie międzywojennym gmina Górzno należała do sądu pokoju w Garwolinie. Sąd okręgowy miał siedzibę w Siedlcach. Najbliższa poczta i telegraf znajdowały się w Garwolinie. W gminie działała odlewnia żelaza, było też wiele zakładów mleczarskich.

W 1938 roku w ramach reorganizacji podziału administracyjnego kraju powiat garwoliński włączono do województwa warszawskiego. Taki stan trwał do końca istnienia II Rzeczypospolitej.

Położenie Gminy uważa się za korzystne, ze względu na bliskie sąsiedztwo ośrodka powiatowego i dobry dojazd do Warszawy. Posiadamy aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który pomaga nam w racjonalnym tworzeniu naszego krajobrazu.

 

Teren gminy Górzno należy do ciekawych pod względem etnograficznym. We wsiach szeroko rozwinięte było tkactwo ludowe, głównie na użytek własny. Występowały wszystkie techniki tkackie. Różnorodność szlaków i wzorów przejawia się we wszystkich rodzajach tkanin. W niektórych wsiach mieszkali rzeźbiarze, którzy z zawodu byli rolnikami, niekiedy rzeźbiący w kamieniu - piaskowcu wydobytym z dna Wisły. Zachowały się też wycinanki, które dawniej były jedną z form dekorowania wnętrz chłopskich izb.
W okolicznych wioskach można spotkać muzykujące rodziny,  ludowych malarzy i poetów.

 

2.  Środowisko przyrodnicze

 

Gmina Górzno należy do obszarów typowo rolniczych i nieskażonych ekologicznie. Większą część gminy zajmują użytki rolne – ok. 64,0%. W zachodniej, północnej
i wschodniej części gminy znajdują się kompleksy leśne o łącznej powierzchni 2570 ha, co stanowi około 29 % powierzchni gminy. Na terenie gminy brak jest większych zbiorników wodnych, natomiast niewielkie oczka wodne zlokalizowane są w większości miejscowości.
Ponad połowę powierzchni gminy zajmuje krajobraz rolniczy. Największe zróżnicowanie krajobrazu rolniczego występuje w centralnej części gminy.  

 

Na terenie naszej gminy znajduje się pięć pomników przyrody:

·         Dąb szypułkowy „Dziadek” o obwodzie pnia na wysokości 1,30 m równym 625 cm, wysokości 23 m, w miejscowości Górzno  Kolonia usytuowany na terenie zabytkowym w pobliżu spichlerza.

Rodzaj aktu prawnego: 26.09.1973r. Orzeczenie nr 404 PWRN w Warszawie.

·         Pojedyncze drzewo wiąz szypułkowy o obwodzie pnia na wysokości 1,30 m równym 576 cm, wysokości 20 m, w miejscowości Górzno Kolonia  usytuowany w parku zabytkowym w pobliżu oficyny.

 Rodzaj aktu prawnego: 26.09.1973r. Orzeczenie nr 405 PWRN w Warszawie.

·         Pojedyncze drzewo klon zwyczajny o obwodzie pnia na wysokości 1,30 m równym 330 cm, wysokości 22 m, usytuowany  przy szosie Lublin– Warszawa droga krajowa nr 17 we wsi Potaszniki.

Rodzaj aktu prawnego: 01.10.1974r. Orzeczenie nr 526 UW w Warszawie.

·         Pojedyncze drzewo klon zwyczajny o obwodzie pnia na wysokości 1,30 m równym 300 cm, wysokości 20 m, usytuowany przy szosie Lublin – Warszawa droga krajowa nr 17 we wsi Gąsów.

Rodzaj aktu prawnego: 01.10.1974r. Orzeczenie nr 526 UW w Warszawie.

·         Aleja Kasztanowa, sztuk 94 o obwodach pni na wysokości 1,30 m od 93-300 cm, wysokości od 8-12 m, usytuowana przy drodze prowadzącej do zabytkowego spichlerza. Dodatkowo do drzewostanu tego zaliczamy gruszę pospolitą.

Rodzaj aktu prawnego: 15.12.1993r. Rozporządzenie Nr 43/93 Wojewody Siedleckiego.

 

3.  Infrastruktura techniczna

 

System zaopatrzenia w wodę w gminie Górzno bazuje na ujęciach wód podziemnych, z których woda rozprowadzana jest siecią wodociągową do odbiorców indywidualnych. Wszystkie miejscowości na terenie gminy są zwodociągowane. Dostarczana woda zaspokaja potrzeby bytowo-gospodarcze i zapotrzebowanie przeciwpożarowe. Główne trasy sieci wodociągowej usytuowane są wzdłuż dróg komunikacyjnych w ścisłym powiązaniu z siecią osadniczą. Ogólnie stan sieci wodociągowej jest w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym, gdyż większość sieci wybudowano w ostatnich latach. Największa dynamika rozwoju sieci wodociągowej nastąpiła w latach 1999 -2003. Zwodociągowane są wszystkie wsie wchodzące w skład Gminy Górzno. Gospodarka ściekowa na terenie gminy jest częściowo uregulowana, we wsi Górzno Kolonia znajduje się oczyszczalnia ścieków,  a sieć kanalizacyjna jest we wsiach Górzno, Górzno Kolonia  i Piaski. W roku bieżącym realizowana jest budowa oczyszczalni ścieków dla wsi Unin i Goździk wraz z siecią kanalizacyjną. W roku 2005 rozpoczęła się budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy we wsiach o zabudowie rozproszonej i trwa do chwili obecnej.

Gmina Górzno nie posiada składowiska odpadów komunalnych na własnym terenie.

System gospodarki odpadami w gminie jest na etapie organizacji.
W 2004 r. wprowadzono w całej gminie selektywną zbiórkę odpadów – makulatura, szkło, plastik. Odpady odbierane są bezpośrednio od mieszkańców przez 2 firmy .Wszystkie odpady komunalne z terenu gminy unieszkodliwiane są przez składowanie na składowisku poza terenem gminy. Za gospodarkę odpadami wytwarzanymi przez sektor gospodarczy odpowiadają wytwórcy odpadów. Odpady przemysłowe zebrane selektywnie przekazywane są specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania. Posiadamy aktualny „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Górzno na lata 2004-2011”.

Gmina nie posiada zorganizowanego systemu cieplnego. Budynki ogrzewane są przez indywidualne systemy ogrzewania. Blisko siedemdziesiąt procent terenu gminy jest pokryte siecią gazową. Gaz ziemny doprowadzany jest z magistrali gazowej wysokiego ciśnienia relacji Wronów – Warszawa. Do poszczególnych wsi gaz jest rozprowadzany poprzez stacje redukcyjno –pomiarowe Io gazociągami średniego ciśnienia.

Gmina Górzno zasilana jest przez dość dobrze rozwinięty system magistralnych linii SN 15 kV  z dwóch stacji 110/15 kV w Garwolinie i Sobolewie. W podstawowym układzie pracy stacja 110/15 kV w Garwolinie zasila 87% ogółu pracujących w gminie stacji 15/0,4 kV, natomiast stacja 110/15 kV w Sobolewie zasila pozostałe 13% stacji.

Układ komunikacyjny gminy Górzno ma charakter promienisty przez wzgląd na centralne położenie ośrodka gminnego. Podstawowy układ drogowy tworzą droga krajowa Warszawa – Lublin - Zamość i drogi powiatowe. Uzupełniają go drogi gminne, które realizują powiązania zewnętrzne gminy bliskiego zasięgu, wewnątrz gminne oraz obsługują przyległe zagospodarowanie i tereny rolne.

 

4. Gospodarka

 

Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Górzno w latach 2005-2010:

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

Płeć

 

K

 

M

 

Ogółem

 

K

 

M

 

Ogółem

 

K

 

M

 

Ogółem

 

K

 

M

 

Ogółem

 

K

 

M

 

Ogółem

 

K

 

M

 

Ogółem

Liczba działalności gospodarczych zarejestrowanych w danym roku

z podziałem na płeć

 

8

 

11

 

19

 

10

 

22

 

32

 

10

 

 

34

 

44

 

10

 

27

 

37

 

15

 

 

33

 

48

 

15

 

20

 

35

Liczba działalności zarejestrowanych

w miejscu zamieszkania

5

9

14

9

19

28

7

28

35

7

21

28

6

25

31

8

20

28

Liczba działalności zarejestrowanych

poza miejscem zamieszkania

3

2

5

1

3

4

3

6

9

3

6

9

9

8

17

7

-

7

- w gminie Górzno

- w innej gminie

- cały kraj

-

3

-

1

1

-

1

4

-

-

1

-

1

2

-

1

3

-

1

2

-

1

5

-

2

7

-

1

2

-

2

4

-

3

6

-

2

7

-

2

6

-

4

13

-

-

7

-

-

-

-

-

7

-

Rodzaj zarejestrowanej działalności:

- handlowa

- transportowa

- gastronomiczna

- usługowa, a w tym:

×          budownictwo

- produkcyjna

- wielobranżowa

- inna

 

3

1

-

3

1

1

-

-

 

3

-

-

5

5

1

2

-

 

6

1

-

8

6

2

2

-

 

-

-

-

3

-

3

4

-

 

6

1

-

9

7

1

5

-

 

6

1

-

12

7

4

9

-

 

5

1

-

-

-

2

2

-

 

5

6

-

19

15

1

3

-

 

10

7

-

19

15

3

5

-

 

3

-

-

2

1

1

4

-

 

3

4

-

13

9

1

6

-

 

6

4

-

15

10

2

10

-

 

3

-

2

4

2

2

1

1

 

7

1

-

16

12

1

7

3

 

10

1

2

20

14

3

8

4

 

6

-

-

6

-

1

2

-

 

-

2

-

14

8

3

1

-

 

6

2

-

20

8

4

3

-

Liczba wyrejestrowanych działalności gospodarczych w danym roku

2

-

 

2

2

1

3

1

1

2

-

-

-

 

5

2

7

-

-

-

- handlowa

- transportowa

- gastronomiczna

- usługowa, a w tym:

×          budownictwo

- produkcyjna

- wielobranżowa

- inna

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

1

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

2

-

1

2

2

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liczba wyrejestrowanych działalności gospodarczych w roku następnym

2

5

7

-

2

2

-

6

6

1

1

2

1

-

 

1

-

-

-

- handlowa

- transportowa

- gastronomiczna

- usługowa, a w tym:

×          budownictwo

- produkcyjna

- wielobranżowa

- inna

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

4

4

-

-

-

2

-

-

5

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

4

-

-

-

-

1

-

5

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liczba wyrejestrowanych działalności gospodarczych w latach kolejnych

2

5

7

6

3

9

1

4

5

2

7

9

-

-

 

-

-

-

-

- handlowa

- transportowa

- gastronomiczna

- usługowa, a w tym:

×          budownictwo

- produkcyjna

- wielobranżowa

- inna

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

1

1

1

-

4

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

3

-

1

2

-

2

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

3

-

1

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

1

-

-

-

1

2

-

2

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

3

1

-

3

-

-

1

-

4

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liczba działalności gospodarczych, która przetrwała

2

1

3

2

16

18

8

23

31

7

19

26

7

33

40

15

20

35

- handlowa

- transportowa

- gastronomiczna

- usługowa, a w tym:

×          budownictwo

- produkcyjna

- wielobranżowa

- inna

 

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

3

1

-

7

5

1

4

-

3

1

-

7

5

3

4

-

4

1

-

-

-

1

2

-

5

3

-

12

10

1

2

-

9

4

-

12

10

2

4

-

3

-

-

1

-

1

2

-

3

3

-

9

8

1

3

-

6

3

-

10

8

2

5

-

2

-

-

3

1

1

1

-

6

1

-

15

11

1

7

3

8

1

-

18

12

2

8

3

6

-

-

6

-

1

2

-

-

2

-

14

8

3

1

-

6

2

-

20

8

4

3

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Górznie

 

Przedstawiona tabela ukazuje dane zbiorcze z lat 2005-2010 dotyczące liczby osób, które zgłosiły swą działalność do ewidencji działalności gospodarczych w Urzędzie Gminy Górzno, z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz z uwzględnieniem typu założonej działalności  i okresem żywotności każdej z nich.

Niepokojącą sytuacją jest mała liczba firm na terenie gminy Górzno, a zadawalającą jest ciągły przyrost podmiotów gospodarczych.

Charakterystyczną cechą działalności gospodarczych zarejestrowanych w gminie Górzno jest coroczny wzrost ilości podmiotów gospodarczych oraz przewaga działalności zarejestrowanych przez mężczyzn. Brak jest działalności rejestrowanych na współwłasność. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzonych przez kobiety w analizowanych latach utrzymywała się na stałym poziomie od 8 do 10, a dopiero w 2009r. zarejestrowano wzrost firm kobiet w liczbie 16 firm.

Na terenie gminy Górzno występuje małe zróżnicowanie działalności przedsiębiorstw,          co może być szansą dla nowych inwestorów i szybką akceptacją nowych działalności przez otoczenie. Zauważyć można, że ludzie najczęściej zakładają firmy sprawdzone przez inne osoby oraz firmy, które mają popyt na terenie gminy. Jest wiele rodzajów działalności, których nie ma w gminnym ośrodku, dlatego świadczonych usług trzeba szukać poza granicami gminy. Wśród działalności zarejestrowanych na terenie gminy przeważają działalności z siedzibą firmy w miejscu zamieszkania osoby rejestrującej działalność. Czasem jest to inna gmina, najczęściej większe miasto.

Analizując poszczególne podmioty gospodarcze można zauważyć, że największy wzrost w liczbie rejestrowanych działalności  odniosła branża usługowa, a w tym usługi ogólnobudowlane. Ciągłym wahaniom ulega branża handlowa i produkcyjna.  Często można spotkać firmy transportowe.

W działalności typowo handlowej na terenie gminy Górzno można wyszczególnić sprzedaż spożywczą, sprzedaż odzieży i coraz częściej odzieży używanej.

Branża usługowa cieszy się największym zainteresowaniem. Najczęściej są to usługi związane z działalnością typowo budowlaną, ale również występują firmy fryzjerskie, stomatologiczne oraz firmy zajmujące się drukowaniem wizytówek, zaproszeń czy plakatów.

W branży ogólnobudowlanej najczęściej działalności obejmują swoim zakresem roboty budowlane i wykończeniowe, dachy oraz zakładanie instalacji elektrycznych i wodnych.

W branży produkcyjnej najczęściej spotyka się wykańczania materiałów włókienniczych         z zaznaczeniem produkcji bielizny osobistej, co wiąże się z pracą tych osób w firmie „Wadima”, gdzie pracownicy zobowiązani są do zarejestrowania na siebie działalności gospodarczej.

Mniejszym zainteresowaniem na terenie gminy cieszy się działalność gastronomiczna. W centrum Górzna znajduje się restauracja „Galaktyka”, powstały 2 duże lokale na potrzeby większych uroczystości  rodzinnych  (wesela) czy firm ( konferencje) .

Dokładniejszego omówienia wymaga branża wielobranżowa gdzie najczęściej łączy się produkcja ze sprzedażą lub transport i usługi. Jest to cecha świadcząca o rozwoju małych firm, poprzez rozszerzanie asortymentu świadczonych usług niewielkie firmy stają się dużymi i silnymi przedsiębiorstwami.

Do innej działalności gospodarczej należą podmioty zajmujące się ubezpieczeniami, reasekuracją czy doradztwem finansowym i rzadko spotykana artystyczna i literacka działalność twórcza.

Wyrejestrowaniu natomiast najczęściej poddawana jest branża usługowa, a w tym najczęściej budowlana, dlatego że jej działalność jest często sezonowa. Praca w firmie zaczyna się na wiosnę, a na zimę kończy.  Na podstawie powyższego wykresu można zauważyć, że z każdym rokiem sytuacja na terenie gminy Górzno się poprawia. W pierwszych z omawianych lat, firmy które przetrwały nie stanowiły nawet połowy zarejestrowanych działalności.                Ta sytuacja zmieniła się już znacznie w 2007r. Ważnym  również jest fakt, iż przetrwało więcej firm założonych przez mężczyzn.

Biorąc pod uwagę typowo rolniczy charakter gminy zauważyć można, że brakuje tu firm działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy może mieć wpływ na decyzje młodych ludzi, którzy mogą rezygnować z  wyjazdów do dużych miast czy za granicę, a swą przyszłość wiązać będą   z dotychczasowym miejscem zamieszkania.

 

 

5. Sfera społeczna   - Ludność

 

Struktura płci ludności gminy Górzno charakteryzuje się nieznaczną przewagą kobiet, które na dzień 31.12.2010r. stanowią 50,12% wszystkich mieszkańców. Dla porównania w regionie mazowieckim udział kobiet w ogólnej liczbie ludności wynosi 52,1%, a w Polsce 51,7%.

 

Ludność mieszkańców gminy zamieszkała w latach 2005-2010, stan na 31.XII.2010r.

Rok

Płeć

Ogółem

[osoby]

Mężczyzna

Kobieta

2005

3160

3188

6348

2006

3136

3178

6314

2007

3129

3177

6306

2008

3147

3184

6331

2009

3155

3186

6341

2010

3176

3192

6368

Dane własne: USC Górzno

 

Analizując rozwój liczby ludności w gminie Górzno w latach 2005-2010 należy podkreślić nieznaczny jej wzrost w okresie pięcioletnim, po wcześniej notowanym nieznacznym spadku.

Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci na dzień 31.12.2010r.

Wiek

[lata]

Płeć

[osoba]

Liczba

[osoba]

0-2

M

136

K

113

3

M

43

K

34

4-5

M

67

K

65

6

M

31

K

31

7

M

29

K

34

8-12

M

202

K

196

13-15

M

138

K

142

16-17

M

118

K

105

18

M

59

K

64

19-65

M

2058

19-60

K

1790

pow. 65

M

295

pow. 60

K

618

Podsumowanie

M

3176

K

3192

Razem

M+K

6368

                                                        Dane własne: USC Górzno

W roku 2010r. liczba stałych mieszkańców zamieszkujących tereny gminy Górzno powiększyła się. Wzrosła liczba urodzeń /88/ a zmniejszyła się liczba zgonów /58/
w stosunku do lat poprzednich.

 

 

Zmiany populacji w latach 2005-2010

 

Rok

Ludność

[osoba]

Urodzenia

[osoba]

Zgony

[osoba]

2005

6348

71

62

2006

6314

62

64

2007

6306

77

53

2008

6331

75

64

2009

6341

86

62

2010

6368

88

58

Dane własne: USC Górzno

 

Przyrost naturalny (różnica pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów) kształtował się w gminie Górzno w latach 2005-2010 na poziomie dodatnim ( z wyjątkiem roku 2006), co jest tendencją optymistyczną, choć można zauważyć w wartościach tego wskaźnika wahania w różnych latach.

 

 

 

Migracje wewnętrzne - odpływ mieszkańców z gminy Górzno w latach
2005-2010

Rok

Ogółem

[osoba]

 
 

2005

61

 

2006

80

 

2007

78

 

2008

41

 

2009

63

 

2010

64

 

Dane własne: USC Górzno

 

Migracje wewnętrzne - napływ mieszkańców do gminy Górzno w latach
2005-2010

Rok

Ogółem

[osoba]

 
 

2005

39

 

2006

48

 

2007

46

 

2008

55

 

2009

49

 

2010

61

 

Dane własne: USC Górzno

 

Przypuszczać należy, że migracje dotyczą przede wszystkim ludzi młodych i wykształconych, które w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy emigrują do aglomeracji miejskich.

W skali powiatu garwolińskiego maleje liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, a wzrasta liczba ludności w wieku produkcyjnym. Jest to tendencja charakterystyczna dla całej Polski, będąca efektem powolnego starzenia się społeczeństwa. W gminie Górzno proces ten jeszcze nie wykazuje silnych negatywnych trendów, co związane jest z nadal silną liczebnie grupą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (osoby do lat 18) – w 2010 r. ta grupa ludności stanowiła 25,2% ogółu obywateli gminy. Poza tym liczebność tej grupy maleje na korzyść ludności w wieku produkcyjnym. Dopiero tendencje ubywania ludności w wieku produkcyjnym na rzecz wzrostu liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym świadczy o silnym trendzie starzenia się społeczeństwa. Zjawiska takiego w całym  powiecie garwolińskim ani gminie Górzno jeszcze nie ma. Jednak w przypadku utrzymywania się obecnych tendencji (ubytku ludności w wieku przedprodukcyjnym) nieuchronnie ono nastąpi w dalszej przyszłości.

Mimo wszystko zmniejszający się w gminie wskaźnik ludności w wieku przedprodukcyjnym wpływa na zmniejszanie liczby uczniów w szkołach wszystkich szczebli, dlatego ważne staje się ujmowanie tych wartości w planach rozwoju szkół na terenie gminy.

W następnych latach liczba obywateli gminy w wieku poprodukcyjnym będzie zapewne wolno, lecz wzrastać, co jest związane z osiąganiem wieku emerytalnego przez kolejne roczniki osób znajdujących się obecnie w grupie ludności produkcyjnej oraz ze wzrostem długości  życia kobiet i mężczyzn w naszym kraju.

Struktura wieku ludności w gminie Górzno w latach 2005-2010

 

 

Rok

Liczba ludności

Nieprodukcyjni na 100 osób

w wieku produkcyjnym

(%)

 

Ogółem

W wieku przedprodukcyjnym

W wieku

produkcyjnym

W wieku poprodukcyjnym

Osoby

Kobiety

%

Osoby

Kobiety

%

Osoby

Kobiety

%

2005

6348

1706

842

26,9

3726

1738

58,7

916

608

14,4

70,4

2006

6314

1630

801

25,8

3767

1767

59,7

917

610

14,5

67,6

2007

6306

1597

781

25,3

3795

1791

60,2

914

605

14,5

66,2

2008

6331

1573

767

24,8

3853

1810

60,9

905

607

14,3

64,3

2009

6341

1517

739

23,9

3915

1833

61,7

909

614

14,3

62

2010

6368

1484

720

23,3

3971

1854

62,4

913

618

14,3

60,4

Dane własne: USC Górzno

 

Innym wskaźnikiem obrazującym strukturę wiekową ludności jest współczynnik osób
w wieku nieprodukcyjnym (osoby do lat 18 oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia i kobiety powyżej 60 lat) na 100 osób w przedziale wieku produkcyjnego. Oznacza on potencjalne obciążenie, jakie spada na barki osób w „sile wieku” związane z utrzymaniem jeszcze, bądź już niepracujących członków społeczeństwa. Omawiany wskaźnik  systematycznie spada i wynosił  w 2010r. 60,4%, podczas gdy w roku 2005 - 70,4% .

 

Według opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy ludności w województwie mazowieckim w 2035 r. będzie mieszkało 5.469,5 tys. osób, tj. o 274,5 tys. (o 5,3%) więcej niż w połowie 2008 r. W okresie do 2035 r. nastąpi istotne przesuniecie w proporcjach miedzy liczbą ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejszy sie w stosunku do danych rzeczywistych z połowy 2008 r. o 125,5 tys. osób (o 4,1%). Udział tej grupy osób zmniejszy sie z 63,8% w połowie 2008 r. do 58,1% w 2035 r., przy czym do - 2010 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie rosła (z 3.314,3 tys. osób w połowie 2008 r. do 3.347,4 tys. osób w 2010 r.). W najbliższych latach istotnym problemem będzie zagospodarowanie przyrostu potencjalnych zasobów pracy (mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety w wieku 18-59 lat).

W populacji ludności w wieku produkcyjnym, liczba młodzieży w wieku 19-24 lata będzie

systematycznie malała (z 464,6 tys. osób w połowie 2008 r., poprzez 368,4 tys. osób w 2015 r. do 369,5 tys. osób w 2035 r.).

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o 506,3 tys. osób (o 56,5%), a udział jej

w ogólnej liczbie ludności zwiększy sie z 17,3% w połowie 2008 r. do 25,7% w 2035 r. Liczba dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat w omawianym okresie zmniejszy sie o 96,4 tys. osób (o 9,8%). Prognozowane  tendencje w podobnym wymiarze dotyczyć będą gminy Górzno.

 

 

Na podstawie danych  z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002r.  ustalono poziom  wykształcenia  ludności gminy :

153 wykszt. wyższe  w tym  104 kobiety i 49 mężczyzn

134 wykszt. policealne w tym 110 kobiet i 24 mężczyzn

205 wykszt. średnie ogólnokształcące w tym 164 kobiety i 41 mężczyzn

854 wykszt.  średnie zawodowe w tym 471 kobiet i 383 mężczyzn

1293 wykszt. zasadnicze zawodowe  w tym 456 kobiet i 837 mężczyzn

1904 wykszt. podstawowe w tym 932 kobiet i 972 mężczyzn

351 bez wykszt. w tym 230 kobiet i 121 mężczyzn

oraz 4 osoby o nieustalonym poziomie wykształcenia w tym 1 kobieta i 3 mężczyzn

 

Niepełnosprawność  deklarowało  400 osób tj.  ok. 6,5% mieszkańców gminy  ( 212 mężczyzn i 188 kobiet ) w tym 312 os. z niepełnosprawnością prawną ( 182 mężczyzn i 130 kobiet) oraz 88 os. niepełnosprawnych biologicznie ( 30 mężczyzn i 58 kobiet)

Za osobę niepełnosprawną prawnie uznaje się osobę posiadająca odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony. Osoba z niepełnosprawnością biologiczną to osoba która takiego orzeczenia nie posiada, lecz odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku.

Odsetek niepełnosprawności znacząco niższy  od ustalonego na poziomie   województwa – 11,33%  czy kraju – 14,27% , w powiecie – 6,14% .

Osoby niepełnosprawne to głównie  mężczyźni  ( 212 ) w wieku produkcyjnym   (145)   z wykształceniem podstawowym ukończonym  ( 100) , bierni zawodowo  ( 139)

W chwili obecnej  trudno ustalić  odsetek os. niepełnosprawnych, w gminie nie prowadzone są na ten temat żadne jednolite  statystyki.

Z ogólnej liczby 1676 gospodarstw domowych  562 to gosp. domowe  o liczbie osób 5 i więcej , w dalszej kolejności  310 – o l. os. 2      i 272 gosp. domowe jednoosobowe.  Z pracy najemnej utrzymywało się  291 rodzin natomiast 220 z pracy na rachunek własny – w tym 174 rodziny  utrzymywały się w z rolnictwa i 46 poza rolnictwem.  1216 rodzin to rodziny z dziećmi o liczbie dzieci 1- 295,  2 dzieci – 318, 3 dzieci – 207, 4 dzieci i więcej – 140.

 

6.  Bezrobocie

 

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

Dane dotyczące bezrobocia pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie. PUP prowadzi kompleksowe działania w celu aktywizacji osób bezrobotnych w całym powiecie garwolińskim, dlatego też stopa bezrobocia określana jest dla całego jego obszaru.

            Pod pojęciem bezrobotnego (  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2004r. nr 99 poz. 1001 z późn. zm.). należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 1 i 2 lit. a - g lub i, j, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną  i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu  eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

Ø  ukończyła 18 lat,

Ø  nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,

Ø  nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,

Ø  nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

Ø  nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód
z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

Ø  nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

Ø  nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,

Ø  nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

Ø  nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

Ø  nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

Ø  nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70

Na terenie Gminy Górzno bezrobocie utrzymuje się na średnim poziomie. Na dzień 31.12.2005r. w gminie Górzno było 356 osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Garwolinie. Natomiast na dzień 31.12.2010 r. w gminie Górzno było 291 bezrobotnych (125 kobiet), w tym tylko 40 z prawem do zasiłku (18 kobiet )

Poniższy wykres charakteryzujący poziom ewolucji bezrobocia na terenie naszej gminy wskazuje na  tendencję spadkową.

 

Liczba osób bezrobotnych w gminie Górzno w latach 2005-2010

 

 

                                                       Dane: PUP w Garwolinie

 

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (stan na koniec czerwca 2010 r.) na terenie regionu mazowieckiego ogółem obserwuje się:

 • Spadek ogólnej liczby bezrobotnych do k. 2008r i skokowy wzrost w roku 2009 i 2010
 • Największy spadek bezrobotnych: długotrwale bezrobotnych,  poprzednio pracujących, zamieszkałych na wsi , bez kwalifikacji zawodowych , poniżej 50 roku życia
 • Wzrost udziału bezrobotnych kobiet
 • Przewagę wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w końcu lipca: osób nie posiadających prawa do zasiłku (86,4%), pracujących przed rejestracją (75,0%), długotrwale bezrobotnych (65,7%), mieszkańców miast (56,6%) oraz kobiet (54,2%),
 • Spadek (o 13,0%) liczby osób podejmujących pracę
 • Spadek (o 29,3%) liczby pozyskanych ofert pracy

 

Stopa bezrobocia jest wskaźnikiem określającym stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia w powiecie garwolińskim osiągnęła pod koniec 2010r r. wartość 11,4%. Dla porównania stopa bezrobocia dla regionu mazowieckiego wyniosła w tym okresie 8,9% a w kraju 11,5%.

Należy dodać, że statystyka rynku pracy obrazowana przez wskaźnik stopy bezrobocia nie uwzględnia tzw. „bezrobocia ukrytego”, które głównie na obszarach wiejskich rozwinięte jest w największym stopniu fałszując niejako prawdziwą sytuację na lokalnym rynku pracy. Bezrobocie ukryte skumulowane jest w gospodarstwach rolnych, którego członkowie (de facto nie posiadający żadnej pracy) nie rejestrują się z różnych powodów w urzędach pracy. Na zasiłek dla bezrobotnych nie mają co liczyć, ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne zapewniają im składki płacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a praca wykonana od czasu do czasu „na czarno” (nierzadko za granicą) pozwala zarobić na utrzymanie. Gdyby te osoby (reprezentowane także w powiecie garwolińskim) formalnie zarejestrowały się w PUP jako osoby bezrobotne, wówczas stopa bezrobocia w powiecie mogłaby jeszcze wzrosnąć.

 

 

Bezrobotni zarejestrowani z podziałem na rodzaj wykształcenia w latach 2005-2010

 

Typ wykształcenia

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

gimnazjalne       i poniżej

- kobiety

- mężczyźni

 

94

17

77

 

90

19

71

 

79

19

60

 

69

17

52

 

61

15

46

 

61

14

47

zawodowe

-kobiety

-mężczyźni

154

54

100

132

51

81

104

38

66

101

45

56

102

35

67

108

39

69

Średnie zawodowe

-kobiety

-mężczyźni

 

70

34

36

 

80

47

33

 

59

32

27

 

75

39

36

 

96

56

40

 

77

41

36

Średnie ogólnokształcące

-kobiety

-mężczyźni

 

30

17

13

 

21

11

10

 

25

17

8

 

41

31

10

 

29

19

10

 

25

18

7

Wyższe

-kobiety

-mężczyźni

8

6

2

10

8

2

7

6

1

16

11

5

23

15

8

20

13

7

Dane: PUP w Garwolinie

 

 

 

 

 

 

 

Bilans bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w latach 2005-2010

 

Czas pozostawania bez pracy

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

do 1 miesiąca

-kobiety

-mężczyźni

21

5

16

18

4

14

35

10

25

44

25

19

34

9

25

29

14

15

od 1 do 3 miesięcy

-kobiety

-mężczyźni

 

45

21

24

 

42

7

35

 

47

18

29

 

62

33

29

 

67

35

32

 

66

36

30

od 3 do 6

miesięcy

-kobiety

-mężczyźni

 

45

13

32

 

46

27

19

 

34

15

19

 

41

18

23

 

52

32

20

 

46

22

24

od 6 do 12 miesięcy

-kobiety

-mężczyźni

 

33

9

24

 

52

26

26

 

39

23

16

 

45

21

24

 

55

22

33

 

59

26

33

od 12 do 24 miesięcy

-kobiety

-mężczyźni

 

63

23

40

 

41

18

23

 

32

15

17

 

36

17

19

 

45

18

27

 

35

10

15

powyżej 24 miesięcy

-kobiety

-mężczyźni

 

149

57

92

 

134

54

80

 

87

31

56

 

74

29

45

 

58

24

34

 

56

17

39

Dane: PUP w Garwolinie


Wyszczególnienie bezrobotnych ze względu na staż pracy w  latach 2005-2010

 

Staż bezrobotnego

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

bez stażu

-kobiety

-mężczyźni

143

54

89

139

55

84

94

41

53

119

55

64

98

43

55

82

39

43

do 1 roku

-kobiety

-mężczyźni

24

9

15

17

6

11

20

8

12

30

19

11

34

17

17

38

17

21

od 1 do 5 lat

-kobiety

-mężczyźni

56

20

36

55

31

24

53

24

29

58

28

30

59

24

35

58

24

34

od 5 do 10 lat

-kobiety

-mężczyźni

53

18

35

46

20

26

39

13

26

34

16

18

46

21

25

43

16

27

od 10 do 20 lat

-kobiety

-mężczyźni

43

13

30

46

16

30

40

17

23

40

17

23

44

22

22

37

17

20

od 20 do 30 lat

-kobiety

-mężczyźni

33

14

19

26

8

18

24

8

16

20

8

12

24

11

13

21

9

12

powyżej 30 lat

-kobiety

-mężczyźni

4

0

4

4

0

4

4

1

3

1

0

1

6

2

4

12

3

9

 

Wyszczególnienie bezrobotnych z podziałem na wiek  w latach  2005-2010

 

Wiek bezrobotnego

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

od 18 do 24 lat

-kobiety

-mężczyźni

118

45

73

104

50

54

85

39

46

116

61

55

107

49

58

98

48

50

od 25 do 34 lat

-kobiety

-mężczyźni

91

42

49

90

49

41

74

39

35

79

47

32

88

44

44

75

33

42

od 35 do 44 lat

-kobiety

-mężczyźni

66

24

42

64

23

41

46

20

26

46

19

27

49

24

25

45

20

25

od 45 do 54 lat

-kobiety

-mężczyźni

64

14

50

55

11

44

44

11

33

41

13

28

47

20

27

44

19

25

do 55 do 60 lat

-kobiety

-mężczyźni

17

3

14

18

3

15

22

3

19

14

3

11

16

3

13

23

5

18

powyżej 60 lat

-kobiety

-mężczyźni

0

0

0

2

0

2

3

0

3

6

0

6

4

0

4

6

0

6

Dane: PUP w Garwolinie

 

W roku 2010 aż 272 zarejestrowanych bezrobotnych z terenu Gminy Górzno  znajdowało się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy , w tym:

98        - do 25 r. ż.

155      - długotrwale bezrobotni

50        - powyżej 50 r. ż.

71        - bez kwalifikacji

107      -  bez doświadczenia zawodowego

169      - bez wykształcenia średniego

7          - samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 r. .ż.

1          - po odbyciu kary pozbawienia wolności

7          - niepełnosprawni

 

Spośród bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie garwolińskim wymienić należy długotrwale bezrobotnych. Liczebnie grupa ta wyraźnie zmniejszyła się w porównaniu do ubiegłego roku, jednak wciąż stanowi bardzo znaczną liczbę bezrobotnych ogółem. Charakterystyczne jest również wysokie bezrobocie wśród osób młodych i tych które ukończyły już 50 rok życia, stając się mało poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy, o czym świadczy niewielkie tempo zmniejszania się tego wskaźnika. Duży odsetek stanowią również bezrobotni bez kwalifikacji.

Wśród działań aktywizacji zawodowej prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie największym powodzeniem wśród bezrobotnych cieszyły się staże, Znacznie mniej bezrobotnych skorzystało z oferty prac interwencyjnych, szkoleń, robót publicznych . Bezrobotnym przyznano również dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

7 . Oświata

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do jego obowiązków należy zapewnienie edukacji na szczeblu przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Na terenie gminy Górzno funkcjonuje 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 1 przedszkole utworzone 1 września 2007r.

 

 

Nazwa szkoły

Liczba oddziałów w poszczególnych latach

Liczba uczniów w poszczególnych latach

07/08

08/09

09/10

10/11

07/08

08/09

09/10

10/11

Zespół Szkolno Przedszkolny

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Jóźwickiego w Górznie

10

10

10

11

235

227

221

240

Publiczna Szkoła Podstawowa w Górznie z Filią w Wólce Ostrożeńskiej

2

2

2

3

38

41

38

32

Publiczna Szkoła Podstawowa w Górznie z Filią w Reducinie

2

2

2

-

27

26

22

-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Samorządkach

7

7

7

7

63

66

75

75

Zespół Szkół w Uninie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Uninie

7

7

7

7

141

138

123

122

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łąkach

7

7

7

7

92

81

81

69

Zespół Szkolno Przedszkolny

Publiczne Przedszkole w Górznie z/s w Reducinie

1

1

1

1

25

25

50

75

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Górznie

10

10

10

9

255

238

236

215

Zespół Szkół w Uninie Publiczne Gimnazjum w Uninie

3

3

3

3

80

72

77

65

Źródło: dane własne UG

 

Na jedną szkołę przypada średnio  111,6 uczniów  i 6  oddziałów z  klasami nie przekraczającymi  20 uczniów.

W zestawieniu z omawianym wcześniej ujemnym saldem migracji wewnętrznych na terenie gminy, niektóre szkoły podstawowe staną przed widmem braku uczniów w niektórych rocznikach. Zresztą sytuacja ta już ma miejsce w niektórych mniejszych szkołach, gdzie tworzy się klasy łączone z kilku roczników dla zapewnienia odpowiedniej liczby uczniów do prowadzenia zajęć. Spadek liczby uczniów szkół podstawowych nie jest wyłącznie słabą stroną naszej gminy . Tendencja ta ma miejsce na  terenie sąsiednich gmin, powiatu a także województwa i  kraju.

 

Szkoły na terenie gminy zatrudniają specjalistów w bardzo ograniczonym zakresie. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Górznie  jest zatrudniony psycholog w wymiarze 4 godz. tygodniowo oraz logopeda w wymiarze 5 godz. tyg.  Tylko Gimnazjum w Górznie zatrudnia pedagoga szkolnego w wymiarze  ½ etatu.   Na podstawie rozmów  przeprowadzanych z młodzieżą, nauczycielami  oraz sporządzanych ankiet i obserwacji pedagog  wymienia  problemy uczniów w następującej kolejności ( wg. skali natężenia zjawiska):

1.      Agresja i przemoc

2.      Konflikty z rówieśnikami

3.      Konflikty z rodzicami i rodzeństwem

4.      Wagary

5.      Palenie papierosów

6.      Zaniedbanie

7.      Drugoroczność

8.      Opieka kuratora

9.      Inne ( np. wulgaryzmy)

Bardzo istotną sprawą, na którą niewątpliwie należy  zwrócić uwagę jest fakt, że młodzież szkolna po zajęciach nie ma ciekawych propozycji zagospodarowania wolnego czasu. Koniecznym wydaje się  stworzenie „ośrodka kultury”, który w swojej ofercie proponowałby młodzieży zajęcia prowadzone pod kierunkiem instruktorów (np. plastyczne, muzyczne, taneczne, fotograficzne itp.) Ośrodek taki byłby alternatywą dla młodzieży, która pozostawiona sama sobie łączy się w grupy nieformalne i błąka się bez celu po ulicach Górzna.

Szkoły na terenie gminy Górzno  współpracują z organem prowadzącym – Gminą Górzno oraz jej jednostkami organizacyjnymi ( np. GOPS) a także gminnymi komisjami ( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Pozostała współpraca :

1.      Komenda Powiatowa Policji – pogadanki dla młodzieży, pomoc w rozpoznawaniu  sytuacji rodzinnej niektórych uczniów, patrole terenu szkolnego Gimnazjum  w Górznie

2.      SP ZOZ  opieka medyczna nad uczniami szkół -  opieka pielęgniarska raz w tygodniu w Gimnazjum,  w pozostałych szkołach wizyty lekarza i pielęgniarki środowiskowej, pogadanki nt. zdrowego stylu życia, udzielania pierwszej pomocy itp.

3.      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – pomoc uczniom z dysfunkcjami, orzeczenia w spr.  nauczania indywidualnego. Doradca zawodowy dla uczniów Gimnazjów prowadzi  zajęcia i konsultacje przygotowujące do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu.

4.      Gminna Biblioteka Publiczna – konkursy, zajęcia biblioteczne, spotkania autorskie

5.      Parafia Górzno  - wsparcie w realizacji przedsięwzięć

6.      Inne szkoły na terenie gminy  - wspólne konkursy, wyjazdy, przedstawienia

Szkoły szeroko współpracują również z organizacjami – np.

1.      Światowy Związek Żołnierzy AK  - wspomaganie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły ( edukacja historyczna, postawy patriotyczne), prowadzenie zajęć z dziećmi, wzbogacanie Izby  Patriotycznej

2.      ZHP – organizacja czasu wolnego uczniów ( biwaki, festyny) wspomaganie procesu wychowawczego

3.      TPD – wspieranie i inicjowanie działań na rzecz dzieci i rodziny, wsparcie rodzin o niskim statusie materialnym

 

Istotną funkcją szkoły jest prowadzenie świetlicy oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z rodzin zagrożonych problemami i dysfunkcyjnych.

Świetlice szkolne działają  tylko w większych szkołach ( Górzno i Unin, w których łącznie przebywa ok. 542 uczniów dziennie. Świetlice spełniają funkcję opiekuńczą wobec dzieci dojeżdżających do szkół, ale przede wszystkim prowadzi się w nich zajęcia świetlicowe, opiekuńczo-wychowawcze, rekreacyjno-sportowe oraz różnego rodzaju koła zainteresowań. W pozostałych szkołach (w tym również w Gimnazjum) brak miejsca, w którym można by zapewnić opiekę po lekcjach.

 

Na terenie szkół przeprowadzono rozpoznanie najsilniej występujących problemów

środowiska uczniowskiego:

·         Problemy finansowe, których przyczynami są bezrobocie, niezaradność rodziców, często bierność i niemoc, nieopłacalność pracy w rolnictwie, słabe zarobki w pracy najemnej, trudne warunki mieszkaniowe (brak bieżącej wody czy centralnego ogrzewania).

·         Niepełne rodziny – (prawie każdy wychowawca współpracuje z 1, 2 czy 3 rodzinami z tym problemem)

·         Alkohol – (większość wychowawców współpracuje z 1, 2 rodzinami z tym problemem, jeden z nauczycieli wskazał problem narkotyków)

·         Brak czasu dla dzieci – wynika to z wielozmianowego systemu pracy, konieczności poświęcenia się swojej pracy, ale też zbytniego zainteresowania swoimi sprawami osobistymi i zawodowymi – kariera rodziców odsuwa dzieci na tzw. Drugi plan, zanik tradycji wspólnego spędzania wolnego czasu (szczególnie wśród młodych rodziców), zbytnia koncentracja na zaspokajaniu potrzeb materialnych kosztem wychowawczych.

·         Brak właściwych relacji z dziećmi – rodzice zbyt mało rozmawiają ze swoimi dziećmi, nie znają ich potrzeb, problemów, przyjaciół, jest grupa rodziców, która wykazuje brak zainteresowania sytuacją dziecka w szkole – dotyczy to zarówno spraw wychowawczych jak i dydaktycznych, tacy rodzice nie chcą udzielać nauczycielom informacji o swoich dzieciach bądź robią to bardzo niechętnie, zanik wychowawczej funkcji rodziny (rolę autorytetów przejmują media i rówieśnicy).

·         Ograniczony udział licznej grupy dzieci w życiu kulturalno-oświatowym, który częściowo wynika z problemów finansowych, ale również z powodu tego, że rodzice nie widzą potrzeby dodatkowego rozwijania swoich dzieci. Taka grupa rodziców często popiera postawę dziecka, które nie chce brać udziału w życiu klasy i szkoły.

·         Nadopiekuńczość wobec dzieci przejawia się w zbytnim wyręczaniu, brakiem egzekwowania jakichkolwiek obowiązków od dziecka.

·         Problemy psychologiczne – nadpobudliwość dzieci, problemy emocjonalne, agresywne zachowanie w tym wulgaryzmy, niestosowne słownictwo, brak motywacji i ambicji do nauki, niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, brak szacunku wobec innych ludzi, trudności w znalezieniu swojego miejsca w grupie, konfliktowość (ten problem ma zdaniem nauczycieli tendencje wzrostowe).

·         Ogromny wpływ mediów na życie młodych ludzi – niekontrolowane, wielogodzinne korzystanie z Internetu, agresywne gry komputerowe, dzieci budują swój system wartości i norm etycznych korzystając z tego co oferuje internet i telewizja, świat mediów zubaża życie kulturalno-religijne rodzin, tradycyjna wartość rodziny traci na znaczeniu (ten problem według nauczycieli ma tendencje wzrostowe).

·        Zdarzenia losowe, przewlekłe choroby.

( informacje zebrane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górznie )

 

Aby zapobiegać negatywnym zjawiskom występującym na terenie szkół, czy też pojawiającym sie w środowisku życia uczniów, szkoły wszystkich szczebli edukacyjnych prowadzą zajęcia profilaktyczne, naprawcze, edukacyjne. Realizowane są zajęcia wyrównawcze, korekcyjne dla dzieci z problemami edukacyjnymi a także  zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań. Nauczyciele kształtują wśród młodzieży postawy charytatywne i propagują ideę wolontariatu poprzez uczestnictwo w różnych akcjach charytatywnych, m.in. w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy organizowanej przez szkoły akcji ,,Góra grosza” oraz w zbiórkach odzieży, zabawek, przyborów szkolnych, podręczników i żywności dla dzieci z ubogich rodzin i domów dziecka. Ponadto szkoły biorą udział w akcjach dotyczących pomocy zwierzętom.

 

Ponadto szkoły zapewniają uczniom i rodzicom następujące formy wsparcia:

 

- dostosowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości ucznia,

-  interwencje w sytuacjach kryzysowych, wnioskowanie o wszczęcie postępowań

- doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, szkolenia, konsultacje

- spotkania, rozmowy, pogadanki ze specjalistami, kursy i warsztaty,

- pomoc stypendialna, wyprawki dla pierwszaków,

-  dożywianie dzieci, pomoc rzeczowa.

 

Dyrekcje szkół wskazały również, iż gdyby posiadały odpowiednie środki finansowe,

mogłyby efektywniej wypełniać swe zadania opiekuńczo-wychowawcze, głównie dotyczące

animacji czasu wolnego uczniów oraz podejmować szereg innych działań zarówno

profilaktycznych, jak i naprawczych.

 

Dyrektorzy gimnazjów sygnalizują  zjawisko porzucania nauki przez absolwentów Gimnazjum, którzy kończą 18 lat i nie kończą szkół, do których uczęszczali po Gimnazjum. Zjawisko to wbrew pozorom nie dotyczy uczniów słabych, ale takich, którzy mają wystarczający potencjał intelektualny, aby kontynuować z powodzeniem naukę w szkołach średnich a tym bardziej zawodowych. Jest to spowodowane m.in. brakiem dostatecznej motywacji do nauki, coraz mniejsza ilością czasu poświęcanego dzieciom przez rodziców, chęcią młodych ludzi do jak najszybszego finansowego usamodzielnienia się, brakiem pozytywnych wzorców w domu rodzinnym. Wobec zmiany stylu życia i form zatrudnienia rodziców naszych dzieci konieczne jest tworzenie w gminie warunków do sprawowania dłuższej opieki nad dziećmi i młodzieżą. Potrzebny jest zarówno nadzór i pomoc przy samodzielnej nauce jak i mądre zagospodarowanie czasu wolnego młodych ludzi, które pozwoli im uniknąć w przyszłości wykluczenia społecznego. Istnieje też pilna potrzeba zatrudnienia w szkołach psychologa z uprawnieniami do prowadzenia terapii dla osób z zaburzeniami zachowania, bo ilość tego rodzaju problemów jest znacząca i ma tendencję wzrostową.

 

Mniejsze szkoły na terenie gminy  wśród niekorzystnych zjawisk i problemów uczniów obserwowanych w szkole wymieniają zaniedbanie środowiskowe i wynikające z tego trudności szkolne. Poważnym problemem jest brak świetlicy szkolnej która zapewniałaby opiekę nad dziećmi przychodzącymi do szkoły przed czasem rozpoczęcia lekcji.

 

8.  Kultura

 

Wszystkie potrzeby związane z czytelnictwem realizowane są przez Gminną Publiczną Bibliotekę  w Górznie oraz biblioteki szkolne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w budynku Publicznego Gimnazjum, zajmującą 2 pomieszczenia o pow. 100 m2, z oddzielnym wejściem z placu szkolnego. Z biblioteki korzysta corocznie 1000 czytelników, którzy wypożyczają w ciągu roku 16 tys. książek. Zbiory biblioteki liczą 19 tys. woluminów, z czego pokaźny zbiór stanowią podręczniki akademickie dla osób doszkalających się.

Osoby  studiujące stanowią ok. 10% czytelników biblioteki. W ostatnim roku nastąpił spadek wypożyczeń w związku z wydłużeniem do 3 miesięcy korzystania z podręczników akademickich przez osoby studiujące, co ma wpływ na jakość kształcenia i większą dostępność poszukiwanych podręczników. Pomimo dużej niedogodności dla dorosłych czytelników w związku z lokalizacją biblioteki w budynku gimnazjum korzysta z niej ok. 200 czytelników powyżej 25 lat. W związku ze zbyt małym metrażem i tą lokalizacją, bardzo ciężko jest prowadzić bibliotece działalność kulturalną i edukacyjną. Istnieje bardzo pilna potrzeba budowy nowej biblioteki, nie połączonej ze szkołą, która umożliwiałaby prawidłowy dostęp do zbiorów bibliotecznych i wszechstronną realizację zadań dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie w latach 2008-2010

Lp.

 

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

ogółem

miasto

wieś

ogółem

miasto

wieś

ogółem

miasto

wieś

1.

Liczba placówek bibliotecznych

1

-

1

1

-

1

1

-

1

2.

Stan księgozbioru w wol.

17929

-

17929

18416

-

18416

19072

-

19072

 

przybyło wol. w tym:

 

- z zakupu w tym:

- ze środków od organizatora

- ze środków MKiDN

821

-

821

503

-

503

666

-

666

606

-

606

438

-

438

624

-

624

321

-

321

360

-

360

476

-

476

285

-

285

78

-

78

148

-

148

 

ubyło wol.

2

-

2

16

-

16

10

-

10

3.

Liczba czytelników

w tym:

    - do 15 lat

1001

-

1001

1020

-

1020

998

-

998

395

-

395

382

-

382

351

-

351

4.

Liczba wypożyczeń książek w woluminach

16164

-

16164

16401

-

16401

15419

-

15419

 Źródło: dane Gminnej Biblioteki Publicznej

 

9. Opieka zdrowotna

               

            SP ZOZ w Górznie prowadzi działalność w myśl wymagań NFZ przewidzianych w tym zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń lekarsko-pielęgniarskich w godz. 800 - 1800.
 2. Porady telefoniczne w zakresie świadczeń poradni specjalistycznych na terenie powiatu.
 3. W ramach działalności POZ wykonywane są  następujące badania:

-        INR – dla chorych otrzymujących preparaty przeciw zakrzepowe

-        cukier – dla chorych na cukrzycę, oraz profilaktyki cukrzycy

-        cholesterol – dla chorych z nadciśnieniem tętniczym, oraz dolegliwościami kardiologicznymi

-        EKG w przypadkach koniecznych do diagnostyki schorzeń serca

-        RR – dla chorych z nadciśnieniem tętniczym i w celach profilaktycznych

 1. Gabinet zabiegowy wykonuje:

-        iniekcje zlecane przez lekarzy

-        kontrole cukru, ciśnienia, cholesterolu, INR, pomiaru wzrostu i wagi pacjenta

-        opatrunki chirurgiczne po zabiegach (zdejmowanie szwów, dezynfekcja ran)

-        oświata zdrowotna w pomieszczeniu placówki,  zwłaszcza formy wizualne

-        praktyczne nauczanie chorych kontroli pomiaru cukru (chorych cukrzycowych)

 1. Wyposażenie placówki obejmuje:

-        aparaty RR

-        inhalatory

-        bańki

-        aparat EKG

-        aparaty do pomiaru cukru, cholesterolu, INR

 1. Zatrudniony personel w składzie:

-        lek. med. ogólnej (na pełnym etacie)

-        lek. pediatra (na pełnym etacie)

Pielęgniarki:

-        2 pielęgniarki (na pełnym etacie)

-        1 pielęgniarka (na ½ etacie)

-        1 pielęgniarka medycyny szkolnej

Rejestratorka

Sprzątaczka

 1. Placówka ma podpisane umowy na:

-        pomoc nocną

-        badania laboratoryjne

-        przewóz chorych – MEDITRANS

 

Ze względu na powiększenie kubatury placówki planowane jest w miarę możliwości finansowych rozszerzenie działalności medycznej poprzez pozyskanie lekarzy o określonej specjalizacji posiadających kontrakt z NFZ, oraz lekarza rodzinnego w niepełnym wymiarze godzin pracy. Rozważana jest również możliwość zakupu niezbędnego sprzętu medycznego dla ułatwienia pracy.

 

Skierowana do mieszkańców ankieta ujawniła jednak wiele problemów w dziedzinie służby zdrowia. Ankietowani w większości przypadków na pierwszym miejscu plasowali konieczność rozwiązania problemów w zakresie opieki zdrowotnej. Zwracano uwagę na zbyt małą ilość specjalistów, brak dostępu do badań oraz ograniczone możliwości wykonania badań , brak profilaktycznych bezpłatnych badań  okresowych kierowanych do różnych grup pacjentów,  brak opieki medycznej i pielęgniarskiej w soboty oraz niedostateczna profilaktyka zdrowotna kierowana do dzieci i młodzieży ( opieka stomatologiczna i medycyna szkolna) .

 

 

10. Pomoc socjalna

 

a)      pomoc społeczna

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie. Podstawowym zadaniem GOPS jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia.

            Celem działalności GOPS jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców gminy i osób przebywających na jego terenie, umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka. GOPS winien przeciwdziałać powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc udzielana jest osobom i rodzinom,
w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej choroby,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • alkoholizmu i narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

 

 

 

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

 

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób  w rodzinach

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób w rodzinach

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

 

 

 

 

128

 

 

 

 

544

 

 

 

 

111

 

 

 

 

444

 

 

 

 

112

 

 

 

 

419

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

 

 

 

14

 

 

 

19

 

 

 

21

 

 

 

37

 

 

 

0

 

 

 

0

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

 

 

 

123

 

 

 

534

 

 

 

105

 

 

 

432

 

 

 

112

 

 

 

419

Pomoc udzielana w postaci socjalnej - ogółem

 

102

 

436

 

98

 

403

 

92

 

340

W tym:                                                  wyłącznie w postaci pracy socjalnej

 

 

12

 

 

17

 

 

9

 

 

15

 

 

22

 

 

55

Źródło: dane własne GOPS

 

POWODY PRZYZNANIA POMOCY

 

Powód trudnej sytuacji życiowej

2008

2009

2010

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób  w rodzinach

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób     w rodzinach

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób     w rodzinach

Ubóstwo

79

319

54

172

60

203

Sieroctwo

0

0

0

0

0

0

Bezdomność

0

0

1

1

1

1

Potrzeba ochrony macierzyństwa

 

0

 

0

 

20

 

126

 

 20

 

123

W tym:

wielodzietność

 

0

 

0

 

20

 

126

 

19

118

Bezrobocie

45

187

35

132

45

155

Niepełnosprawność

33

116

37

99

40

114

Długotrwała lub ciężka choroba

 

18

 

71

 

16

 

53

 

22

 

73

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego-ogółem

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

217

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

184

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

175

W tym:

   Rodziny niepełne

 

11

 

36

 

10

 

32

 

8

 

26

   Rodziny wielodzietne

 

27

 

181

 

23

 

152

 

22

 

149

Przemoc w rodzinie

0

0

2

13

3

19

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Alkoholizm

4

16

5

23

6

28

Narkomania

0

0

0

0

0

0

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Zdarzenie losowe

0

0

3

12

4

17

Sytuacja kryzysowa

0

0

0

0

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Źródło: dane własne GOPS

 

Powody udzielania pomocy społecznej

W roku 2010 z różnych form pomocy w gminie Górzno skorzystały łącznie 134 rodziny, przy czym jedna rodzina mogła korzystać z pomocy z kilku różnych powodów. W 2010 r. najważniejszym powodem udzielania pomocy społecznej w gminie było ubóstwo  z tego powodu pomocy udzielono 60 rodzinom ( 21% ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej w gminie). Należy podkreślić, że ubóstwo jest z reguły efektem długotrwałego utrzymywania się w strefie niskich dochodów i zazwyczaj współwystępuje z innymi powodami przyznawania pomocy. Na drugim miejscu wśród powodów wsparcia społecznego w gminie sytuuje się bezrobocie, w związku z którym z pomocy społecznej w 2010 r. skorzystało 45 rodzin (16% ogółu korzystających). Trzecie miejsce na liście powodów udzielania pomocy społecznej w gminie zajmuje niepełnosprawność z tego powodu pomoc w 2010 r. uzyskało 40 rodzin (14% korzystających). Czwartym istotnym powodem udzielania pomocy społecznej w gminie jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w ramach której z pomocy w 2010 r. skorzystało 30 rodzin (11% ogółu korzystających z pomocy). Piąte miejsce wśród powodów wsparcia społecznego zajmuje długotrwała lub ciężka choroba z związku z tym wsparte zostały 22 rodziny ( 8% ogółu rodzin korzystających z pomocy). Na szóstym miejscu sytuuje się potrzeba ochrony macierzyństwa pomoc w 2010 r. z tego powodu uzyskało 20 rodzin (7% korzystających). 6 rodzin zostało wspartych wskutek alkoholizmu, 4 z powodu zdarzeń losowych. Z innych powodów udzielenia pomocy należy wymienić 3 przypadki przemocy w rodzinie i 1 przypadek bezdomności.

