Górzno, dnia 29.04.2016 r.

 

ZPiOŚ.6220.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

           Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 353 ze zm.)  Wójt Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 29.04.2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzno wraz przepompownią i przyłączami.

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Górzno i Wólka Ostrożeńska