Górzno, dnia 18.02.2016 r.

ZPiOŚ.6220.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235, ze zm.),

 

Wójt gminy Górzno zawiadamia o wszczęciu  w dniu 18.02.2016 roku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzno wraz z przepompownią i przyłączami.   Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia został złożony w tut. Urzędzie przez Gminę Górzno, Górzno 131, 08-404 Górzno.

Mając na uwadze, że przedsięwzięcie zaliczane jest do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

      W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie  Gminy w Górznie pokój nr 1,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 730  do 1530  (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).  

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 poz. 1235, ze zm.) - zwrócono się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia  na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Wójt Gminy Górzno

 

   Waldemar Sabak

 

 

Powyższą informację umieszcza się na:

Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

Na tablicy ogłoszeń wsi Górzno