Górzno, dnia 24.06.2016 r.

ZPiOŚ.6220.4.2016

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

           Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)  Wójt Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.06.2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1344W Chęciny-Górzno w km 0+000-3+368, gmina Górzno.

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Chęciny i Górzno

 

Górzno, dnia 24.06.2016 r.

 

ZPiOŚ.6220.4.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie  art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353 ze zm.) w związku z art 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Górzno zawiadamia strony, że w dniu 24.06.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1344W Chęciny-Górzno w km 0+000-3+368, gmina Górzno.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kpa, zgodnie z którym powyższą decyzję uznaje się za doręczoną Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Od decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Z aktami sprawy można zapoznać  się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.                                                                   

                                                                                                                                            Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak