GMINNY PROGRAM

WSPIERANIA RODZINY

NA LATA 2017- 2019

Spis treści

 

Wstęp

I. Założenia programu

II. Uwarunkowania prawne podejmowanych działań

III. Diagnoza sytuacji demograficznej i społecznej w gminie Górzno

IV. Adresaci programu

V. Analiza SWOT Gminnego Programu Wspierania Rodziny

VI. Cele główne i szczegółowe

VII. Źródła finansowania programu

VIII. Efekty realizacji programu

IX. Monitoring i ewaluacja

Wstęp

Rodzina to podstawowa grupa społeczna, która kształtuje osobowość człowieka, jego  styl życia oraz system wartości. Obecny czas nie jest łatwy dla rodziny, a szczególnie  zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarcza  spowodowała duże przemiany w  życiu człowieka. Pojawiły się zagrożenia mające wpływ na rozwój rodziny. Zwiększyła się  liczba rodzin niepełnych, związków nieformalnych, rodzin z małą ilością dzieci. Brakuje  dużych rodzin wielopokoleniowych, których miejsce zajęły rodziny dwupokoleniowe.

Dlatego też pomoc rodzinie winna mieć na celu pomoc w  podtrzymywaniu pełnienia pozytywnych ról społecznych poprzez wzmacnianie zasobów,  które znajdują się w rodzinie, poprawy ich życia i wspieraniu ich w pełnieniu funkcji  opiekuńczo – wychowawczych. Aby zapobiegać powielaniu nieprawidłowych wzorców  potrzebna jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudności w sprawowaniu funkcji  rodzicielskich  oraz ochrona dzieci przed przemocą. Może być to osiągnięte przy zaangażowaniu instytucji i organizacji działających na terenie gminy. Pozostawienie  rodzin bez wsparcia może doprowadzić do ich całkowitej degradacji. Ważne jest, aby ze specjalistyczną pomocą zdążyć na czas i aby była ona bezpłatna dla ludzi o niskim statusie  materialnym.

I. Założenia programu

Zadania ujęte w programie zmierzają w kierunku wspierania rodziny przeżywającej  trudności celem przywrócenia zdolności do wypełniania prawidłowych ról społecznych.

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie  Górzno  na lata 2017 – 2019 jest wypracowanie spójnego systemu wsparcia dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zadania  programu koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, nawet wtedy, gdy  dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną. Istotnym elementem Programu jest  wprowadzenie rozbudowanego systemu profilaktyki oraz intensyfikacja działań na rzecz  rodzin z problemami.

Mając na uwadze dobro dziecka na bieżąco należy dokonywać analizy i oceny sytuacji dzieci i ich rodzin. Z obserwacji i przeprowadzanych ankiet  wynika, że w szkołach  mamy do czynienia z coraz większą skalą  przemocy, zjawiskami  patologicznymi, które sukcesywnie przybierają na sile. Wyraźnie zaznacza się grupa rodzin, która jest dysfunkcyjna z różnych powodów: alkoholizm, przemoc, ogólna niezaradność życiowa i postawy aspołeczne, samotne rodzicielstwo, brak czasu  lub bierne i wycofane stanowisko w kwestii dostarczania dziecku właściwego systemu wartości, brak kompetencji wychowawczych i realnego wpływu na zagospodarowanie czasu wolnego swoich dzieci.  Dzieci z takich rodzin są podatne na niekorzystne wpływy otoczenia, łatwo  i chętnie przyjmują negatywne wzorce zachowań, powielają też często zły wzór czy schemat wyniesiony  z domu rodzinnego - stąd warto wzmocnić system pomocy takim rodzinom z dziećmi poprzez podejmowanie różnorodnych, adekwatnych działań służących eliminowaniu złych postaw i kształtowaniu osobowości właściwie funkcjonujących w społeczeństwie.

Praca z rodziną winna być połączona z jej własną aktywnością. Organizując różnorodne formy pomocy na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Stąd podstawowym założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę.

