Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
3. Podanie o ulgę (jeśli przysługują) - patrz punkt V
4. Formularz DR-Deklaracja na podatek rolny sporządzona wg. wzoru określonego uchwałą Rady Gminy. Wzór deklaracji dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu-pok. Nr 12 lub pok. Nr 2 w godz.: 730-1530

 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Ulgi:

 1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późń.Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga,   w 7 roku 50% ulga.
 2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Opłaty: Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków Urzędu Gminy w Górznie.

 

Podstawa prawna:

Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty 

 • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
 • Wniosek  o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy. Wzór wniosku dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki

D. Podatek rolny można umorzyć.

 • Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
 • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku. Wzór wniosku dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki
 • Do wniosku należy dołączyć:
     - zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach
     - oraz informację otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat (wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi) lub Informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis. Wzór wniosku dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki
 • Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej

E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy  przesyłany do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego w celu podjęcia  czynności  egzekucyjnych.
 
F.  TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU  ROLNEGO OKREŚLA  ART. 6 A UST. 8 PKT 3 USTAWY Z DNIA 15 LISTOPADA 1984 ROKU O PODATKU ROLNYM
I rata   - do 15 marca każdego roku
II rata  - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
            
RATY  PODATKU ROLNEGO WPŁACA SIĘ BEZ WEZWANIA

Wpłaty można dokonywać:

 • inkasentów wsi (sołtysów);
 • w kasie Urzędu;
 • na konto Bank Spółdzielczy Garwolin o/ Górzno 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010

 

Załączniki:
Pobierz plik (zal-5.doc)wzór informacji o gruntach /IR-1/ [wzór informacji o gruntach /IR-1/ ]101 kB
Pobierz plik (zal-5.pdf)wzór informacji o gruntach /IR-1/ [wzór informacji o gruntach /IR-1/ ]253 kB
Pobierz plik (zal-6.doc)wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/ [wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/ ]150 kB
Pobierz plik (zal-6.pdf)wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/ [wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/ ]329 kB
Pobierz plik (zal-7.doc)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruch[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruchomościach rolnych ” /ZR – 1/A/ ]57 kB
Pobierz plik (zal-7.pdf)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruch[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruchomościach rolnych ” /ZR – 1/A/ ]217 kB
Pobierz plik (zal-8.doc)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnien[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym /ZR – 1/B/ ]91 kB
Pobierz plik (zal-8.pdf)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnien[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym /ZR – 1/B/ ]248 kB