Należy podkreślić, że pokaźną grupę klientów pomocy społecznej w gminie Górzno stanowią osoby korzystające z pomocy długotrwale. Tę grupę mieszkańców można określić jako „uzależnieni” od pomocy społecznej. Oznacza to, że te osoby i rodziny od wielu lat bazują na świadczeniach z pomocy społecznej traktując je jako nierzadko jedyne źródło dochodu, a nie doraźną pomoc. Dlatego szczególnie do tej grupy podopiecznych kierowana jest praca socjalna świadczona przez pracowników GOPS-u. Pod pojęciem tym należy rozumieć działalność, która ma na celu uła­twienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin i środowiska społecznego oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w ludziach. Jest to działanie, które koncentruje się na roz­wiązywaniu najróżniejszych problemów – od motywowania osób bezrobotnych do poszukiwania pracy po przywrócenie stabilizacji w rodzinach. Skuteczna pomoc polega na wyprowadzeniu z grupy ryzyka i – w miarę możliwości – usamodzielnieniu klienta.

b)  świadczenia rodzinne

 

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń w latach 2008-2010

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

Wydatki

Liczba świadczeń

Wydatki

Liczba świadczeń

Wydatki

Liczba świadczeń

Zasiłki rodzinne

846 200

13 859

803 152

12 431

957 670

11 122

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

871 979

8 467

784 959

7 316

717 270

6 469

urodzenia dziecka

59 000

59

47 000

47

54 000

54

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

196 686

512

206 519

532

202 470

523

samotnego wychowywania dziecka

71 570

395

69 550

376

58 890

329

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

41 220

536

35 220

462

33 400

439

rozpoczęcia roku szkolnego

78 700

787

78 300

783

66 200

662

podjęcia nauki  w szkole poza miejscem zamieszkania

122 390

2 419

104 930

2 073

92 790

1843

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

300 240

3 753

243 440

3 043

209 520

2 619

Zasiłki pielęgnacyjne

208 692

1 364

87 363

571

213 282

1 394

Świadczenia pielęgnacyjne

105 000

250

79 860

183

137 679

267

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

86 000

86

80 000

80

86 000

86

Razem

2 117 871

24 026

1 952 379

21 346

2 111  901

19    38

Źródło: dane własne GOPS

            Regulacje prawne dotyczące świadczeń rodzinnych określone zostały w ustawie z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).

Świadczeniami rodzinnymi są:

1)      zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2)      świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;

3)      jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Znaczna część środków finansowych przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych jest związana z wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom uprawnionym jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504,00 zł. Jeżeli jednak członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583,00 zł.

W dochodzie rodziny uwzględnia się:

1)      dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

2)      dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3)      dochody, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. dochód z gospodarstwa rolnego, stypendia, alimenty na rzecz dzieci).

Prawo do zasiłku rodzinnego przyznaje się na określony w ustawie okres zasiłkowy, który obecnie trwa od 1 listopada bieżącego roku do 31 października roku następnego. Wyjątkiem są sytuacje kiedy wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego wpłynie w trakcie trwania okresu zasiłkowego. W takiej sytuacji zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca kiedy wpłynął wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do końca okresu zasiłkowego.

 

c)     fundusz alimentacyjny

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz liczba wypłaconych świadczeń w latach 2008-2010

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

Wydatki

Liczba świadczeń

Wydatki

Liczba świadczeń

Wydatki

Liczba świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

8 100

30

38 050

149

64 691

255

Źródło: dane własne GOPS

 

W październiku 2008r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.). W związku z jej realizacją w latach 2008-2010 wypłacono 434 świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 110 841 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin,  w tym 34 dzieci.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa również działania wobec dłużników alimentacyjnych, jakie powinien podejmować organ właściwy dłużnika, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

 

W latach 2008-2010 prowadzono postępowanie wobec 28 dłużników alimentacyjnych.

Podjęte zostały następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

 1. Przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych.
 2. Do właściwego urzędu pracy przekazano informacje  o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
 3. Nie pracujący i nie zarejestrowani w urzędzie pracy dłużnicy alimentacyjni zostali zobowiązani do rejestracji jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.
 4. Zobowiązania dłużników alimentacyjnych umieszczono w biurze informacji gospodarczej.
 5. W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz niezłożenia oświadczenia majątkowego przez dłużnika alimentacyjnego występowano o zatrzymanie prawa jazdy i ściganie za przestępstwo uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacji  (art. 209 § 1 kodeksu karnego).
 6. Przekazywano komornikowi sądowemu  informacje mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.
 7. Przekazywano komornikowi sądowemu oraz organowi właściwemu wierzyciela informacji o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych  świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

W okresie od 2008 do 2010 roku dłużnicy alimentacyjni zwrócili należność z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 30 902,41 zł (bez odsetek ustawowych).

 

 d) stypendia socjalne  dla uczniów ze względu na trudną sytuację rodzin.

Pomoc materialna w  formie stypendium  jest  udzielana  zamieszkałym na terenie Gminy w szczególności:

 

1.Uczniom szkół podstawowych i gimnazjum do  czasu ukończenia kształcenia, w formie częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

  2.Uczniom szkół ponadgimnazjalnych w formie  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,  zakwaterowania w  bursie, internacie, transportu  środkami komunikacji zbiorowej.

3.Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,  w  tym w szczególności zakupu podręczników, dofinansowania do zakupu pomocy naukowych, stroju sportowego i innego  wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę

 

Stypendia – rok szkolny 2008/2009

Liczba rodzin – 49

Liczba uczniów – 136

Kryterium dochodowe – 351zł/osobę w rodzinie (netto)

 

Kryterium ustalania wysokości stypendium szkolnego.

Grupa

Miesięczna kwota stypendium

Liczba uczniów

Liczba rodzin

Wypłacona kwota stypendium

I do 105zł/osobę

128

-

-

-

II 106 -210/osobę

96

36

12

9 057,12

III 211 – 315/osobę

70,40

84

31

11 827,20

IV 316 – 351/osobę

51,20

16

6

1 689,60

Razem

-

136

49

22 573,92

            Źródło: dane własne UG Górzno

 

Stypendia – rok szkolny 2009/2010

Liczba rodzin – 41

Liczba uczniów – 126

Kryterium dochodowe – 351zł/osobę w rodzinie (netto)

 

Kryterium ustalania wysokości stypendium szkolnego.

Grupa

Miesięczna kwota stypendium

Liczba uczniów

Liczba rodzin

Wypłacona kwota stypendium

I do 105zł/osobę

182

-

-

-

II 106 -210/osobę

136,50

19

6

9 078,05

III 211 – 315/osobę

100,10

66

23

16 987,25

IV 316 – 351/osobę

72,80

41

12

6 695,76

Razem

-

126

41

32 761,06

            Źródło: dane własne UG Górzno

 

Stypendia – rok szkolny 2010/2011

Liczba rodzin – 31

Liczba uczniów – 92

Kryterium dochodowe – 351zł/osobę w rodzinie (netto)

 

Kryterium ustalania wysokości stypendium szkolnego.

Grupa

Miesięczna kwota stypendium

Liczba uczniów

Liczba rodzin

Wypłacona kwota stypendium

I do 105 zł/osobę

182

-

-

-

II 106 -210/osobę

136,50

16

6

6 310,09

III 211 – 315/osobę

100,10

49

16

14 664

IV 316 – 351/osobę

72,80

27

9

5 906,80

Razem

-

92

31

26 880,89

         Źródło: dane własne UG

 

 

 

 

11. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

 

Gmina Górzno  nie należy do regionów zagrożonych przestępczością.                                       Z  przeprowadzonej analizy kategorii przestępstw za lata 2009 – 2010 wynika, że stan

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy nie uległ pogorszeniu, utrzymał się

na poziomie roku poprzedniego.

 

 

2009

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

PRZESTĘPSTWA

Razem

Powiat

10

18

24

53

48

42

27

21

28

32

28

22

353

Miasto Garwolin

5

11

16

31

30

28

23

15

22

22

16

15

234

Gmina Garwolin

2

5

4

16

14

9

4

5

3

8

6

3

79

Górzno

3

2

4

6

4

5

0

1

3

2

6

4

40

WYKROCZENIA

Razem

Powiat

41

52

42

73

76

35

62

69

44

29

68

52

643

Miasto Garwolin

29

38

32

62

58

23

47

55

28

25

47

38

482

Gmina Garwolin

9

13

9

10

12

10

14

10

11

4

18

12

132

Górzno

3

1

1

1

6

2

1

4

5

0

3

2

29

INTERWENCJE DOMOWE

Razem

38

2010

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

PRZESTĘPSTWA

Razem

Powiat

17

27

18

16

28

47

26

24

35

40

32

27

337

Miasto Garwolin

12

21

8

12

20

30

18

16

26

29

26

19

237

Gmina Garwolin

5

5

8

2

3

11

4

6

7

9

4

5

69

Górzno

0

1

2

2

5

6

4

2

2

2

2

3

31

WYKROCZENIA

Razem

Powiat

35

26

44

39

47

45

45

34

35

42

43

43

478

Miasto Garwolin

26

18

33

29

28

37

32

25

28

32

38

37

363

Gmina Garwolin

7

5

9

8

13

6

10

9

6

6

3

3

85

Górzno

2

3

2

2

66

2

3

0

1

4

22

33

30

INTERWENCJE DOMOWE

Razem

43

Źródło : dane  Zespół Prewencji Górzno

 

Policjanci podczas  interwencji domowych na terenie gminy w roku 2010 w  43  przypadkach wszczęli procedurę „NIEBIESKIEJ KARTY” gdyż wystąpiły przesłanki przemocy domowej. W dużej liczbie tych interwencji sprawca awantury był w stanie nietrzeźwym.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E M  Nr 1 /2007 Wójta Gminy Górzno z dnia 17-01-2007 r. powołana została Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górznie                      w  7 – osobowym składzie.

            Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu               w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473                            z  późn.  zm.) Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania związanie z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Podejmuje  także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Wszczęcie postępowania w sprawie o nadużywaniu alkoholu następuje na wniosek najbliższej rodziny, policji, ośrodka pomocy społecznej, szkoły itp. Przeprowadzone postępowanie ma na celu wyjaśnić, czy nadużywanie alkoholu wskazane we wniosku spełnia wymienione w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przesłanki.

 

 W/w komisja  zgodnie z art. 24 w/w ustawy w 2009 r. na wniosek Komendy Powiatowej w Garwolinie lub wniosek domowników zaprosiła 10 osób na rozmowy    w celu wyjaśnienia problemu dotyczącego nadużywania alkoholu. Na rozmowę zgłosiło się  7 osób,  z których 4 dobrowolnie wyraziło zgodę na podjęcie leczenia w Poradni Uzależnień  w Garwolinie, natomiast 1 osoba podjęła decyzję o odtruciu organizmu na oddziale odwykowym w Łukowie.

 W 2010 r. zaproszono 14 osób na rozmowy w celu wyjaśnienia problemu dotyczącego nadużywania alkoholu. Na rozmowę zgłosiło się 10 osób,  z których 6 osób dobrowolnie wyraziło zgodę na podjęcie leczenia w Poradni Uzależnień w Garwolinie,   1 osoba oznajmiła, że chodzi na mitingi anonimowych alkoholików. Natomiast 1 osoba zobowiązała się podpisać przyrzeczenie u ks. Proboszcza o zaprzestaniu picia, a dwie osoby nie widzą u siebie żadnego problemu i nie życzą sobie mieszania się w ich życie prywatne i odmówiły podpisu sporządzonej karty (rozmowy z wezwanym sprawcą problemu). Zaproszono również  3 małżonki, z których  to jedna wyraziła zgodę na spotkanie  w poradni rodzinnej, druga oznajmiła, że sprawa  jest w toku w Sądzie Rodzinnym, natomiast trzecia powiedziała, że sami rozwiążą ten problem. Ponadto zdarzały się przypadki, że członkowie rodzin wycofywały skierowane   wnioski do w/w komisji.

 

Ingerencje Sądu Rodzinnego na terenie Gminy Górzno w latach 2008-2010

 

Na podstawie informacji uzyskanych w Sądzie Rejonowym w Garwolinie – Wydział Rodzinny i Nieletnich  ustalono, że w roku 2008 w Gminie Górzno przeprowadzono osiem wywiadów w sprawach opiekuńczych a także dziewięć w sprawach dotyczących nieletnich. W roku 2009 przeprowadzono również osiem wywiadów w sprawach opiekuńczych i sześć w sprawach dotyczących nieletnich. W roku 2010 przeprowadzono osiem wywiadów w sprawach opiekuńczych i dwa w sprawach nieletnich.

