Drukuj

Górzno, dnia 12.07.2017 r.

ZPiOŚ.6220.4.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353),

 

Wójt gminy Górzno zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozszerzeniu zakresu przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego - piasku z terenu działek nr 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 9/4, 10/1, 11/2, 11/3, 12/1, 13/1, 14, 15/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22 w miejscowości Gąsów, gm. Górzno, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, z części złoża piasków „Gąsów”.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia został złożony w tut. Urzędzie (data wpływu 03.07.2017)  przez ABM PROGRESS Sp. z o.o., ul. Marsa 56B, 02-242 Warszawa

Mając na uwadze, że przedsięwzięcie zaliczane jest do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

      W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie  Gminy w Górznie pokój nr 1,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 730  do 1530  (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).  

            Jednocześnie informuję, że zwrócono się z wnioskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie, ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia  na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Z up. Wójta Gminy Górzno

 

Katarzyna Ochnik

Sekretarz Gminy Górzno