Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia z dnia 27 stycznia 2017 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2017 roku, w dniu 30 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 4/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Została złożona 1 oferta. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Górzno.

Realizacja zadania  publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2017 roku.

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Unin otrzymał dotację finansową w wysokości
105 000 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych).