PROTOKÓŁ

ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z dnia 11  września 2017 roku, w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Spotkanie odbyło się o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Górzno.

Na przedmiotowe spotkanie nie zgłosił się żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych. Ogłoszenie o spotkaniu było zamieszczone na stronie internetowej i  bip-ie  Gminy Górzno oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Górznie.

Górzno, dnia 11.09.2017r.