Górzno, dnia 11.07.2017r.

ZPiOŚ.6220.2.2017

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz.353 ze zm.)  Wójt Gminy Górzno

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11 lipca 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowym wydobywaniu kopaliny z części złoża piasków „Gąsów II” z terenu działek nr ew. 71/2, 72, 73, 74/1, 74/2 i 75 w miejscowości Gąsów, gmina Górzno.

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ–I.4240.517.2017.MŚ z dnia 29.05.2017r oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie  nr ZNS.4510.14.2017 z dnia 25.05.2017 r.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy  w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.

 

Z up. WÓJTA GMINY GÓRZNO

Katarzyna Ochnik

Sekretarz Gminy

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie na stronę 2017.pdf)Treść obwieszczenia[Treść obwieszczenia]120 kB