 

II. Uwarunkowania prawne podejmowanych działań

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 575 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2016 poz. 930 późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz.U. 2015 poz. 1390 )

4. Ustawa  z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.2016 poz.446 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 26  października 1982r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U. 2016 poz. 487)

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Górzno na lata 2011-20

7. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy   dla Gminy Górzno na lata 2015-20

 

III. Diagnoza sytuacji demograficznej i społecznej w Gminie Górzno

Gmina Górzno  liczy  6498  mieszkańców (stan na dzień 31.12.2016r.), wśród których kobiety stanowią 3254 osoby , natomiast mężczyźni 3244 osoby.  W wieku nieprodukcyjnym jest  1530 osób dzieci i młodzieży do 18r.ż    oraz 972 osoby w wieku emerytalnym ( pow. 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) co razem stanowi  2502 osoby, natomiast w wieku produkcyjnym  2137 mężczyzn   i 1859 kobiet  tj. 3996 osób.

38,5% ogółu mieszkańców to osoby w wieku nieprodukcyjnym  , 61,5% ogółu stanowią osoby w wieku produkcyjnym -   wyzwaniem jest więc  prowadzenie polityki zatrudnienia zmierzającej do utrzymania   stanu zatrudnienia i zagospodarowania istniejących miejsc pracy.

Gmina niezamożna, bez rozwiniętego przemysłu. Jednym z problemów dominujących w gminie jest bezrobocie. Na dzień 31 grudnia 2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Garwolinie zarejestrowanych było 5571 osób. Z ogólnej liczby osób bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało 533 osoby, w tym 264 kobiety. Stopa bezrobocia w powiecie na koniec 2016r. wyniosła 11,7%, podczas gdy w województwie mazowieckim 7,4% a w skali kraju 8,3%.  Bezrobocie w gminie Górzno od 2010r.  z 293 osób zarejestrowanych wzrosło do 345 osób na koniec 2015r. a na koniec 2016 spadło do 279 osób.

Z danych statystycznych   PUP w Garwolinie za 2016r.   wynika także , że największe bezrobocie  odnotowane jest wśród osób o niskiej perspektywie otrzymania ofert pracy : długotrwale bezrobotnych  - 175 os. , młodych do 30 r.ż. –168 os. oraz powyżej 50 r.ż. – 64 os. W stosunku do ogólnej liczby  bezrobotnych mieszkańców gminy  niski jest także wskaźnik osób uprawnionych  do pobierania zasiłku – 30 osób.  Z obserwacji pracowników socjalnych, którzy posiadają bezpośredni kontakt z  mieszkańcami gminy wynika, że w rzeczywistości wskaźnik bezrobocia jest zdecydowanie  wyższy, gdyż wielu mieszkańców pozostaje bez stałej pracy, ale nie są oni zarejestrowani w  urzędzie  pracy.

Poniższa tabela przedstawia najczęstsze przesłanki udzielania pomocy osobom i rodzinom  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

POWODY PRZYZNANIA POMOCY

 

Powód trudnej sytuacji życiowej

2014

2015

2016

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób  w rodzinach

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób     w rodzinach

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób     w rodzinach

Ubóstwo

69

223

72

224

67

206

Sieroctwo

1

1

0

0

0

0

Bezdomność

1

1

4

4

4

4

Wielodzietność

 

19

 

117

22

125

37

205

Bezrobocie

45

142

51

170

50

162

Niepełnosprawność

47

144

52

167

52

158

Długotrwała lub ciężka choroba

 

39

 

133

46

149

50

160

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego-ogółem

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

130

29

136

22

83

W tym:

   Rodziny niepełne

 

13

 

44

13

48

16

63

   Rodziny wielodzietne

 

12

 

72

14

78

4

22

Przemoc w rodzinie

1

4

1

4

0

0

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

0

0

0

0

0

Alkoholizm

7

22

9

25

11

43

Narkomania

0

0

0

0

 

 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

2

2

2

6

Zdarzenie losowe

1

1

4

15

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dane własne GOPS

Jak wynika z powyższej tabeli najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy  społecznej jest ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach  opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Należy podkreślić, iż w jednej  rodzinie może występować kilka przesłanek  uprawniających do korzystania z  pomocy społecznej.

Wyraźna tendencja wzrostowa   ubiegających się o pomoc w związku z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością . Zwiększa się zapotrzebowanie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci  realizowanych w miejscu zamieszkania .  Rośnie też liczba osób zgłaszających się  po pomoc  z dochodem przekraczającym ustawowe kryterium dochodowe.