 

Na zakończenie 2010r. w Sądzie Rodzinnym wykonywane były nadzory w sześciu sprawach opiekuńczych, trzech dotyczących nieletnich a także w ośmiu zobowiązaniach do poddania się obowiązkowi leczenia odwykowego w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym.

W w/w sprawach stosowano działania w zależności od potrzeb, zgodnie z metodologią pracy kuratora sądowego. Kurator sądowy systematycznie kontaktował się z osobami pozostającymi pod nadzorem kuratora sadowego ( minimum raz w miesiącu), prowadził pracę profilaktyczną a także dyscyplinował podopiecznych i motywował do działań pożądanych zgodnie z ustalonymi zamierzeniami readaptacyjnymi. W sytuacjach szczególnie trudnych ( zaniedbania w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, przejawy demoralizacji nieletnich lub niewłaściwe zachowania osób zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego) podopieczni byli wzywani na posiedzenia wykonawcze.

 

W ciągu ostatnich trzech lat widoczny jest na terenie gminy wzrost zjawisk przemocy w rodzinach, najczęściej powiązany ze zjawiskiem nadużywania alkoholu przez jedno lub obydwoje rodziców.

 

 

12.  Organizacje pozarządowe

a)      Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek

Stowarzyszenie zarejestrowano w KRS  dnia 15 listopada 2010r.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna w dziedzinie edukacji i kultury, a także działania na rzecz rozwoju gminy Górzno, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

a)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a zwłaszcza wspomagania zdolnej młodzieży uczącej się – przez udzielanie jej pomocy materialnej, 

b)      działalności charytatywnej,

c)      podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

d)     działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

e)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

f)       upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

g)      działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

h)      promocji i organizacji wolontariatu,

i)        upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)      udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom,

b)      udział w ważnych dla gminy Górzno wydarzeniach, w szczególności o charakterze patriotycznym i religijnym,

c)      działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

d)     organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji,

e)      współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 

f)       prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,

g)      organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,

h)      organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,

i)        prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Z uwagi na bardzo krótki okres od powstania Stowarzyszenie nie rozwinęło jeszcze swojej działalności.  Stowarzyszenie  jest organizatorem i pomysłodawcą  „Dnia Górzna” zaplanowanego na  26 czerwca 2011r.

 

b)     Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górznie

 

Podstawowym celem działalności organizacji Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, godność oraz równość szans życiowych.

Na terenie naszej gminy działalnością organizacji objęte są wszystkie szkoły i przedszkole. Praca TPD polega wyłącznie na pracy społecznej jej członków. Członkami są głównie nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji i inni. Ogólnie swoją przynależność do organizacji akcentuje 70 osób.

Oddział TPD w ostatniej 4- letniej kadencji pracował w oparciu o założenia programu, który w środkach realizacji uwzględniał potrzeby dzieci w naszym środowisku oraz sytuację materialną i wychowawczą ich rodziców. Zgodnie z podstawowym założeniem programowym o organizowaniu różnych form pomocy dzieciom i rodzinie o trudnej sytuacji materialnej z pomocy TPD skorzystało około 130 rodzin, które otrzymały dary żywnościowe (mąka, cukier, kasza, ser, mleko, masło), chemiczne, odzież itp.

W trosce o wyrównanie szans życiowych dzieci, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin organizacja corocznie przed świętami Bożego Narodzenia organizuje paczki dla dzieci z niektórych rodzin, realizując hasło programowe „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. W ten  sposób pomoc uzyskało 300 dzieci w gminie z rodzin wielodzietnych, sieroty, dzieci i młodzież niepełnosprawna czy ciężko chorzy.

W trosce o dzieci ciężko i przewlekle chore na zakup leków TPD przekazało 1 100 zł, natomiast w ramach dobrowolnych składek nauczycieli i dzieci na leczenie przekazano rodzicom dzieci ponad 3 000 zł.

Bardzo istotnym zagadnieniem, które realizuje w swej działalności TPD jest sprawa wypoczynku dzieci i młodzieży. Największą popularnością cieszyły się stanice harcerskie, biwaki, ogniska, jednodniowe spotkania i różnego rodzaju wycieczki. TPD w kilku przypadkach dofinansowało wyjazd dziecka na stanicę i kolonie. Z jednodniowego wypoczynku z poczęstunkiem, spotkaniem z Policją korzysta około 100 dzieci.

W roku 2010 odbyła się jednodniowa wycieczka do dworku w Chotyni dla około 50 dzieci. Zarząd TPD wspomagał szkoły finansowo na pokrycie kosztów poczęstunku, przejazdu na uroczystości w Górkach, zakup słodyczy itp. Ogólnie na ten cel przekazano szkołom 1 300 zł. Z tej formy pomocy skorzystało około 500 dzieci.

Ze względu na dużą frekwencję dzieci w czasie wolnym w  gminnej bibliotece TPD zakupiło gry dla ich użytku.

            Z inicjatywy TPD odbył się w szkołach konkurs pod tytułem „Moja szkoła dawniej i dziś”, organizacja objęła patronatem dużą środowiskową uroczystość pod nazwą Koncert Kolęd i Pastorałek. W konkursie brało udział co roku od 50 do 80 dzieci ze szkół.

Ponadto promujemy pracę dzieci dla dobra innych dzieci, wyróżniające się w zachowaniu i nauce. Z tej okazji nagrody książkowe otrzymało około 50 dzieci a rzeczowe czyli słodycze około 150 dzieci.

 

 

c)  uczniowskie kluby sportowe

 

Uczniowskie kluby sportowe działają przy szkołach gminnych , m.in.:

Ø  Uczniowski Klub Sportowy „ Kobra” przy Publicznym Gimnazjum w Górznie, prowadzony przez Pana Cezarego Krzyśpiaka,

Ø  Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Łąkach, prowadzony przez Panią Grażynę Kotlarską,

Ø  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „DRAKON” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Górznie, prowadzony przez Pana Andrzeja Kozłowskiego,

Ø  Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Samorządkach, prowadzony przez Pana Tomasza Kowalskiego,

Ø  Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Uninie, prowadzony przez Ryszarda Mikulskiego.

 

 d)  ochotnicze straże pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) – jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, organizacją społeczną, składającą się z grupy ochotników, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do głównych celów i zadań OSP należą:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
 8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
 9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Na terenie Gminy Górzno działa 8 Ochotniczych Straży Pożarnych , w tym jedna należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego ( OSP Unin).  Każda wyposażona jest w motopompy ,  umundurowanie bojowe oraz samochody gaśnicze.

 

 1. OSP Górzno
 2. OSP Chęciny
 3. OSP Goździk
 4. OSP Unin
 5. OSP Łąki
 6. OSP Wólka Ostrożeńska
 7. OSP Kobyla Wola
 8. OSP Samorządki

 

e) Koło  gospodyń  wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich prężnie działa we wsi Wólka Ostrożeńska. Kobiety pracujące zawodowo jak również gospodynie domowe kultywują tradycje swoich babć i mam.  Organizują  spektakle ludowe, różnego typu biesiady, promują  sztukę ludową.

Cele programowe:

·         obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet wiejskich i ich rodzin

·         działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich

·         upowszechnianie postępu w gospodarstwach domowych i w rolnictwie

·         dążenie do poprawy ochrony zdrowia

·         rozwój przedsiębiorczości kobiet

·         kultywowanie kultury ludowej, w tym szczególnie regionalnej

·         wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości.

f)       Koło emerytów

                     Koło Emerytów,  Rencistów i Inwalidów w Górznie powstało w lipcu 2004 roku. Założycielem tej organizacji była Pani Wanda Kobus (nieżyjąca). Dalsze obowiązki przewodniczącej sprawuje Pani  Janina Owczarczyk. Członkami  koła są zarówno kobiety jak  i mężczyźni, łącznie 60 osób.  Seniorzy regularnie organizują spotkania integracyjne a także wycieczki.  Spotkania odbywają się w Urzędzie Gminy w Górznie, natomiast uroczystości związane z Wigilią czy Wielkanocą organizowane są   w remizie strażackiej. Są to spotkania  odpłatne organizowane z osobistych funduszy emerytów z przeznaczeniem  na poczęstunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  ANALIZA SWOT

 

SWOT (Siły, Słabości, Szanse, Zagrożenia):

Analiza mocnych i słabych stron (SWOT) stanowi jedną z podstawowych metod strategicznych polegająca na ocenie elementów, które należy wykorzystać lub też eliminować

podczas realizacji zadań na rzecz rozwiązania problemów społecznych.

Analiza SWOT służy do określenia słabych i mocnych stron jednostki wobec szans i zagrożeń

powstających w otoczeniu.

 

Wyartykułowanie tych czynników jest szczególnie istotne, ponieważ można wówczas podejmować działania mające na celu ich wyeliminowanie lub przynajmniej zminimalizowanie.

 

Siły (Strenghts) – wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć pozytywny wpływ na rozwój obszaru polityki społecznej, wyróżniające obszar polityki społecznej powiatu garwolińskiego w sposób korzystny w otoczeniu, tworzące podstawy dla rozwoju.

Słabości (Weeknesses) – wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć negatywny wpływ na rozwój obszaru polityki społecznej, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń, braki
w potencjałach, obniżające pozycję obszaru polityki społecznej zarówno w oczach mieszkańców jak i podmiotów zewnętrznych.

Szanse (Opportunities) – czynniki w otoczeniu sprzyjające lub mogące sprzyjać rozwojowi obszaru polityki społecznej, umożliwiające eliminowanie słabości, wzmacnianie sił, uruchamianie nowych kierunków rozwoju.

Zagrożenia (Threats) – czynniki w otoczeniu utrudniające lub mogące utrudniać rozwój obszaru polityki społecznej, stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności
i blokujące możliwości podejmowania działań w różnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju obszaru polityki społecznej dziedzinach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silne i słabe strony obszaru polityki społecznej w gminie górzno

 

 

 

Silne strony

 

                          Słabe strony

1.      Dobra współpraca między instytucjami, organizacjami i samorządem w zakresie polityki społecznej – koordynacja działań, wymiana informacji ,

 

2.      Korzystne położenie geograficzne
i komunikacyjne gminy Górzno:

 • sąsiedztwo Warszawy – ośrodka edukacyjnego, kulturalnego
  i gospodarczego dla mieszkańców powiatu garwolińskiego
 • bliskość centralnych instytucji publicznych
 • bliskość środowiska wielkomiejskiego Warszawy, dla którego gmina Górzno  jest zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym
 • bliskość chłonnego rynku pracy
  w Warszawie
 • położenie na europejskim trakcie północ – południe (droga krajowa nr 17),

 

3.      Wysoki poziom przygotowania merytorycznego kadr pracujących w obszarze polityki społecznej gminy Górzno, , powszechna gotowość dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród kadr polityki społecznej,

 

4.      Dobrze rozwinięta sieć placówek, dostosowywanie się placówek oświatowych do zachodzących zmian i nowych zadań, dobry stan bazy materialnej szkół – wyremontowane budynki, obiekty sportowe,

 

5.      Dobry dostęp do  placówki podstawowej opieki zdrowotnej – SP ZOZ, apteka,

 

6.      Mobilność mieszkańców  gminy,  pracowitość, kult pracy, silne zakorzenienie mieszkańców w regionie, istniejące więzi społeczne,

 

7.      Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy,

 

8.      Znajomość przez instytucje realizujące politykę społeczną środowisk lokalnych, dobre rozpoznanie występujących zagrożeń
i potrzeb, orientacja na klienta, dziecko, rodzinę,

 

9.      Dodatni przyrost naturalny,

 

10.  Napływ na teren  gminy  nowych mieszkańców (w tym zamożnych osób przenoszących się z Warszawy), dzięki czemu do gminy napływa ludność aktywna, o znaczącym potencjale intelektualnym,

 

11.  Aktualny Plan zagospodarowania Przestrzennego – obecność terenów umożliwiających rozwój działalności gosp.,

 

12.  Atrakcyjne obiekty dziedzictwa kulturowego,

 

13.  Środowisko naturalne wolne od przemysłu i zanieczyszczeń,

 

14.  Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, sieć energetyczna, telefonia przewodowa umożliwiająca  prowadzenie działalności gosp.

 

1.      Niewystarczające środki finansowe przeznaczane na realizację polityki społecznej

 

2.      Niedostateczna baza lokalowa – dotyczy głównie  placówek oświatowych i kulturalnych – brak miejsc na zajęcia świetlicowe, realizację dożywiania dzieci , zajęcia w czasie wolnym od zajęć,

3.       

