Mieszkańcy Gminy Górzno zainteresowani dofinansowaniem wymiany starego kotła c.o. mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór otwarty do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu gminy mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

UWAGA:

 • Program nie obejmuje zakupu nowego pieca do nowego obiektu mieszkalnego (wyłącznie wymiana starego pieca na nowy).
 • Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych.
 • Program nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków.
 • Program nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek.

W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania mieszkańców programem, Gmina Górzno złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie. Deklaracje chęci uczestnictwa w projekcie należy składać w terminie do 08 lutego 2017 r. Termin ten wynika z formuły konkursu (nabór otwarty do wyczerpania alokacji).

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie dotacji WFOŚiGW. Wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł (brutto) dla jednego obiektu mieszkalnego. Pozostałe koszty pokrywa zainteresowany właściciel obiektu.

Koszty kwalifikowane (koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie:

 • Koszt zakupu kotła z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem, koszt czujnika tlenku węgla (czadu).
 • Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

Koszty niekwalifikowane (koszty nieobjęte dotacją, ponoszone przez mieszkańca):

 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
 • demontaż starej instalacji źródła ciepła,
 • zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
 • wkład kominowy,
 • roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
 • koszt przyłącza do sieci,
 • rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
 • koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

Ostateczny termin podłączenia i uruchomienia kotła przez mieszkańca: kocioł musi działać (inwestycja zakończona) najpóźniej do 29.09.2017 r.

Zakup kotłów realizowany będzie przez Gminę Górzno Garwolin po wyborze najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem udzielenia dofinansowania przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Sposób składania deklaracji:

Deklarację o uczestnictwie w programie należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Górznie w godzinach 8.00 – 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2017 r.

Uwagi: Deklaracje niekompletne i niezgodne z zasadami programu, złożone po wyznaczonym terminie, nie będą uwzględnione. 

Zadania Gminy Górzno:

 • pozyskanie dotacji z WFOŚiGW,
 • wybór dostawcy, który dostarczy piec (zgodny z preferencjami mieszkańca) do obiektu mieszkańca.

Zadania mieszkańca:

 • organizacja prac i zatrudnienie odpowiednich osób (np. hydraulika),
 • poniesie kosztu zakupu pieca (i czujnika czadu) w części nieobjętej dotacją (tzn. 25% kosztu), np: mieszkaniec planuje zakup kotła i czujnika czadu za kwotę 5 000,00 zł brutto. Wg programu dotacja wynosi 75%, ale nie więcej niż 5 000,00 zł czyli mieszkaniec otrzymuje dotację: 75% x 5 000,00 = 3 750,00 zł., natomiast 25%, czyli kwotę 1 250,00 zł + pozostałe koszty wynikające z montażu, pokrywa sam,
 • gdy wysokość dotacji przekroczy 5 000,00 zł – poniesienie kosztów różnicy między całkowitym kosztem zakupu źródła ciepła a kwotą 5 000,00 zł, np: mieszkaniec planuje zakup kotła i czujnika czadu za kwotę 8 000,00 zł brutto a wg programu dotacja wynosi 75%, ale nie więcej niż 5 000,00 zł czyli mieszkaniec otrzymuje dotację maksymalną, czyli: 5 000,00 zł. Natomiast pozostałą kwotę 3 000,00 zł + pozostałe koszty wynikające z montażu, pokrywa sam.
 • poniesienie całości kosztów związanych z robotami i montażem nowego pieca oraz utylizacją starego pieca.
Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja-wymiana-kotla-co.doc)Wzór deklaracji[Wzór Deklaracji]285 kB