 

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN  I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

 

Wyszczególnienie

2014

2015

2016

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób  w rodzinach

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób w rodzinach

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

 

 

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

460

140

484

139

485

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

 

 

 

 

3

 

 

 

 

11

4

15

6

26

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

 

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

449

137

472

136

475

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem

 

 

78

 

 

234

117

358

67

198

W tym:                                                  wyłącznie w postaci pracy socjalnej

 

 

21

 

 

51

27

61

28

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dane własne GOPS

Nie spada liczba świadczeniobiorców w związku z realizacją innych programów socjalnych np. „500+”  Zgodnie z zapisami ustawowymi  wysokość tych świadczeń nie jest uwzględniana w dochodzie rodziny ubiegającej się o świadczenia z  pomocy społecznej. 

Już od 2006r. realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   . W roku 2016  programem objęto 246 osób , w tym 176 w wieku do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  oraz 71 osób dorosłych, dla 154  dzieci wydawano gorące 2- daniowe posiłki  przygotowywane  na stołówkach szkolnych bądź dowożone przez  firmę cateringową. Koszt programu w r. 2016 to 106000zł.

Dla dzieci z rodzin ubogich realizowany jest program wsparcia stypendialnego – w roku 2016 wsparciem objęto 91 uczniów na kwotę 27116 zł.  

Około 400 rodzin miesięcznie uprawnionych jest do pobierania świadczeń rodzinnych . Największą grupę stanowią  pobierający zasiłki rodzinne na 2 dzieci, 1, 3, 4 i więcej o dochodach  w granicach  200-500 zł miesięcznie, następnie   rodziny nie osiągające dochodu w ogóle oraz z dochodem pow. 500 zł na osobę miesięcznie. Przybywa wypłacanych świadczeń związanych z niepełnosprawnością.

 

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń

L.p.

Swiadczenia

Wydatki

Liczba świadczeń

 

 

  

      2014

    

 

 

2015

 

 

 

 

2014

 

 

 

2015

 

    2016

2016

1

2

3

4

5

7

8

9

1.

Zasiłki rodzinne

814 096

805 391

   1 063012,96

8 202

7 970

9611

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:

466 171

484 908

585245,94

4 634

4 439

5332

3.

Zasiłki pielęgnacyjne

235 008

235 467

239 139

1 536

1 539

1 563

4.

Świadczenia pielęgnacyjne

299 360

446 840

476 320

406

374

369

5.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

0

4 541

7 280

0

9

14

6.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

75 000

79 000

      92 000

75

79

92

7.

Razem

1 889 635

2 056 147

2 609296

14 853

14 410

16 981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dane własne GOPS

Istotne finansowe wsparcie dla matek nigdzie nie ubezpieczonych stanowi świadczenie rodzicielskie przyznawane niezależnie od dochodu do czasu  ukończenia przez dziecko 1r. życia w kw. 1000 zł miesięcznie  oraz zastosowanie mechanizmu „złotówka za złotówkę” dla rodzin  których dochód przekroczył ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych.

Budżety domowe dość poważnie zasilają świadczenia „500+” wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko lub również na pierwsze dziecko w przypadku spełnienia kryterium dochodowego. W roku 2016 w okresie IV-XII wydatkowano kwotę 4609855zł na realizację  691 złożonych wniosków. Przeciętnie w miesiącu  do świadczeń uprawnionych jest 1030 dzieci.

Na podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich kilku lat  wypłacane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na podst. przepisów „Ustawy  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”.  Stała tendencja dot. realizacji wypłat dla osób dzieci wychowywanych przez matki nadal pozostające w związkach małżeńskich lub faktycznie zamieszkujące wspólnie z osobą zobowiązaną do alimentacji.

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa

Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki

Liczba świadczeń

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego

100 850

 

113 744

   121 963

347

339

354

2.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA

14 009,15

24 427,25

70 449,26

X

X

X

3.

Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników aliment.

6 419

7 792

14 917,75

X

X

X

4.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA

446 240

 

472 554

556 923

X

X

X

5.

Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych

0

0

0

X

X

X

6.

Wygaszenie należności z tyt. świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów

11 615

 

7 847

0

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dane własne GOPS

 

Kolejny program kierowany do rodzin to Karta Dużej Rodziny   - polegający na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów , usług lub innych form działalności. Ulgi i zniżki oferują instytucje państwowe podległe ministerstwom oraz podmioty prywatne  na podst. pisemnej umowy z Ministerstwem Pracy.  Od 2014r. zrealizowano 142 wnioski : wydano 685 Kart  dla 252 rodziców i 433 dzieci .

Szkoły na terenie gminy cyklicznie  realizują ze swoimi uczniami działania ujęte w szkolnych programach wychowawczych oraz profilaktycznych.  Oba programy są spójne z założeniami rządowego dokumentu adresowanego do placówek oświatowych: ”Bezpieczna        i przyjazna szkoła”.  Realizowane są programy socjoterapeutyczne  i profilaktyczne we współpracy z przedstawicielami różnych instytucji. Wielokrotnie organizowane wspólne spotkania obejmujące grupę dzieci, nauczycieli oraz rodziców   gdzie akcentowane są  kwestie przemocy , radzenia sobie z agresją, wspólnego spędzania  czasu wolnego  czy budowania właściwych postaw i relacji  w rodzinach grupach, właściwego zachowania i promowania wartości.

Ze wsparciem dla rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy   występują  Zespół Interdyscyplinarny  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także Gminna  Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od pracujących  w interdyscyplinarnych zespołach  potrzebujący i szukający wsparcia  otrzymują  obszerne informacje nt. możliwości poszukiwania pomocy  oferowanej przez instytucje działające  na terenie powiatu, województwa czy nawet całego kraju.  Przekazywane są informacje na temat   możliwości prowadzenia postępowania karnego  czy innych dyscyplinujących do   osiągnięcia pożądanego zachowania przez  osoby zakłócające spokój, porządek publiczny , oddziałujących na rozkład pożycia rodzinnego czy demoralizację dzieci .  Komisja  znaczną część posiadanych środków przeznacza na  działania profilaktyczne i edukacyjne  głównie wśród dzieci i młodzieży – w tym m.in. dofinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, z rodzin dysfunkcyjnych w tym z problemem alkoholowym na wypoczynek letni i zimowy  z  programem profilaktycznym, spektakle edukacyjno-wychowawcze,  warsztaty, występy, spotkania,  aktywnośc fizyczną itp. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, udzielanie wsparcia i pomocy środowiskom  abstynenckim jak i zagrożonym uzależnieniami od kilku lat realizuje  Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” . Na realizację zadania przeznaczana jest kwota 5000 zł.

Na terenie gminy nie ma problemu sieroctwa. Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie  wynika, iż na terenie gminy  w 1  rodzinie zastępczej  spokrewnionej  wychowuje się 2 dzieci.  Odpłatność gminy w wys. 30  % ustalonego kosztu pobytu w rodzinie zastępczej wyniosła w 2016r.  4896,78zł., w roku 2017 wzrośnie do blisko 8000zł. Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie  sądowe które mogłoby skutkować umieszczeniem dziecka/dzieci w palcówce opiekuńczo – wychowawczej.

Od  kwietnia 2013r.  na podst. pisemnych umów z Wojewodą realizowany jest   program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wsparciem  na przestrzeni tych kilku lat obejmowano  od 5 do 10 rodzin  z 13 do 31 dzieci  w tych rodzinach.

Działalność kulturalną i edukacyjną prowadzi gminna biblioteka publiczna  oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek”. Celem jest działalność publiczna w dziedzinie edukacji, kultury, a także działania na rzecz rozwoju Gminy Górzno.  Najbardziej rozpowszechnioną formą wsparcia są stypendia  motywacyjno - socjalne dla studentów z terenu gminy Górzno znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej .  Działalność  kulturalna  stowarzyszenia to przede wszystkim  współorganizowanie  „Dnia Górzna ”.  Biblioteka  skupia się na  promowaniu  pozytywnych form spędzania wolnego czasu przez całe rodziny nie tylko z książką , kieruje  ofertę edukacyjną od najmłodszych do najstarszych członków społeczeństwa.

Istotną rolę i wsparcie poprzez swoją działalność charytatywną   w życiu wielu rodzin odgrywają na terenie gminy  dwie  parafie  rzymskokatolickie.

Należy więc ocenić że państwo  jak również samorząd kierują coraz szersze wsparcie finansowe i usługowe dla rodzin z dziećmi. Sytuacja finansowa  winna być więc stabilna , niewymagająca dodatkowych interwencji, lub w ograniczonym zakresie.  Problemem jest niewłaściwe gospodarowanie budżetem domowym, roszczeniowość, problemy z prawidłowym funkcjonowaniem w rodzinie  bądź grupie rówieśniczej. Każde dodatkowe wsparcie powinno dotyczyć nie tyle sfery materialnej co raczej wspierać w sferze duchowej , dotykać profilaktyki.

