Górzno, dnia 8 czerwca 2017 r.

 ORiDz.G.0002.30.2017

 Z A W I A D O M I E N I E

 

                           Zawiadamiam mieszkańców Gminy Górzno, że dnia 14 czerwca 2017 roku tj. (środa) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXX Sesja Rady

   Gminy z następującym porządkiem  obrad:

 

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Sesji.

2 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

3.Sprawozdanie Przewodniczących z działalności Komisji:

   - Oświaty, Sportu, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz Porządku Publicznego,

   - Gospodarki Finansowej i Inwestycji,

   - Rolnictwa i Gospodarki Rolnej.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie za okres od 1 stycznia 2016 roku do

31grudnia 2016 r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2017-2023.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Garwolińskiemu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu.

11.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Górznie.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych w Górznie.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/179/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2017 r.  w sprawie zasad przyznawania diet oraz wysokości diet dla radnych, członków

stałych i doraźnych komisji oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie sesji.