Drukuj

Górzno, dnia 22.08.2017 r.

ZPiOŚ.6220.3.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353),

 

Wójt gminy Górzno zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża piasków skaleniowo kwarcowych „Kobyla Wola II” w miejscowości Kobyla Wola, gm. Górzno na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako nr 444, 445, 447, 448, 449.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia został złożony w tut. Urzędzie (data wpływu 03.07.2017)  przez MOSTEL Sp. z o.o., ul. Roosevelta 2A, 66-440 Skwierzyna.

Mając na uwadze, że przedsięwzięcie zaliczane jest do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

      W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie  Gminy w Górznie pokój nr 1,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 730  do 1530  (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).  

            Jednocześnie informuję, że zwrócono się z wnioskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie, ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia  na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Wójt Gminy Górzno

   Waldemar Sabak

 

 

Powyższą informację umieszcza się (na okres 14 dni) na:

Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

Na tablicy ogłoszeń wsi Kobyla Wola