Gmina Górzno  realizuje projekt „Otwórz oczy – zareaguj na przemoc” w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - na podstawie wniosku złożonego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt  realizowany jest w  okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017r.   Koszt ogółem 33 000zł  - w tym 23 000 zł  dotacji celowej.   W jego realizację zaangażowane są wszystkie szkoły z terenu gminy. Potrzeba realizacji  wynika z  dokonywanej oceny i analizy sytuacji dzieci i ich rodzin.

Z obserwacji i przeprowadzanych ankiet wynika, że w szkołach mamy do czynienia z coraz większą skalą  przemocy, zjawiskami  patologicznymi, które sukcesywnie przybierają na sile. Wyraźnie zaznacza się grupa rodzin, która jest dysfunkcyjna z różnych powodów: alkoholizm, przemoc, ogólna niezaradność życiowa i postawy aspołeczne, samotne rodzicielstwo, brak czasu  lub bierne i wycofane stanowisko w kwestii dostarczania dziecku właściwego systemu wartości, brak kompetencji wychowawczych i realnego wpływu na zagospodarowanie czasu wolnego swoich dzieci.

Jako główny cel stawiamy sobie podniesienie świadomości dzieci dotyczącej problematyki przemocy oraz wskazanie różnych możliwości radzenia sobie z takimi aktami.  Ponadto chcielibyśmy, aby nasi uczniowie poznali różnorodne, ciekawe formy spędzania czasu wolnego. Poprzez zaplanowane działania chcielibyśmy podnieść poczucie bezpieczeństwa, samoocenę, zwiększyć zaufanie uczniów wobec dorosłych oraz zmniejszyć zagrożenie zachowaniami destrukcyjnymi.

Jako priorytet przyjęto w projekcie  zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w  rodzinie w następujących działaniach:

- Warsztaty profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i rodziców

- Zajęcia sportowe i rekreacyjne

- Zajęcia świetlicowe dla uczniów – wsparcie środowiskowe

  Zajęcia artystyczne, teatralne, muzyczne  i plastyczne 

- Wsparcie środowiskowe w okresie wakacji

  Warsztaty z psychologiem  

  Plastyczne zajęcia warsztatowe – wyjazd do ośrodka kultury

  Teatrzyk profilaktyczny  

 

Docelowo projektem objęci będą wszyscy uczniowie poszczególnych szkół -  razem ok. 600 uczniów.

 

Po zakończeniu projektu oczekujemy wśród swoich uczniów podniesienia wiary we własne możliwości, zwiększenia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zapobiegania powielania złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, przyjmowania  prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych oraz umiejętności ciekawego zorganizowania czasu pozaszkolnego.

 

Pierwsze zajęcia w ramach projektu odbyły się w Szkole Podstawowej w Górznie

w dniach 18-20 lipca zorganizowane przez świetlicę szkolną pod kierunkiem p. Elżbiety Sabak.