Drukuj

Górzno, dnia 12.09.2017 r.

 

ZPiOŚ.6220.3.2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GÓRZNO

 

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 353) Wójt Gminy Górzno

 

zawiadamia,

że w dniu 12.09.2017 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na eksploatacji złoża piasków skaleniowo kwarcowych „Kobyla Wola II” w miejscowości Kobyla Wola, gm. Górzno na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako nr 444, 445, 447, 448, 449 zostało wydane postanowienie znak ZPiOŚ.6220.3.2017 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z końcowym etapem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia (m. in. z przedmiotowym postanowieniem, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie). Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Zgodnie z art 49 Kpa, powyższe obwieszczenie uznaje się za doręczone Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak

Powyższą informację umieszcza się na: