Górzno, dnia 04.10.2017r.

 

WÓJT   GMINY   GÓRZNO

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

Ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem, na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193/11 o pow. 0,1351ha.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 07.11.2017r. /wtorek / o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Górzno. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy
  w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr: SI1G/00078752/2.
 2. Minimalna cena najmu:
 3. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście pierwsze od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 100,24 m2 ( aktualnie użytkowany przez firmę Pol- Dom ) wynosi 800 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: osiemset złotych plus podatek VAT ),
 4. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście drugie od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 121,55 m2
  ( aktualnie użytkowany przez firmę Rol- Max ) wynosi 890 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych plus podatek VAT ),
 5. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście trzecie od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 29,76 m2
  ( aktualnie użytkowany przez agencję ubezpieczeniową ) wynosi 360 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych plus podatek VAT ),
 6. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście czwarte od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 33,53 m2
  ( aktualnie wolny ) wynosi 300 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: trzysta złotych plus podatek VAT ),
 7. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście piąte od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 121,44 m2
  ( aktualnie użytkowany na potrzeby apteki ) wynosi 900 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: dziewięćset złotych plus podatek VAT ).

Najemca oprócz czynszu opłacać będzie podatki i opłaty lokalne oraz inne koszty związane z użytkowaniem nieruchomości.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości czynszu w wyliczeniu do 10% w roku kalendarzowym.

Wynajmujący wystawiać będzie do dnia 15-tego każdego miesiąca fakturę za czynsz.

III. Opis nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193/11 o powierzchni 0,1351ha położona we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, gm. Górzno,

- dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sadzie Rejonowym w Garwolinie księgą wieczysta Nr SI1G/00078752/2,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy , w/w nieruchomość to tereny usług komercyjnych, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot najmu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych), w terminie do dnia 3.11.2017r. (piątek) na konto Urzędu Gminy Górzno:

BS Garwolin O/Górzno

86 9210 0008 0060 0200 2000 0090

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, a odstąpił od zawarcia umowy.
 2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

VII. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

VIII. Wójt zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

            Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których najemca zobowiąże się do przyjęcia do realizacji w ramach najmu następujące zadania określone przez Gminę Górzno:

 1. Utrzymanie przedmiotu najmu we właściwym stanie technicznym.
 2. Najemca obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz remontów bieżących.
 3. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu przez okres trwania umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
 4. Najemca po zakończeniu umowy zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
 5. Najemca oprócz czynszu opłacać będzie podatki i opłaty lokalne oraz inne koszty związane z użytkowaniem nieruchomości.
 6. Najemcy nie wolno oddać przedmiotu najmu innym osobom do korzystania bez zgody Wynajmującego (z wyjątkiem Klientów i personelu Najemcy), a w szczególności, nie wolno oddać w najem, dzierżawę lub użyczenie.

 

Dodatkowo  oprócz powyżej opisanych warunków w pkt. 1-6 ogłoszenia oferta pisemna powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 4. Oferowaną cenę za najem wybranego lokalu użytkowego, wariant:
 5. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście pierwsze od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 100,24 m2 ( aktualnie użytkowany przez firmę Pol- Dom ) wynosi 800 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: osiemset złotych plus podatek VAT ),
 6. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście drugie od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 121,55 m2 ( aktualnie użytkowany przez firmę Rol- Max ) wynosi 890 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych plus podatek VAT ),

III. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście trzecie od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 29,76 m2 ( aktualnie użytkowany przez agencję ubezpieczeniową ) wynosi 360 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych plus podatek VAT ),

 1. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście czwarte od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 33,53 m2 ( aktualnie wolny ) wynosi 300 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: trzysta złotych plus podatek VAT ),
 2. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście piąte od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 121,44 m2 ( aktualnie użytkowany na potrzeby apteki ) wynosi 900 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: dziewięćset złotych plus podatek VAT ),
 3. Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem:

„Oferta na najem na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia – wariant……. Nie otwierać do dnia 07.11.2017r. do godz. 12.00”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Górzno najpóźniej do dnia 03.11.2017r. do godziny 1530.

 

Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omówienia warunków przetargu, przekazania informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzymanych ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu kompletności otrzymanych ofert, przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowanego części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 07.11.2017r. /wtorek/ o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie.

Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie również w dniu 07.11.2017 roku.

Dodatkowych informacji udzielą  pracownicy Urzędu Gminy w Górznie pokój nr 8 pod nr tel. /0-25/ 681-22-54 wew. 39

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:
Pobierz plik (20171004-przetarg.doc)Treść ogłoszenia[Treść ogłoszenia]67 kB