Drukuj

 

Górzno, dnia 27.05.2016 r.

 

 

 

ZPiOŚ.6220.4.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY GÓRZNO

 

 

 

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Górzno

 

 

 

 

zawiadamia,

 

że w dniu 27.05.2016 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1344W Chęciny-Górzno w km 0+000-3+368, gmina Górzno zostało wydane postanowienie ZPiOŚ.6220.4.2016 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

 

 

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z końcowym etapem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia (m. in. z przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie). Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

 

 

 

Zgodnie z art 49 Kpa, powyższe obwieszczenie uznaje się za doręczone Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Górzno

 

Waldemar Sabak

 

Powyższą informację umieszcza się na:

 

  1. Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

  2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

  3. Na tablicy ogłoszeń wsi Chęciny i Górzno.

 

 

 

Wywieszono w dniu ..............................................

 

 

 

Zdjęto w dniu ................................................

 

 

 

Podpis /pieczęć ................................................