 

IV. Adresaci Programu

Gminny Program wspierania rodziny adresowany jest do :

1. Rodzin, w tym niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo.

2. Rodzin żyjących w ubóstwie, w tym dotkniętych bezrobociem.

3. Rodzin dotkniętych przemocą.

4. Dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

5. Rodzin  z problemem długotrwałej choroby i niepełnosprawności

 

V. Analiza SWOT Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Mocne strony

·       Opracowana  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

·       Powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

·       Działalność profilaktyczna i edukacyjna  Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

·       Baza instytucji wspierających rodzinę (policja, sąd, PCPR, GOPS, organizację pozarządowe, służba zdrowia, oświata, kościół katolicki, świetlice szkolne)

·       Dobre rozeznanie środowiska lokalnego przez pracowników służb pomocy społecznej, policji, pracowników oświaty

·       Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje pracowników działających na rzecz rodziny

·       Wsparcie stypendialne dla dzieci i młodzieży

·       Dobrze rozwinięta baza obiektów sportowych

·       Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

Słabe strony

 • Bierna postawa  wobec problemów występujących w rodzinie, niechęć do nawiązywania współpracy z placówkami niosącymi pomoc w tym zakresie 
 • Utrudniony dostęp do poradnictwa specjalistycznego ( psycholog, psychiatra, mediator rodziny) – dojazd do miasta powiatowego  przy jednoczesnym niechętnym korzystaniu z usług w miejscowości gminnej
 • Brak pozytywnych wzorców osobowych w rodzinach dysfunkcyjnych, odrzucanie autorytetu szkoły/ nauczyciela
 • Brak świadomości społecznej o potrzebach i możliwościach w zakresie opieki rodziny zastępczej
 • Brak  w środowisku „animatorów kultury”- osób propagujących zdrowy styl życia i efektywne wykorzystanie czasu wolnego  przez młodzież
 • Ograniczone środki finansowe na realizację założonych programów
 • Wyuczona bezradność i roszczeniowość, uzależnienie od pomocy instytucjonalnej    ( głównie finansowej) i brak współpracy ze strony rodzin w zakresie rozwiązywania problemów

Szanse

 • Powołanie asystenta rodziny celem wsparcia rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
 • Rozwój wolontariatu
 • Edukacja rodziców
 • Wdrażanie do współpracy z rodziną dysfunkcyjną rodzin wspierających
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi rodzinę
 • Możliwość pozyskiwania funduszy unijnych i  realizacji rządowych programów.
 • Rosnące wsparcie  finansowe dla rodzin o charakterze socjalnym

Zagrożenia

 • Niestabilność prawa dotyczącego polityki społecznej, niespójność, częste zmiany i trudności w interpretacji  przepisów
 • Zanik więzi i tradycji rodzinnych, „pęd życia”
 • Wzrost kosztów utrzymania rodzin
 • Zatrudnienie niezgodne z kwalifikacjami , daleko poza miejscem zamieszkania bądź  wymagające pełnej dyspozycyjności
 • Wzrost patologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, konsumpcjonizm, narastająca przemoc
 • Uzależnienie członków rodziny od alkoholu, środków odurzających, internetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Cele główne i szczegółowe

1. Cel główny programu

Zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy na rzecz rodzin, wzmacnianie rodziny i tworzenie warunków do jej prawidłowego rozwoju.

2. Cele szczegółowe:

a)     Wspieranie rodziny w opiece i wychowaniu

·       Wspieranie opieki nad dziećmi do lat 3

·       Wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

·       Wspieranie rodzin niepełnych , przejawiających  bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

 

b)      Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu

·       Promowanie wartości rodziny - promowanie i wspieranie różnorodnych form integracji rodzin i społeczności lokalnych

·       Wspieranie wychowawczej i wspierającej roli instytucji współpracujących z rodziną (szkoła , kluby sportowe, biblioteki, koła zainteresowań, organizacje pozarządowe, poradnie, instytucje  kościelne itp.

·       Promowanie i wspieranie organizacji różnorodnych form spędzania czasu wolnego  dzieci i młodzieży - wypoczynek letni i zimowy w tym także z uwzględnieniem programów profilaktycznych

·       Propagowanie i inicjowanie działań na rzecz środowiskowych form wspierania rodziny w wychowaniu dzieci

·       Praca z rodziną prowadzona w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego

           (pedagogicznego, prawnego, zawodowego, itp.), terapii systemowej rodzin, treningu    

            umiejętności wychowawczych dla rodziców psychoedukacji, mediacji

·       Działalność edukacyjno – informacyjna na rzecz podniesienia świadomości w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodzin w społeczeństwie lokalnym

·       Wsparcie finansowe, rzeczowe i usługowe ( stypendia socjalne, dożywianie, usługi opiekuńcze)

c)     Wdrażanie skutecznych programów zapobiegających kryzysowi w rodzinie lub umożliwiających wyjście z sytuacji kryzysowej

·       Wspieranie  działalności placówek pomagających rodzinie w sytuacjach kryzysowych

·       Wspieranie działań wychowawczych na rzecz rodzin , w tym niepełnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym

·       Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci i rodziców

·       Wspieranie i rozwój poradnictwa rodzinnego, w tym specjalistycznego

·       Realizacja programów terapeutycznych i interwencyjnych ( w tym: program „Asystent rodziny” )

·       Inicjowanie działań na rzecz skutecznej aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

d)     Realizacja programów chroniących dzieci, młodzież i rodzinę

·       Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, wykluczeniem społecznym – motywowanie do podejmowania działań nakierowanych na zmianę

·       Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

·       Zwiększanie dostępności do informacji o instytucjach i formach pomocy (cyberprzestępstwa, przemoc, uzależnienia itp.)

·       Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa publicznego

·       Tworzenie  i realizacja programów z zakresu profilaktyki przemocy, uzależnień itp.

·       Promowanie i wspieranie działań z zakresu profilaktyki  zdrowotnej, kampanie informacyjne

 

e)     Wdrażanie nowoczesnych metod pracy z rodziną i dzieckiem

·       Monitorowanie sytuacji  rodzin z dziećmi  na terenie gminy  

·       Umacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej  w zakresie pracy z rodziną i dzieckiem

·       Tworzenie możliwości i sprzyjanie podnoszeniu wiedzy i doskonalenia umiejętności osób bezpośrednio pracujących z rodziną

·       Podejmowanie i koordynowanie działań na  rzecz utrzymania bądź powrotu dziecka do rodziny naturalnej

 

VII. Źródła finansowania programu:

1. Środki własne gminy ( w dyspozycji  GKRPA, ZI, GOPS , szkoły)

2. Dotacje z budżetu państwa.

3. Programy rządowe z zakresu wspierania rodziny.

4. Środki pozabudżetowe

Środki finansowe na realizację poszczególnych działań będą uwzględniane cyklicznie w  rocznych planach finansowych.

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Górzno należy we wskazanym  terminie i na wybrane zadania priorytetowe.  
Złożone wnioski podlegają ocenie przez specjalnie w tym celu powołaną komisję, która dokonuje wyboru wniosków. Wyniki dokonanej przez komisję oceny wniosków wraz z propozycją  dotyczącą wysokości proponowanych środków finansowych podlegają  ostatecznej akceptacji Wójta Gminy Górzno.  Ze zrealizowanych działań w ramach środków z otrzymanej dotacji należy przygotować sprawozdanie  rzeczowo- finansowe.

 

VIII. Efekty realizacji programu

Realizacja niniejszego programu pozwoli na:

1. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny biologicznej.

2. Przeciwdziałanie jej marginalizacji i degradacji społecznej.

3. Dążenie do integracji rodziny.

4. Szczegółową analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz zabezpieczenie  podstawowych potrzeb bytowych rodzin.

5. Poprawę bezpieczeństwa dziecka i rodziny.

6. Przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.

7. Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin.

8.Podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty zaangażowane w realizację programu

 

IX. Monitoring i ewaluacja

Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji programu służy sprawdzeniu czy zostały  zrealizowane planowane działania oraz jaki jest wynik zrealizowanych przedsięwzięć. Program  wspierania rodziny jest dokumentem otwartym i długofalowym. Realizowany będzie przy  współpracy z gminą, jednostkami samorządowymi oraz innymi podmiotami, które zajmują się rodziną. Informacje do monitoringu realizacji programu będą pozyskiwane od podmiotów zaangażowanych w realizację programu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w terminie do 31 marca każdego roku, sporządzi sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny.