Górzno, dnia 04.05.2016 r.

 

ZPiOŚ.6220.4.2016

 

 

 

O B I E S Z C Z E N I E

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Działając na podstawie:

 

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353),

 

 

Wójt gminy Górzno zawiadamia o wszczęciu w dniu 21.04.2016 roku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1344W Chęciny-Górzno w km 0+000 ÷ 3+368.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia został złożony w tut. Urzędzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska.

 

Mając na uwadze, że przedsięwzięcie zaliczane jest do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

      W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Górznie pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235, ze zm.) - zwrócono się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

 

 

Wójt Gminy Górzno

 

 

 

Waldemar Sabak