4.      Brak Domu Kultury w centrum  gminy co ułatwiałoby dostęp i korzystanie z oferty szerszej grupy społeczeństwa,

 

5.      Brak świetlic szkolnych zapewniających opiekę dzieciom przed lub po zajęciach  a także  świetlic środowiskowych,

 

6.      Ograniczanie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powodu  sytuacji materialnej,

 

7.      Przenoszenie na szkołę obowiązku wychowania dzieci i młodzieży , brak  współpracy ze szkołą, obniżony autorytet nauczyciela ,

 

8.      Dziedziczenie biedy,  uzależnienie od wsparcia państwa,  instytucji -  brak własnych inicjatyw i  niechęć do wykorzystywania szans poprawy  własnej sytuacji ,

 

9.      Niekorzystne zmiany modelu życia – konsumpcjonizm, rozbijanie więzi rodzinnych i społecznych, zaniedbania wychowawcze,

 

10.  Narastający problem uzależnień wśród młodzieży (alkohol, narkotyki, internet i gry komputerowe),

 

11.  Brak  w środowisku „animatorów kultury”- osób propagujących zdrowy styl życia i efektywne wykorzystanie czasu wolnego,

 

12.  Niedostateczna ilość wyspecjalizowanych kadr realizujących politykę społeczną gminy   ( psycholog, pedagog, mediator, asystent rodziny)

 

13.  Problemy opiekuńczo-wychowawcze  a jednocześnie niechęć dla wsparcia zewnętrznego, pomocy instytucjonalnej ,

 

14.  Brak wyspecjalizowanych placówek
w zakresie pomocy i opieki nad rodziną wsparcia dziennego

 • mieszkania chronione
 • Punkt Konsultacyjny  (m.in. dla ofiar przemocy, terapia uzależnień)
 • gminne ośrodki dziennego wsparcia (oferujące pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych, niedołężnych, itd.),

 

15.  Migracja osób aktywnych, dobrze wykształconych, w gminie  pozostaje duża część osób przejawiających bierne postawy ,

 

16.  Wzrost liczby osób przejawiających trudności w znalezieniu pracy na wolnym rynku ( ograniczenia sprawnościowe, intelektualne),

 

17.  Starzejące się społeczeństwo,

 

18.  Niedostateczna opieka  lekarska i pielęgniarska  ( brak specjalistów), niedostateczne wyposażenie  w aparaturę medyczną, brak medycyny szkolnej,

 

19.  Niedostateczna oferta profilaktycznych, bezpłatnych badań  dla określonych grup społeczeństwa,

 

20.  Trend rosnący dotyczący liczby osób i rodzin, wymagających objęcia pomocą materialną  i zdrowotną, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologią społeczną,

 

21.  Niedostosowanie miejsc i obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne),

 

22.  Trudne warunki mieszkaniowe, niedostosowanie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,

 

23.  Niewystarczające środki na poprawę komunikacji (modernizacja dróg, budowa chodników, ścieżek rowerowych) ,

 

24.  Społeczeństwo roszczeniowe, nastawione konsumpcyjnie, świadome swoich praw, bez świadomości obowiązków,

 

25.  Niska kultura  brak dbałości o środowisko   (zaśmiecone lasy), niechęć do segregacji śmieci ,

 

 

 

             Otoczenie zewnętrzne obszaru polityki społecznej w gminie górzno

 

Okazje, szanse

 

Trudności, zagrożenia

1.      Możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – możliwość dofinansowania m. in. wyposażenia pracowni komputerowych w szkołach, rozwoju bazy kulturalnej, oświatowej i sportowej, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, infrastrukturę techniczną,

 

2.      Rozwój świadomości społecznej w kierunku solidarności społecznej, konieczności pomagania i wspierania pewnych grup społecznych,

 

3.      Tendencja spadkowa stopy bezrobocia
w regionie,

 

4.      Rozwój technologii (w dziedzinie chociażby komunikacji, dostępu do informacji), stała rozbudowa sieci internetowej, możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii
w lecznictwie oraz usługach społecznych,

 

5.      Powszechny wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii,

 

6.      Planowana budowa drogi ekspresowej z Warszawy do Lublina ,

 

7.      Tendencje wzrostowe gospodarki krajowej, dobra kondycja gospodarcza regionu,

 

8.      Rosnący poziom wykształcenia ,

 

9.      Rozwój w Polsce i na świecie nowych koncepcji walki z problemami społecznymi
i metod funkcjonowania instytucji pomocy społecznej,

 

10.  Wzrost popularności wolontariatu
i aktywności organizacji pozarządowych,

 

11.  Rozwój polityki regionalnej państwa.

 

 

1.      Niestabilność prawa dotyczącego polityki społecznej, niespójność przepisów, trudność w interpretacji przepisów prawnych, częste zmiany prawa, „oderwanie”  prawa od życia,

 

2.      Duża liczba problemów konkurujących
z problemami społecznymi o wsparcie
z budżetu centralnego,

 

3.      Upolitycznienie instytucji publicznych, niestabilność, brak ciągłości prowadzonej polityki społecznej ,

 

4.      Rosnąca dysproporcja dochodów
w społeczeństwie polskim, narastający problem ubożenia pewnych grup społecznych, bezdomności, niedostateczne dochody z pracy zarobkowej ,

 

5.      Wysokie koszty tworzenia miejsc pracy,

 

6.      Brak systemowych działań na rzecz pozyskiwania oferentów nowych miejsc pracy,

 

7.      Postępująca nieopłacalność produkcji rolnej, ubożenie  ludności wiejskiej utrzymującej się wyłącznie z pracy  w gosp. rolnych,

 

8.      Nakładanie na jednostki samorządu terytorialnego kolejnych zadań w zakresie polityki społecznej bez jednoczesnego zwiększenia dopływu środków finansowych, nieproporcjonalność ilości zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej w stosunku do przekazywanych z budżetu środków,

 

9.      Znaczna biurokratyzacja w działaniu instytucji polityki społecznej,

 

10.  Zwiększenie we współczesnym świecie dominacji kryteriów ekonomicznych kosztem społecznych w zachowaniach ludzi
i organizacji,

 

11.  Niedostateczne wsparcie w zakresie  rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, brak rynku zbytu  dla  działalności prowadzonej przez te podmioty .

 

 

V.   MISJA

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców, podnoszenie standardu i jakości życia oraz kreowanie i popieranie pożądanych zmian społecznych

 

Gmina Górzno  poprzez tworzenie warunków harmonijnego rozwoju chce zapewnić swoim mieszkańcom jak najlepsze warunki w poczuciu bezpieczeństwa, oraz umożliwić im realizację planów osobistych, zawodowych i społecznych.

 

Wszelkie działania prowadzone są w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby osób, rodzin, grup i społeczności, zaś przy ich realizacji wykorzystywany będzie istniejący potencjał ludzki i instytucjonalny. Gmina stawia na szeroko pojętą profilaktykę oraz budowanie lokalnego partnerstwa przy rozwiązywaniu problemów społecznych i lokalnych. Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych oraz ich zaktywizowanie do włączenia się w rozwiązywanie istniejących problemów. Uznaje się bowiem, że problemy indywidualne jak i społeczne mogą zostać rozwiązane wyłącznie przez lub przy współudziale istniejących podmiotów.

 

Problemy społeczne mają wielowymiarowy charakter i ich rozwiązanie wymaga

systemowych rozstrzygnięć, zintegrowanej współpracy instytucjonalnej, angażującej sferę polityczną, gospodarczą i społeczną. Dlatego też wskazane jest stworzenie zintegrowanego systemu pomocy skierowanego ku całej rodzinie, a nie odrębnie do poszczególnych jej członków. Należy doprowadzić do wypracowania wspólnych programów i współdziałania wszystkich podmiotów powołanych w celu rozwiązywania problemów społecznych (przedstawiciele władzy lokalnej na szczeblu gminy, pomocy społecznej, oświaty, kultury, zdrowia, organizacje charytatywne, kościelne itp.). Przedstawiciele w/w instytucji i organizacji winni prowadzić nie tylko wspólne działania w celu rozwiązywania lub łagodzenia problemów istniejących, ale także przeciwdziałania ich powstawaniu. Podejmowane wspólne działania winny mieć również na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób i grup, oraz włączeniu w życie społeczne środowisk już wykluczonych.

Podmioty realizujące powyższe zadania muszą zwiększać efektywność swoich działań, w szczególności poprzez podnoszenie kwalifikacji ich przedstawicieli oraz poszukiwanie i wprowadzanie nowych metod pracy. Niezbędne jest także uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury socjalnej, bez której niemożliwa będzie realizacja założonych celów.

Przygotowane pogramy profilaktyczne i naprawcze oraz ich realizacja muszą być poddane społecznej ocenie i w razie konieczności aktualizowane i dostosowane do aktualnych potrzeb i sytuacji.

 

Identyfikację głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Górzno dokonano metodą MAPS (metoda aktywnego planowania strategicznego) na spotkaniu zespołu problemowego dnia 3 lutego 2011r.

Dokonując kolejnych przybliżeń, na zasadzie konsensusu, wyodrębniono cztery główne obszary problemowe. Opracowanie strategii ich rozwiązań powinno wydatnie zwiększać efektywność polityki społecznej  w gminie.

Dla poszczególnych problemów wyodrębniono priorytety, za które uznano główne źródła (przyczyny) tworzące te problemy, co  ułatwiło sformułowanie celów strategicznych dla poszczególnych obszarów problemowych a następnie pomocy społecznej jako całości.

 

Do mieszkańców gminy skierowano ankietę   „Badającą opinię mieszkańców na temat problemów społecznych Gminy Górzno”

Do Ośrodka wpłynęło 245 wypełnionych ankiet. Ankietę wypełniały głównie kobiety  w wieku aktywności zawodowej    ( 18-59 lat) z wykształceniem  zawodowym i średnim.

Wśród problemów dotykających najczęściej  mieszkańców naszej gminy wymieniano w pierwszej kolejności zagrożenie ubóstwem ( 115 odpowiedzi), dalej bezrobocie (110), alkoholizm ( 105) i niewystarczająca opieka medyczna (78).

Ankietowani ocenili, że  pilnego rozwiązania wymagają problemy   w zakresie :

1.      Opieki zdrowotnej ( 48 odpowiedzi plasujących problem na 1 miejscu)

2.       Problemów społecznych dzieci i młodzieży  (33)

3.      Problemów społecznych rodzin ( 19)

4.      Bezpieczeństwa  ( 19)

5.      Sportu i kultury ( 16)

Wybierając  opcję „inne”  ankietowani  wskazywali  na następujące problemy społeczne wymagające pilnego rozwiązania w naszej gminie:

1.      Oświetlenie wszystkich ulic gminnych

2.      Zapewnienie  dzieciom bezpiecznej  drogi do szkoły – chodniki

3.      Działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

Negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży  :

1.      Palenie papierosów (125)

2.      Spożywanie alkoholu ( 120)

3.      Zaniedbanie wychowawcze ( 105)

4.      Zaniedbanie socjalne (  59)

5.      Demoralizacja ( 58)

Inne:     - zbyt liczne grupy klasowe

            - „szwędanie się”  po przystankach i sklepach

            - materializm i kult pieniądza

Jako sposoby zaradzenia tym niekorzystnym zjawiskom wymieniano:

1.      Konieczność wsparcia finansowego  dzieci i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  ( zwłaszcza rodzin wielodzietnych i z dzieckiem niepełnosprawnym)   ( 99 odpowiedzi)

2.      Realizowanie specjalistycznych programów z zakresu opieki nad dzieckiem z problemami szkolnymi   (89)

3.      Tworzenie świetlic środowiskowych i ognisk kultury  (89)

4.      Pomoc psychologa i pedagoga w każdej szkole  (73)

5.      Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej i  kulturalnej  ( np. Dom Kultury, basen lub wyjazdy na basen , kręgielnia, ścieżki zdrowia, lodowisko , hale sportowe w każdej wsi)   (53)

 

W obszarze opieki zdrowotnej nasi ankietowani  zwracają uwagę na :

1.      Zbyt mała liczba specjalistów ( 148 odp.),  

a.       Ginekolog ( 39)

b.      Kardiolog (29)

c.       Okulista (25)

d.      Stomatolog  ( 22)

e.       Ortopeda ( 18)

f.       Neurolog ( 13)       

2.      Brak dostępu do badań lub ograniczone  możliwości wykonania badań ( 108)

3.      Brak profilaktycznych bezpłatnych badań  okresowych kierowanych do różnych grup pacjentów  (80)

4.      Długi okres oczekiwania na usługi medyczne  (78)

5.      Brak  medycyny szkolnej  (69)

6.      Niedostateczna profilaktyka zdrowotna ( głównie stomatologiczna )  w odniesieniu do dzieci i młodzieży ( 50)

7.       Brak opieki medycznej i pielęgniarskiej w soboty

W zakresie  aktywizacji rynku pracy należałoby:

1.      Wspierać  proces powstawania nowych miejsc pracy

2.      Udostępniać oferty pracy PUP na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

3.      Realizować w większej skali roboty publiczne, prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne

4.      Zastosować ulgi  dla osób zakładających działalność gosp.

Wśród głównych przyczyn braku poczucia bezpieczeństwa wymieniano:

1.      Wałęsające się psy ( 169)

2.      Łamanie przepisów ruchu drogowego przez kierowców ( 82)

3.      Niedostateczne oświetlenie ( 60)

4.      Zakłócająca  spokój na ulicach młodzież (53)

5.      Mała wykrywalność sprawców (45)

6.      Częste włamania i kradzieże (39)

W zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego  należałoby:

1.      Podjąć skuteczniejsze działania  w kierunku rozwiązania problemu wałęsających się psów (130)

2.      Podjąć skuteczniejsze działania  wobec osób zanieczyszczających lasy  (120)

3.      Kosze na śmieci na wsiach ( głównie na przystankach)   (98)

4.      Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zachowania w sytuacjach zagrożenia (64)

Na pytanie o ofertę jaka powinien samorząd skierować  do osób starszych i niepełnosprawnych ankietowani odpowiadali:

1.      Działania w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania schorzeń (114)

2.      Zwiększenie, poszerzenie katalogu usług  ( specjalistyczne usługi, opieka pielęgniarska) (111)

3.      Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego (109)

4.      Przeciwdziałanie wykluczeniu, integracja, promowanie inicjatyw integracyjnych (44)

 

VI. PLAN OPERACYJNY „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Gminie Górzno”

 

Obszary priorytetowe rozwoju polityki społecznej gminy

Obszary priorytetowe to kierunki działania odzwierciedlające zasadnicze pola działań
w zakresie polityki społecznej w gminie. W wyniku prac warsztatowych wyodrębniono cztery takie obszary:

 

Ø  Opieka nad rodziną i dzieckiem

Ø  Aktywizacja rynku pracy

Ø  Bezpieczeństwo publiczne, opieka zdrowotna i profilaktyka uzależnień

Ø  Pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym

 

Cele strategiczne

Cele te należą do grupy celów kierunkowych (odpowiadają na pytanie: co chcemy osiągnąć?)
i długofalowych, o terminie realizacji sięgającym 10 lat.

Cele operacyjne

Cele te dotyczą średniego horyzontu czasowego (3-5 lat). Odpowiadają na pytanie: w jaki sposób to osiągnąć?, wskazują zatem określone narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych.

Zadania

Zadania to konkretne działania służące realizacji celów. Są one podstawą wdrażania strategii , posiadają więc określone ramy organizacyjne. Część zadań w swej treści oraz zakresie działania może służyć realizacji różnych celów strategicznych bądź operacyjnych.

 

 

Stworzone plany działań przede wszystkim kładą nacisk na zrównoważony rozwój społeczny Gminy Górzno. Oznacza to realizację celów polityki społecznej równolegle do polityki gospodarczej, przestrzennej, nieodmiennie z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Dokument proponuje jednak przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji i organizacji działających w sferze polityki społecznej w gminie.

 Stąd też realizacja niniejszej strategii w dużej mierze musi się opierać na zorganizowanej i efektywnej współpracy wszystkich partnerów funkcjonujących w sferze polityki społecznej w gminie.

 

 

 OBSZAR  I   - OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

Cel strategiczny : Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

Zadania :

1.      Dążenie do  stabilizacji socjalnej

 

Monitorowanie sytuacji rodzin, wczesna identyfikacja problemów,    zapobieganie patologiom

i niedostosowaniu społecznemu                                   

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzin zagrożonych  ubóstwem – zwłaszcza rodzin wielodzietnych, z dzieckiem  niepełnosprawnym  ( dożywianie, wypoczynek letni, wyprawka szkolna, stypendium socjalne)

Wzrost jakości i poszerzanie oferty  świadczonych usług – asystent rodziny, mediator, psycholog

Wspieranie rodzinnej opieki zastępczej

 

2.      Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

Kompleksowa pomoc psychologiczna i pedagogiczna,  grupy wsparcia,  punkty konsultacyjno -informacyjne

Zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży,  poprawa bezpieczeństwa w  szkołach,  zapobieganie aktom przemocy rówieśniczej i aktom  huligaństwa i wandalizmu

Promowanie prawidłowej funkcji  opiekuńczej rodziny

Pedagogizacja rodziców

Wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych i problemu przemocy, przeciwdziałanie rozpadowi rodziny

 

3.       Kierowanie atrakcyjnej oferty  spędzania czasu wolnego

Zagospodarowanie czasu wolnego - zajęcia pozalekcyjne, korekcyjne, wyrównawcze, koła zainteresowań

Rozwój bazy lokalowej  rekreacyjno  - sportowej  i kulturalnej ( „dom kultury” świetlice szkolne, środowiskowe, hale sportowe i boiska w każdej wsi) 

Wzmacnianie działań służących promocji i upowszechnieniu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku

Kształtowanie tożsamości regionalnej i wzmacnianie identyfikacji mieszkańców gminy

Zwiększanie potencjału organizacji pozarządowych i wsparcie ich współpracy z innymi instytucjami

 

4.      Doskonalenie zawodowe kadr pracujących z rodziną ( pracownik socjalny, psycholog, pedagog, nauczyciel)

Wdrażanie programu dokształcania zawodowego nauczycieli pracujących z dzieckiem szczególnie zdolnym, wykazującym problemy szkolne, niepełnosprawnym

Promowanie i rozwój wolontariatu wspierającego   kadrę 

 

5.      Przeciwdziałanie bierności społecznej, niewydolności  społecznej

Podnoszenie aktywności społecznej mieszkańców

Wspieranie  działalności kół gospodyń wiejskich, klubów emeryckich

Wzrost uczestnictwa społeczeństwa w szeroko pojętym życiu kulturalnym

Zwiększanie w świadomości społecznej  przekonania o potrzebie i zasadności angażowania się w pomaganie osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym

 

OBSZAR II    - AKTYWIZACJA RYNKU PRACY

Cel strategiczny:  Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy

 

Zadania:

1.      Wspieranie procesu powstawania nowych miejsc pracy

Wspieranie samozatrudnienia

Preferencyjne warunki dot. opodatkowania  nowopowstających podmiotów gospodarczych oraz podmiotów  zatrudniających  ludzi

Wspieranie  zatrudnienia subsydiowanego - realizacja robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych

Promocja wolontariatu jako szansy na pierwszą pracę i wyjście z bezrobocia

Rozwój i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – zagospodarowanie siły roboczej tkwiącej w ludności przejawiającej trudności  w znalezieniu zatrudnienia  na wolnym rynku – ograniczenia sprawnościowe i intelektualne.

 

2.      Szeroka współpraca  z PUP w zakresie aktywizacji zawodowej, doskonalenie współpracy

Upowszechnianie  informacji o planowanych giełdach i targach pracy oraz ofertach pracy na tablicy ogłoszeń UG

Podnoszenie kwalifikacji kadr pracujących z osobami bezrobotnymi

 

3.      Przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy

Wspieranie powstawania grup samopomocowych

Ograniczanie zjawiska społecznego wykluczenia  - włączanie osób bezrobotnych w organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

Tworzenie warunków do zwiększania szans rozwoju społecznego i zawodowego

Wsparcie finansowe rodzin zagrożonych ubóstwem z powodu bezrobocia

 

4.      Wsparcie potencjału rozwojowego obszaru wiejskiego

Absorbowanie nadwyżek siły roboczej  z rolnictwa bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania do zajęć pozarolniczych lub związanych z obsługą rolnictwa

Kreowanie atrakcyjnego środowiska stanowiącego zaplecze dla ludności rolniczej

- kształtowanie krajobrazu

- zaopatrzenie  w artykuły konsumpcyjne

- organizowanie czasu wolnego

Wspieranie działalności gospodarczej uzupełniającej pracę rolniczą :

- agroturystyka , przetwórstwo żywności, usługi produkcyjne, konsumpcyjne

Ukształtowanie nowych walorów turystycznych: zagospodarowanie turystyczne terenu, ośrodki rekreacji, usługi turystyczne.

 

OBSZAR  III     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OPIEKA ZDROWOTNA  I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Cel strategiczny: wzrost poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego

 

Zadania:

1.      Doskonalenie profilaktyki uzależnień

Zintegrowane programy profilaktyczne skierowane do rodziców, dzieci, wychowawców

Promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia

Wsparcie rodzin i osób współuzależnionych

Zacieśnianie współpracy instytucji pomocy społecznej z pedagogami szkolnymi
i lekarzami w profilaktyce i identyfikacji uzależnień u dzieci i młodzieży

Szeroka kampania informacyjna o możliwościach wsparcia i udzielania pomocy przez placówki i instytucje poza  gminą

Zaostrzenie kontroli w punktach sprzedaży

Tworzenie i wspieranie działalności punktów konsultacyjnych

 

2.      Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Intensyfikacja działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa  i porządku publicznego

( działania w kierunku  rozwiązania problemu wałęsających się psów, wobec osób zanieczyszczających lasy , zwiększenie ilości koszy  na śmieci , oświetlenie ulic )

Monitoring na szerszym obszarze gminy  pozwalający identyfikować sprawców rozbojów i aktów huligaństwa i wandalizmu

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ppoż oraz zachowania w sytuacji zagrożenia

Zwiększenie  liczby patroli

 

3.      Rozwój profilaktyki zdrowotnej i podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych

Profilaktyczne bezpłatne badania okresowe dla wybranych grup mieszkańców

Rozwój profilaktyki zdrowotnej , w tym stomatologicznej  a także „medycyny szkolnej”

Dostosowanie zaplecza lokalowego i aparatury medycznej do wymogów i potrzeb mieszkańców

Zwiększenie dostępności wizyt domowych lekarza i pielęgniarki u osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Zwiększenie oferty   i dostępności leczenia specjalistycznego

Rozwój usług rehabilitacyjnych

Specjalistyczne, pielęgniarskie usługi dla osób  długotrwale chorych

Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr        

 

 

OBSZAR IV     POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

Cel strategiczny  : Rozwój społeczny osób niepełnosprawnych i starszych

 

Zadania :

 

1.      Integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu

Ograniczanie zjawiska społecznego wykluczenia  ( imprezy integracyjne, równe szanse w zatrudnieniu)

Kształtowanie właściwego obrazu starzenia się i starości  oraz niepełnosprawności  w świadomości społecznej

Zwiększanie dostępu do dóbr i usług

Wspieranie powstawania klas integracyjnych

Rozwój i wspieranie wolontariatu  jako formy integracji społecznej

Aktywizowanie potencjału ludzi starszych

Przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji społecznej osób niepełnosprawnych  i starszych

 

2.      Podnoszenie poziomu i rozszerzanie katalogu świadczonych usług

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi pielęgniarskie dla osób starszych i niepełnosprawnych

Dostosowanie zaplecza lokalowego, aparatury medycznej i  leczenia specjalistycznego  do wymogów i potrzeb tej grupy mieszkańców

Zwiększenie liczby i dostępności wizyt domowych lekarza i pielęgniarki środowiskowej

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

Rozwój środowiskowych form wsparcia w miejscu zamieszkania

Rozszerzanie współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

3.      Wsparcie inicjatyw z udziałem i na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

Rozwój Klubów Seniora

Tworzenie nowoczesnych ośrodków rehabilitacyjnych

Przygotowanie zawodowe kadr pracujących z osobami starszymi i niepełnosprawnymi

 

VII.   SPODZIEWANE EFEKTY WDRAŻANIA STRATEGII

 

Prowadzenie kompleksowych oddziaływań skierowanych do osób i rodzin w celu

wspomagania aktywności mieszkańców Gminy jest niezbędnym warunkiem równomiernego rozwoju społecznego. Szerokie oddziaływanie i wykorzystanie potencjału instytucjonalnego przyczynią się do wprowadzenia lokalnych rozwiązań o charakterze zapobiegawczym.

 

Realizując podstawowe założenia strategii na lata 2011-2020 należy spodziewać się

osiągnięcia następujących efektów służących mieszkańcom Gminy:

 

1. Zwiększenie stopnia adaptacji społecznej osób i rodzin

2. Wzrost społecznej świadomości w rozwiązywaniu problemów lokalnych

3. Utrzymanie spójnego systemu realizacji zadań pomocy społecznej w powiecie i Gminie  Górzno

4. Zwiększenie  akceptacji środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin

5. Zwiększenie skuteczności edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki i uzależnień

6. Zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu przez dzieci i młodzież oraz zapobieganie spożywania narkotyków i innych psychoaktywnych środków i alkoholu. Zwiększenie ilości osób kompetentnych w zakresie profilaktyki i uzależnień

7. Wypracowanie sposobów diagnozowania problemów społecznych na terenie Gminy  Górzno

8. Zwiększenie oddziaływania służb społecznych w gminie

9. Poprawa sytuacji życiowej rodzin i dzieci

10. Zmniejszenie liczby osób uzależnionych

11. Zwiększenie możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym

12. Zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych

13. Zwiększenie możliwości wykorzystaniu potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych

14. Poprawa skuteczności instytucjonalnych oddziaływań w środowisku osób zagrożonych bezrobociem i bezrobotnych

15. Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych

16. Objęcie instytucjonalną pomocą jak największej liczby potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznie zaniedbanych

17. Poprawa jakości pracy służb społecznych na terenie gminy

18. Zwiększenie skuteczności instytucjonalnego oddziaływania na środowiska dotknięte ubóstwem

19. Wprowadzenie nowych rozwiązań w sferze polityki społecznej

20. Objęcie działaniami w ramach realizowanych programów jak najszerszej grupy odbiorców przy optymalnym wykorzystaniu środków.

 

 

VIII. MONITOROWANIE I WDRAŻANIE STRATEGII

 

            Strategia jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi. Monitorowanie polega na ciągłym zbieraniu informacji, które będą analizowane
i stanowić będą podstawę do ewentualnych  zmian i korekt dokumentu. Jest to zjawisko  niezbędne przy prawidłowym wdrażaniu celów strategicznych w życie. Pozwala również na bieżąco koordynować pracę  zespołu bądź jednostek współdziałających z władzami gminnymi.

 Aby strategia przyniosła zaplanowane efekty musi być systematycznie  monitorowana. Systematyczna kontrola umożliwia bowiem wczesne  wykrycie ewentualnych nieprawidłowości   występujących przy realizacji założonych celów.  Dzięki systematycznie przeprowadzanej kontroli będzie możliwe także określenie stopnia  wdrożenia strategii, a więc stopnia realizacji zaplanowanych działań.

            Wdrożenie  Strategii Rozwoju Gminy Górzno rozpocznie się poprzez wprowadzenie jej  w życie uchwałą Rady Gminy Górzno.  Wdrożenie zaleca się Wójtowi Gminy Górzno oraz Radzie Gminy.  

Realizacja strategii należy do władz samorządowych gminy, a w szczególności do Wójta Gminy Górzno, ponieważ to właśnie on  kierując bieżącą  działalnością gminy ma największy wpływ  na opracowanie strategii, następnie na jej wdrożenie,  a w końcu na ocenę  jej realizacji.  Wójt Gminy jest kluczową postacią monitoringu. Do jego głównych zadań będzie należał m.in. bezpośredni nadzór nad wdrażaniem Strategii.

 

Podstawowymi źródłami finansowania działań mających na celu rozwiązywanie problemów

społecznych będą:

- środki własne gminy,

- środki z budżetu państwa,

- środki własne podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych,

- środki w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na wsparcie  form aktywizacji zawodowej bezrobotnych

- sponsorzy,

 

Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zależeć będzie od różnych czynników, takich jak: sytuacja finansowa gminy, środki otrzymane z budżetu państwa, rządowe programy naprawcze, zaangażowanie lokalnych Władz i instytucji oraz aktywności samych mieszkańców gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE

 

 

 

           

Opracowana Strategia Rozwoju Gminy Górzno na lata 2011 – 2020  jest programem długotrwałego, zrównoważonego rozwoju. Oznacza to osiągniecie takiej równowagi pomiędzy celami strategicznymi i operacyjnymi, która przyniesie poprawę jakości  warunków  życia mieszkańców, bez uszczerbku dla możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń.

            Wśród podstawowych problemów, z jakimi gmina musi się zmierzyć w okresie  realizacji strategii na pierwszy plan wysuwa się  zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, dążenie do stabilizacji socjalnej w tym osób starszych i niepełnosprawnych,   wspieranie procesu powstawania nowych miejsc pracy oraz  wzrostu  poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego  społeczności lokalnej.

Korzystne zmiany, których wprowadzenie zakłada niniejsza strategia, możliwe są do zrealizowania przy aktywnym zaangażowaniu społecznym ze strony ludności przy wykorzystaniu istniejącego potencjału ludnościowego.

             Szczególnie ważne jest staranne monitorowanie postępów w realizacji Strategii. Ma  to umożliwić ocenę prawidłowości  i efektywności  działań  podejmowanych w ramach  Strategii.

           

 

Zintegrowane podejście do problemów sfery społecznej zaprezentowane w przedmiotowej Strategii  pozwoli na przyjęcie nowych rozwiązań w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk.