Górzno, dnia 21 lipca 2017 r.

 ORiDz.G.0002.31.2017

 Z A W I A D O M I E N I E

                           Zawiadamiam mieszkańców Gminy Górzno, że dnia 28 lipca 2017 roku tj. (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem  obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
  3. Sprawozdanie Przewodniczących z działalności Komisji:

   - Oświaty, Sportu, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz Porządku Publicznego,

   - Gospodarki Finansowej i Inwestycji,

  1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2017-2023.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie sesji.