Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

 • Akt notarialny lub
 • Umowę dzierżawy gruntów rolnych
 • Formularz Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego sporządzony wg. wzoru określonego uchwałą Rady Gminy. Wzór deklaracji dostępny poniżej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu-pok. Nr 12 lub pok. Nr 2 w godz.:730-1530

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

Ulgi: 

 1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz.969z późń. zm.).
  Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
 2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
 3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości - Pobierz wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej . Wzór wniosku dostępny jest poniżej.
  ¨ 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego
  ¨ 40% -jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu
                  Podstawa prawna - art. 13 a ustawy jak w punkcie 1

Opłaty:
• Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków Urzędu Gminy w Górznie.

 

Podstawa prawna:

 

Uwagi:
A.  Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

 • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami)
 • Wniosek  o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat)  w sekretariacie Urzędu Gminy. Wzór wniosku dostępny jest poniżej.

C. Podatek rolny można umorzyć:

 • Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z póź. zm.
 • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku. Wzór wniosku dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki
 •  

  - zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach

  - oraz informację otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat (wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi) lub Informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis  (dotyczy tylko osób fizycznych będących przedsiębiorcami). Wzór deklaracji dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki

 

 • Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności  egzekucyjnych.

E. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU ROLNEGO - WYMIENIONE  W DECYZJI PODATKOWEJ:
I rata   - do 15 marca każdego roku
II rata  - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

F. Wpłaty można dokonywać na konto bankowe Urzędu Gminy w Górznie
Bank Spółdzielczy Garwolin o/Górzno 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010

Załączniki:
Pobierz plik (zal-5.doc)wzór informacji o gruntach /IR-1/ [wzór informacji o gruntach /IR-1/ ]101 kB
Pobierz plik (zal-5.pdf)wzór informacji o gruntach /IR-1/ [wzór informacji o gruntach /IR-1/ ]253 kB
Pobierz plik (zal-6.doc)wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/[wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/]150 kB
Pobierz plik (zal-6.pdf)wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/[wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/]329 kB
Pobierz plik (zal-7.doc)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruch[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruchomościach rolnych ” /ZR – 1/A/ ]57 kB
Pobierz plik (zal-7.pdf)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruch[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruchomościach rolnych ” /ZR – 1/A/ ]217 kB
Pobierz plik (zal-8.doc)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnien[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym /ZR – 1/B/ ]91 kB
Pobierz plik (zal-8.pdf)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnien[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym /ZR – 1/B/ ]248 kB