Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

 1. 1.Akt notarialny lub
 2. 2.Umowę dzierżawy lasu
 3. 3.Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia
 4. 4.IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego sporządzony wg. wzoru określonego uchwałą Rady Gmin.  Wzór deklaracji dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki

  Opłaty:
Nie podlega opłatom

  Miejsce złożenia dokumentów: 
Sekretariat Urzędu-pok. Nr 12 lub pok. Nr 2 w godz.: 730-1530

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Ulgi:
Brak


Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków Urzędu Gminy w Górznie

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć  na raty

 • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.)
 • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy. Wzór wniosku dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki

B. Podatek leśny można umorzyć.

 • Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
 • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku. Wzór wniosku dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki
 • Do wniosku należy dołączyć:
     - zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach
     - oraz informację otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat (wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi)  lub Informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (dotyczy tylko osób fizycznych będących przedsiębiorcami ). Wzór wniosku dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki
 • Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.

E.  TERMINY PŁATNOŚCI  PODATKU  LEŚNEGO - WYMIENIONE W DECYZJI PODATKOWEJ:
I rata   - do 15 marca każdego roku
II rata  - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

 

Wpłaty można dokonywać:

 • inkasentów wsi (sołtysów);
 • w kasie Urzędu;
 • na konto Bank Spółdzielczy Garwolin o/ Górzno 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010